Bevaka
Tiggeri

Björn Lindgren /TT / TT NYHETSBYRÅN
Debatten om tiggeriförbud

SKL: Fritt fram för kommuner att införa tiggeriförbud

Är det möjligt att förbjuda tiggeri? Den frågan utreder just nu Högsta Förvaltningsdomstolen. Sveriges kommuner och landsting, SKL, har fått möjlighet att yttra sig i frågan och gör bedömningen att kommunerna kan införa regler för så kallad passiv penninginsamling, alltså tiggeri.

I september förra året förbjöd Vellinge kommun ”passiv insamling av pengar”, alltså tiggeri, på ett par platser där kommunen ägde marken. Reaktionerna på beslutet lät inte vänta på sig.

Redan en dryg månad senare upphävde länsstyrelsen beslutet. Vellinge kommun överklagade till Förvaltningsrätten och menade att tiggeriet störde den allmänna ordningen och skapade otrygghet bland invånarna i kommunen. Men även Förvaltningsrätten underkände kommunens argument, vilket också Kammarrätten gjorde sedan ärendet vandrat dit.

Då överklagade Vellinge till Högsta Förvaltningsdomstolen som beviljade ett prövningstillstånd. Den fråga som domstolen nu utreder är om en kommun kan förbjuda passiv penninginsamling med hjälp av lokala ordningsföreskrifter.

I det arbetet har Sveriges kommuner och landsting, SKL, inbjudits att komma in med ett yttrande och i det menar man att såväl länsstyrelsen som Förvaltningsrätten och Kammarrätten faktiskt väljer att inte ha en tydlig åsikt om ett förbud är möjligt.

– Det intressanta är att de olika instanserna egentligen inte tagit upp frågan om det går att förbjuda tiggeri. De menar att Vellinge kommun inte lyckats bevisa att störningarna av den allmänna ordningen är så omfattande att det motiverat att införa ett förbud. Därmed har de stannat innan kärnfrågan om det verkligen går att förbjuda, säger Germund Persson, rättschef på SKL.

Men ändå är det just ordningslagen som SKL menar kan användas av kommunen när det gäller reglera även passiv penninginsamling på vissa platser. Det är inte vissa personer som kan regleras, utan vissa företeelser. Därmed underkänner man i sin tur länsstyrelsens resonemang som dels menade att tiggeri inte störde ordningen, dels att kommunen inte har rätt att införa ett tiggeriförbud.

– Vi har ett kommunalt självstyre och menar att det här är ett försvar för den kommunala handlingsfriheten. Det är kommunen som har den direkta, lokala kunskapen och kan avgöra om ett tiggeri verkligen stör ordningen eller om man vill förebygga förväntade störningar. I det ska man ta med just ordning och säkerhet för kommuninvånarna och i det ta hänsyn till bland annat gångtrafiken och även den övriga trafiken.

Med det som utgångspunkt menar SKL att det är fullt möjligt att på vissa avgränsade platser och på offentlig mark, ”reglera frågan om tiggare”, antingen med krav på tillstånd eller med ett regelrätt förbud. Det kan också införas utan att det innebär några oproportionerliga ingrepp i enskilda människors frihet.

– Vi anser att det finns ett utrymme att införa även förbud mot penninginsamling på vissa, begränsade platser. Bedömningen av om det finns tillräckliga skäl för en sådan reglering, bör enligt vår uppfattning i första hand ligga hos kommunen. Om de sedan väljer att göra det är en annan sak.

När Högsta Förvaltningsrätten kommer med sitt utslag är oklart. Germund Persson välkomnar att de nu utreder frågan och hoppas att ett besked kommer innan årsskiftet.

11 sep 2018