Bevaka
Svenska exporten

Foto: Fredrik Sandberg / TT
Svenska exporten

IKEM: Mindre företag är mer oförberedda inför brexit

Under kvartal fyra 2018 uppvisade kemi-, gummi- och plastindustrin – IKEM:s mest konjunkturkänsliga delbranscher – svagt vikande exportvolymer. Det säger säger Carl Eckerdal, chefekonom IKEM, i ett pressmeddelande. Redan i kvartal tre indikerade kemi- samt gummi- och plastindustrin en avtagande tillväxttakt.

Av den svenska exporten till Storbritannien under januari-november 2018 stod IKEM-företagen – Innovations- och kemiindustrierna – för en knapp fjärdedel. Exportvärdet var knappt sju procent av IKEM-företagens totala export.

‒ Det kan även vara värt att påpeka att för EU som helhet står exporten till Storbritannien för en betydligt större andel, åtta procent. Ungefär 50 procent av IKEM-företagens export går till övriga länder inom EU. Det innebär i sin tur ett indirekt exportberoende till Storbritannien, säger Carl Eckerdal i pressmeddelandet.

En konjunkturenkät som har besvarats av företag som är medlemmar i IKEM visar också att det skiljer stort mellan hur stora och små företag förbereder sig inför olika utfall av brexit. De stora företagen är jämförelsevis mer förberedda än de mindre.

Exempel på förberedelser är att man har säkrat upp kompetens inom tullområdet och att man har undersökt vilka nya produktkrav som kommer att gälla, skriver IKEM.

‒ En hård brexit riskerar att bli kännbart för många företag, men det är inte alla som har resurser ”in-house” för att förbereda sig och då tenderar företagen att vänta och se vad som händer, avslutar Carl Eckerdal.

21 feb
Björn Larsson Rosvall/TT / TT NYHETSBYRÅN
Svenska exporten

Fortsatt bra fart på den svenska exporten

Trots allt fler varningssignaler om en stundande lågkonjunktur går det fortfarande riktigt bra för de svenska exportföretagen.

Det visar den senaste Exportkreditbarometern som sammanställs av Svensk Exportkredit.

De tillfrågade företagen noterar visserligen att det skett en viss avmattning, men samtidigt uppger hälften av företagen i undersökningen att de sett en ökad exportorderingång under det senaste halvåret.

Lika många förväntar sig också att orderingången kommer att öka under det kommande året.

Även företagens sysselsättningsplaner ligger på en fortsatt hög nivå men de större bolagen är något mer negativa.

– En förklaring kan vara att konjunkturavmattningens effekter noteras först hos de stora bolagen och med en eftersläpning hos de små och medelstora bolagen som ofta är underleverantörer till de stora bolagen, säger Catrin Fransson, vd för Svensk Exportkredit.

Hälften av exportföretagen uppger att de ser dagens kronkurs som fördelaktig.

Det är en minskning från två tredjedelar i våras och fler exportföretag tror på en starkare krona framöver vilket kan tolkas som att företagen i större utsträckning tror att Riksbanken kommer att höja reporäntan.

När det kommer till den finansiella situationen uppger företagen att den är fortsatt god. Fyra av tio menar att företagets finansiella situation har stärkts, vilket kan jämföras med sex av tio i våras.

30 nov 2018