Henrik Montgomery/TT / TT NYHETSBYRÅN
Skatteverket vs företagen

Så lätt kan Skatteverket sänka dig – och göra dig ansvarig

Skatteverkets gräddfil har tvingat fram en rad konkurser och personliga tragedier. ”Tidigare i år dömdes till exempel en sjuk änka i 70-årsåldern med låg pension som enda inkomst att betala nästan 900 000 kronor för det företag som hennes make drev”, säger skatteexperten Patrick Krassén till fPlus. Det har gått så långt att kompetenta personer inte längre vågar ta styrelseuppdrag. Men nu kan det hända saker.

Det har beskrivits som en gräddfil för Skatteverket att driva in skatt och få företag som upplever likviditetsproblem i konkurs. Det skatterättsliga företrädaransvaret har länge varit hårt kritiserat av både näringslivet och akademin. I dag verkar regelverket konkursdrivande, menar Patrick Krassén, skattepolitisk expert på Företagarna och verkställande ledamot på Rättvis Skatteprocess.

– Som reglerna tillämpas i dag tillåts ingen tidsfrist med betalning, så som är brukligt vid andra sorters skulder. Det kan tvinga ett bolag att stänga ned på dagen, även om företrädare skjutit till pengar, till exempel via aktieägartillskott, för att försöka hålla företaget levande, säger han.

Så kan Skatteverket driva på konkurser

Det så kallade företrädaransvaret innebär att en företagare som råkar i betalningssvårigheter med närmast automatik kan bli personligt ansvarig för bolagets förfallna skatteskulder. Om skatten betalas en dag för sent anses företrädaren ha varit grovt oaktsam, vilket i den praktiska tillämpningen innebär ett strikt ansvar för bolagets skatter. När Skatteverket väljer att driva in bolagets skatter via personligt betalansvar kan resultatet bli konkurs för både bolaget och den enskilde.

– I lagstiftningen om aktiebolag är företagsledare och ägare inte personligen ansvariga för företagets skulder, det är en viktig princip för att bland annat entreprenörer ska våga ta risker och det har betytt otroligt mycket för den ekonomiska utvecklingen. Men det här gäller i princip inte skatter. Om ett bolag har likviditetsproblem och löper risk att komma efter med skatten är den säkraste åtgärden att omgående avveckla bolaget till följd av företrädaransvaret, säger Roger Persson Österman, professor i juridik.

Brister på flera nivåer

Enligt Patrick Krassén brister företrädaransvaret på flera nivåer: i grunden, tillämpningen och dess effekter.

– Ett av de största problemen med företrädaransvaret är att Skatteverket får en gynnad särställning vid konkurser. Har företagaren betalat skulder till exempelvis leverantörer eller anställda kan det leda till personligt betalningsansvar för skatten. Det är problematiskt, och det innebär även att det finns en konflikt mellan regelverket i aktiebolagslagen och företrädaransvaret.

Pontus Braunerhjelm, forskningsledare på Entreprenörskapsforum, menar att företrädaransvaret försvårar för företag att genomgå en lyckad rekonstruktion. 

– Skatteverket kan utkräva företrädaransvar trots att det egentligen inte finns skäl som i sig är tillräckligt allvarliga för att bolaget ska gå i konkurs. Det finns flera exempel på uppseendeväckande agerande och tolkning av gällande rätt från Skatteverkets sida. I sig har regelverket tolkats alldeles för strikt vilket varit problematiskt, säger han.

Vågar inte längre ta styrelseuppdrag

Roger Persson Österman, menar att det finns många negativa effekter, där kanske det största problemet är en hämsko för företag som söker kompetens till sin styrelse.

– Det verkar avskräckande för kompetenta personer att ta uppdrag i styrelser. De inser att det innebär en ganska stor risk just när det gäller skatterna. Det försvårar sannolikt för företagens styrelser att få lämplig kompetens.

Han menar vidare att särskilt entreprenörer inte sällan har behov av extern kompetens då de vill fokusera på sin affärsidé. Det kan då vara bra med en erfaren person som kanske redan gjort en lyckosam entreprenörsresa.

– Företrädaransvarets effekter kan strida mot önskemålet att vi ska få till en hög kompetens och god ordning i företagen. Vi skulle behöva stötta företagen – inte ha system som arbetar emot dem.

Även Pontus Braunerhjelm, lyfter fram att företrädaransvaret försvårar för rekrytering till styrelser.

– Jag vet flera stora entreprenörer som valt att inte gå in i styrelser om de inte är majoritetsägare för att de är oroliga för risken att utkrävas företrädaransvar. Det är inte bara problematiskt för de enskilda företagen som inte får kompetens till sina styrelser. Det är direkt kopplat till den svenska tillväxten.

Tvingades betala 900 000 för makens företag

Det finns även stor kritik mot att Skatteverket inte beaktar så kallade särskilda skäl, menar Patrick Krassén. Dessutom, menar han, är det ytterst sällan som det sker en prövning om oaktsamheten varit grov eller inte.

– Enligt regelverket ska man beakta till exempel hälsa, ålder, ekonomi i övrigt samt hur företrädaren har agerat, men det är sällan dessa befrielsegrunder tillämpas. Ofta kan tillämpningen bli oproportionerlig på ett sätt som sticker i ögonen. I ett fall från tidigare i år dömdes till exempel en sjuk änka i 70-årsåldern med låg pension som enda inkomst att betala nästan 900 000 kronor, enligt företrädaransvar för det företag som hennes avlidne make drev.

Nu tillsätts en utredning

Efter mycket kritik från både näringslivet och akademin har regeringen nu tillsatt en utredning. Men företrädaransvaret ska enligt utredningens direktiv inte slopas, som många kritiker vill.

Istället ska utredningen ”se över reglerna om företrädaransvar och överväga om de bör ändras för att öka rättssäkerheten och förutsägbarheten samt förbättra villkoren för företagare och företagande”.

En av de som välkomnar utredningen är Patrick Krassén som anser att företrädaransvaret behöver reformeras och skalas ned.

– Även om utredningsdirektiven har en fiskal utgångspunkt tycker jag att det är positivt att de tar uttryckligen fasta på rättssäkerhet och att det ska finnas ett fokus på överlevnadsmöjligheter för företagen. Att reglerna ska ha en preventiv effekt får inte medföra att de tillämpas utan hänsyn till den enskilda situationen.

Sånt här inträffar vart 20:e år

Roger Persson Österman har tidigare föreslagit att man helt borde slopa företrädaransvaret. Men i dag är han mer diplomatisk.

– Egentligen tycker jag fortfarande att man borde slopa företrädaransvaret. Men om man har en realistisk inställning får man helt enkelt acceptera direktiven i utredningen och även argumenten för att Skatteverket bör ha en viss särställning. Nu bör man se till att företrädaransvaret inte blir lika strikt. Jag har höga förhoppningar på utredningen för man ska också vara medveten om att en utredning som denna kanske kommer vart 20:e år.

Pontus Braunerhjelm, konstaterar att det är viktigt att få till ett verktyg som bekämpar oseriösa aktörer, men att det inte ska slå mot seriösa företag.

– Jag tror att man ska se hur man gjort i andra länder, till exempel Norge. Det är bra att det nu utreds för det måste finnas en balans. Självklart måste det finnas ett trovärdigt sanktionssystem. Men det måste också finnas en bärande idé om möjligheten att få en andra chans, säger han.

Därför har frågan ”glömts bort” så många år

Även om företrädaransvaret kan få stora effekter är det få som ens vet vad det är. Det kan bero på att rättssäkerhetsfrågor ofta är komplexa, menar Patrick Krassén.

– Ingen politisk företrädare vill gå ut och säga ”nu ska vi minska rättssäkerheten”, men trots det är det svårt att få igenom förändringar som stärker enskildas rättssäkerhet. En anledning till det kan vara att få är insatta i regelverket. Det är först när man hamnar i process mot Skatteverket som många inser vilka brister i rättssäkerheten som finns.

Trots att frågan har stor betydelse för företagens överlevnad och mött hård kritik från näringslivet och akademin fanns den inte med i Januariavtalet.

– I Januariavtalet står egentligen ingenting om vad man kallar för rättssäkerhetsfrågor. Men jag tror inte att det behöver vara negativt. Idag ser jag att det finns en tydlig politisk enighet om att beskattningen måste vara rättssäker. Men såklart finns det frågor om fiskalitet, effektivitet och rättssäkerhet som kan vara ingångar i debatten, säger Roger Persson Österman.

Kan uppstå problem

Förutom utredningen om företrädaransvar har regeringen även tillsatt en utredning om nya regler om företagsrekonstruktion. Men att den utredningen ligger under justitiedepartementet och utredningen om företrädaransvar är under finansdepartementet, kan bli problematiskt, menar Roger Persson Österman.

– Det finns alltid en farhåga att departementen inte ska synkronisera sina utredningar. Men jag har förhoppningar om att utredningarna inte ska ge förslag som motverkar varandra eller är otydliga. Nu har man chansen att göra något bra – det hoppas jag att man tar fasta på. Fokus borde vara att man försöker se mer positivt på att företagen valt att aktivt jobba med företagens överlevnad. Det kan också finnas andra åtgärder som minskar risken för att företag i onödan kommer i dröjsmål med skattebetalningarna.

Skatteverkets svar:

Vad säger ni om företrädaransvaret?

– Bestämmelserna om företrädaransvar är ett viktigt verktyg bland många andra för Skatteverket att säkra att staten kan finansiera den offentliga sektorn. Motsvarigheter till bestämmelserna om företrädaransvar finns i många länder.  Skatteverket ser också företrädaransvaret som ett av verktygen för att motverka ekonomisk brottslighet och osund konkurrens, skriver Anders Lenfors på Skatteverkets rättsavdelning i ett mejl till fPlus.

Kritiker menar att det ger Skatteverket en gräddfil och att företagare drivs i konkurs. Vad säger ni om det?

– Skatteverket har att tillämpa de lagar och regler som riksdagen har beslutat om.

Vad har ni för förhoppningar på den nya utredningen om företrädaransvaret?

– I och med att företrädaransvaret har debatterats under en tid så kan det vara positivt att frågorna belyses.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer