Fredric Alm
De krångliga miljötillstånden

Omöjliga miljövisioner kör Sverige i diket

Politikernas grandiosa miljövisioner lämnar fältet öppet för självsvåldiga myndigheter och aktivism, menar flera tunga industriföreträdare. Resultatet blir allt mer oförutsägbara och komplexa miljötillståndsprocesser som hotar allt från tillväxtplaner och investeringar till äganderätt. ”Det är helt schizofrent”, säger en tung vd i gruvnäringen.

Efter 40 år inom gruvnäringen och med chefspositioner på jättar som Boliden och LKAB axlar Per-Erik Lindvall nu vd-skapet för gruvföretaget Kaunis Iron som förra sommaren väckte liv i gruvdriften i Pajala.

Den globala efterfrågan på järnmalm är stark och priserna därefter. Därför vill företaget nu utöka verksamheten och har ansökt om tillstånd för att fördubbla produktionen i två nya brott. En investering som handlar om flera miljarder kronor.

Idag opererar Kaunis Iron på det tillstånd som gavs till Northland Resources innan konkursen 2014, men nu försöker Naturvårdsverket få det indraget och har ansökt hos Mark- och miljödomstolen i Umeå om att återkalla det.

Det betyder att företagets verksamhet, som totalt inklusive underleverantörer sysselsätter över 400 personer, kan få ett abrupt slut om både det nuvarande miljötillståndet dras in samtidigt som företaget inte får tillstånd för den utökade verksamheten.

För Per-Erik Lindvall och den övriga ledningen på Kaunis är det en frustrerande situation.

Per-Erik Lindvall Herman Öberg/NSD

– Det betyder att om Naturvårdsverket av någon anledning anser att verksamheten inte är i linje med deras syn så kan de när som helst dra igång en rättslig process om ett återtagande. Vilken finansiär är beredd att lägga upp stora summor pengar i ett projekt om man hela tiden löper risken att bli ”attackerad”, trots att man har erhållit ett tillstånd, frågar han sig.

Det tog Kaunis Iron ett års dedikerat arbete och 7 000 sidor att skriva sin miljötillståndsansökan. Per-Erik berättar att han varit med om tillståndsprocesser som tagit allt från ett till åtta år och att det i princip är omöjligt att veta varför ett tillstånd tar längre tid än ett annat.

– Vi äger inte heller någon påverkan eller insyn i hur vår ansökan hanteras. Samtidigt vet vi att landets domstolar nyligen larmat om bristande resurser med långa kötider som följd.

– För människorna i Pajala och i regionen kan vår satsning göra skillnad mellan hopp och förtvivlan. Det är stötande att staten inte kan säkerställa förutsägbara, effektiva och rättssäkra tillståndsprocesser, fortsätter han.

”Känns som industrin förlorat ett slag här”

När konsultbolaget Ramböll Management Consulting på uppdrag av Svenskt Näringsliv undersökte hur tidskrävande miljötillståndsprocesserna är kom man fram till att den genomsnittliga väntetiden för alla branscher är drygt tre år men för en gruva var väntetiden 5,9 år utan överklaganden och 6,9 år med överklaganden.

Kerstin Brinnen är chefsjurist på gruvnäringens branschorganisation Swemin.

Kerstin Brinnen Svemin

– Vi förstår att vi har stora verksamheter och att det är viktigt att utreda miljökonsekvenserna ordentligt. Men vi upplever att det blir allt svårare att veta vilket material man ska ha med sig in i en process som kan ta flera år och att det finns en oförutsägbarhet i alla moment.

Per-Erik Lindval anser att det inte en isolerad företeelse utan att det skett ett skifte i hur samhället ser på industriverksamhet.

– Vi har varit för ouppmärksamma på att de för oss självklara positiva följderna med en industrietablering inte längre ses som lika positivt från många myndigheter och politiker. och sett i ett längre perspektiv känns det som att vi inom industrin har förlorat ett slag här.

EU:s ramvattendirektiv – ”omöjligt att uppfylla”

Pia Pehrson är partner på advokatfirman Foyen. Hon tycker att miljöståndsprocesserna blivit betydligt svårare och oöverskådliga de senaste åren och pekar på framförallt på två orsaker.

Det sjätte kapitlet i miljöbalken har skrivits om vilket ökat kraven på miljökonsekvensbeskrivningarna.

– Sammantaget kan man säga att man därmed höjde ambitionsnivån rejält vilket innebär fler krav för vad som ska bedömas och utredas och det kommer att ta tid innan det finns en rättspraxis som domstolar, myndigheter och verksamhetsutövare känner sig hemma i.

Men det som framförallt orsakar stor osäkerhet just nu är de nya strängare reglerna om miljökvalitetsnormer för vatten som trädde i kraft den 1 januari 2019 och innebär att EU:s ramvattendirektiv om ”icke försämringskrav” implementeras fullt ut i Sverige. De reglerna berör all verksamhet från industrier, gruvor, infrastrukturprojekt till bostadsbyggande.

– Det är mycket stränga regler och bevisbördan ligger på de olika verksamhetsutövarna som på förhand måste bestämma hur den avsedda vattenmiljön ska se ut om tre år. Det säger sig självt att det är en mycket svår och dyr uppgift och lagen tar ingen hänsyn till att det kan handla om till exempel nödvändiga infrastrukturinvesteringar. Kan du inte visa att verksamheten inte försämrar vattenmiljön blir det stopp, säger Pia Pehrson.

Pia Pehrson Foyen

”Uppfattas som oerhört kränkande”

Detta behöver naturligtvis inte vara ett problem men alltför ofta brister det i process och konsekvensanalys. Nicklas Skår är miljöjurist på Svenskt Näringsliv.

– Istället för att anpassa EU-regelverken till den svenska lagstiftningen har man tryckt in de europeiska direktiven ovanpå den. Det har resulterat i att systemen inte korrelerar utan i allt större utsträckning krockar. Det finns också en tendens till att Sverige översätter direktiven hårdare än vad det är tänkt.

Artskyddsförordningen, som är en svensk implementering av EU:s två naturvårdsdirektiv, är ett exempel. Förordningen ska skydda utrotningshotade arter i skog och mark men krockar gång på gång med den grundlagsstadgade äganderätten.

I statistik från Skogsstyrelsen kan man se hur allt fler avverkningar stoppas med hänsyn till artskyddsförordningen vilket betyder att markägarna lämnas utan ersättning. För att försvara sin rätt tvingas markägarna då att stämma staten.

Alldeles nyligen avgjordes ett fall av mark- och miljödomstolen i Östersund där Skogsstyrelsens hade stoppat en avverkning med hänvisning till att fågeln lavskrika fanns i området. Här konstaterade domstolen att Skogsstyrelsen övertolkat artskyddsförordningen och gav markägaren rätt.

Göran Örlander, skogsstrateg på skogsägarföreningen Södra, berättar hur föreningens jurister allt oftare får rycka ut och hjälpa markägare som fått en avverkning stoppad av Skogsstyrelsens tjänstemän. En avverkning som kan ha planerat under en lång tid för att täcka en investering eller ett generationsskifte.

Göran Örlander Södra

– Markägarna uppfattar detta som oerhört kränkande när de förlorar rätten att bruka sin mark, blir utan ersättning och tvingas stämma staten för att försvara sin rätt. De tar oerhört illa vid sig.

Politikernas visioner – praktisk omöjliga

Nicklas Skår pekar också på en utveckling där politikerna i större utsträckning arbetar med visioner. De komplicerade tekniska tolkningarna och avgörandena lämnas över till myndigheterna och tjänstemännen. Han nämner EU:s ramvattendirektiv som ett exempel.

– Det är självklart att vi ska ha rent vatten men vi kan aldrig bortse från mänsklig påverkan. Det system som nu skapats är så tekniskt och komplicerat att inga andra än ett fåtal experter förstår det. Därför har politikerna lämnat över detta till myndigheterna. Konsekvensen har blivit att Sverige har så höga krav att inte ens avloppsreningsverken, som ju ska rena vatten, inte klarar dem och riskerar att nekas tillstånd, säger Nicklas Skår.

Nicklas Skår

När myndigheterna sen växer och blir allt mer specialiserade finns det också en tendens till stuprörstänkande och då kanske man missar andra viktiga samhällsperspektiv.

– Myndigheterna ser bara sin del av prövningen när det handlar om väldigt komplexa frågor som berör väldigt stora verksamheter. Det kan vara lätt att falla tillbaka på den strikta juridiken, säger Kerstin Brinnen.

Århuskonventionen – ”tusentals rättsprocesser mot enskilda”

Även den så kallade Århuskonventionen är ett orosmoment just nu. Sverige undertecknade konventionen 1998 och ratificerade den 2005. Den anger att medborgare och organisationer har rätt att få tillgång till miljöinformation samt möjlighet att påverka och överklaga olika miljöbeslut.

Pia Pehrson uppger att man ser allt fler rättsfall där svenska domstolar hävdar att den svenska inte uppfyller Århuskonventionen. Följden blir att allt fler organisationer och enskilda personer får överklaganderätt på ett sätt som det inte var tänkt.

– Det leder till olika domar, oförutsägbarhet och är väldigt tidskrävande. Sverige borde istället göra ett omtag när det gäller implementeringen av konventionen så att det blir rätt.

Anna Treschow, rättspolitisk expert på LRF Skogsägarna, påpekar att Sverige redan ger stora möjligheter för organisationer och enskilda att ta del av information och beslut från myndigheter, samt att den svenska lagstiftningsprocessen präglas av öppenhet och stora möjligheter till delaktighet.

– Men nu pågår flera processer som förändrar detta system i grunden. Genom en övertolkning av Århuskonventionen kan makten över miljöfrågornas hantering flyttas till tusentals rättsprocesser mot enskilda. Vi på LRF ser på detta med mycket stor oro.

Ann Treschow

Radikala aktivister i förvaltningen

De senaste åren har även flera fall av misstänkt aktivism i myndighetsvärlden uppmärksammats. Personer söker sig till myndigheterna och kan agera inom dess lagliga utrymme.

Jan Olsson är professor vid Örebros Universitet och han forskar kring just detta. I sin forskning har han till exempel visat hur vanligt det är med kommunala tjänstemän som kan klassas som rena miljöaktivister. Av de cirka 700 tillfrågade kommunala tjänstemän som fick svara på ett antal frågor passade 11 procent in under kategorin som utpräglad miljöaktivist. De återfanns i 23 procent av Sveriges kommuner.

– De var de riktigt radikala kan man ju säga, men flera av de andra tjänstemännen fick höga poäng i enkäten, men kvalade inte riktigt in som aktivister. Jag tror att det är rätt naturligt att engagerade människor söker sig till ställen där man tror sig kunna göra skillnad för sin sak, sa Jan Olsson i en tidigare intervju med fPlus.

Per-Erik Lindvall menar att det finns en paradox i det offentligas agerande i det här sammanhanget. Man ger med den ena handen men tar med den andra.

– Det finns något schizofrent i hur staten i viss mån uppmuntrar till att bedriva gruvnäring samtidigt som man i prövningsprocessen skickar in en laguppställning enbart bestående av Naturvårdsverket och Länsstyrelsen. Myndigheter som inte vill att gruvan får tillstånd.

Allt fler målkonflikter hotar

Så hur ser ska den här knuten lösas upp? Nicklas Skår är till viss del pessimistisk.

– Den här utvecklingen leder till att olika samhällsaktörer, från intresseorganisationer och företag, till kommuner och lokalpolitiker måste ägna mer tid och resurser åt att bevaka myndighetsarbete och driva politiska målkonflikter i domstolarna.

Pia Pehrson menar att det behövs ett förtydligande av lagstiftningen, främst miljöbalken, för vilka krav som ska gälla för verksamhetsutövarna och utredningarna. Det behövs även tidsfrister för de olika myndigheterna som agerar i processerna.

– Men jag skulle också vilja se skärpta krav för överklaganderätten och att det tillförs fler resurser till prövningsmyndigheter och domstolar.

– En idé för att snabba upp processerna kan till exempel vara en ny prövningsmyndighet som i ett tidigare skede kan ge tillåtelse till de stora dragen i ett industri- bygg eller energiprojekt, fortsätter hon.

Från gruvnäringen är budskapet solklart.

– Det måste bli bättre för det börjar närma sig en helt ohållbar situation från företagens perspektiv när det kommer till att fatta stora investeringsbeslut eller för att utöka verksamheten, konstaterar Kerstin Brinnen.

Toppnyheter

Illustrationsbild.  Janerik Henriksson/TT / TT NYHETSBYRÅN
De fallande bopriserna

Storbankerna är överens om att bopriserna ska upp

En minskad tillväxt och sysselsättning kommer att göra fastighetsprisernas uppgång avtar under både 2020 och 2021, spår Handelsbankens seniora ekonom Johan Löf i ett marknadsbrev efter Valueguard släppt sin statistik för bopriserna i oktober.

Chefsekonomen Christina Nyman skriver i Handelsbankens färska Fastighetsrapport att en svagare konjunktur och stigande arbetslöshet kommer dämpa prisutvecklingen på bopriser framöver. Hon och banken räknar dock med ”svagt stigande priser”.

Lägenhetspriserna har stigit något under det senaste halvåret, skriver Nordeas senioranalytiker Susanne Spector i en uppdatering. Hon och banken tror på måttligt stigande bostadspriser på kort sikt.

”Riksbankens räntehöjning kan ge bopriserna ytterligare bränsle om hushållen tolkar låga räntor som ett permanent tillstånd”, skriver Spector.

De kommande två åren spås bopriserna stiga med fem procent, skriver Swedbank i ett marknadsbrev på tisdagen.

”Låga räntor, sänkta skatter, ok arbetsmarknad gör att hushållen piggnar till”, skriver Swedbanks ekonom Knut Hallberg på Twitter.

5 tim
Illustrationsbild. Janerik Henriksson/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Chefsekonom: Bostadskrasch i Sverige kan sänka världsekonomin

Deutsche Bank’s chefsekonom Torsten Slok listar på CNBC.com 20 risker för ekonomin och marknaden under 2020. En av riskerna är en krasch för bostadspriserna i Sverige, Kanada och Australien. Andra risker är en fortsatt ökad ekonomisk ojämlikhet, handelskrig och långsam tillväxt i Europa, Kina och Japan.

– Handelskrig och riksrätt är kortsiktiga risker som kan lösas innan 2019 års utgång, medan ökad ojämlikhet är en långsiktig utveckling som politikerna skulle kunna adressera i framtiden, säger Torsten Slok till CNBC.

Igår 17:46
Christine Olsson/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Villapriser sjönk i oktober: ”Blygsamma förändringar”

Villapriserna i Sverige sjönk med 0,2 procent i oktober jämfört med månaden före. Det visar färska siffror från Valueguard.

På riksnivå var priserna på bostadsrätter oförändrade. I Stockholm och Göteborg steg dock lägenhetspriserna under årets tionde månad, medan de sjönk något i Malmö.

Även när det kommer till villapriserna var utvecklingen densamma – de steg i Göteborg och Stockholm medan de sjönk 1 procent i Malmö.

– Det är blygsamma förändringar i pris mellan september och oktober. Man kan se det som ett sundhetstecken, marknaden är inte så slagig åt något håll, säger Claduia Wörmann, boendeekonom på SBAB.

Idag 07:38
Läs mer om De fallande bopriserna
Boris Johnson och Keremy Corbyn under tisdagskvällens tv-debatt. ITV / TT NYHETSBYRÅN
Valet i Storbritannien

Analys: En jämn men ack så förutsägbar valdebatt

Kvällens tv-sända valdebatt mellan Storbritanniens premiärminister Boris Johnson och oppositionsledaren Jeremy Corbyn var rätt så tråkig, utan några politiska utspel och bara enkla oneliners som vi alla hört tidigare. Det menar Sebastian Payne på Financial Times, som tycker att Johnson var som starkast när det debatterades brexit och Corbyn när sjukvården kom upp i debatten.

DN:s Erik de la Reguera tycker att debatten var jämn – och mest till Jeremy Corbyns fördel, efter en dålig start. Oppositionsledaren pressade premiärministern i frågor om sjukvården, samt anklagade Johnson för att ljuga om att det inte kommer bli något handelshinder med Nordirland.

Men Jeremy Corbyn såg själv pressad ut när han skulle försökte förklara Labours brexitlinje – och duckade för hur han själv skulle rösta vid en eventuell folkomröstning om ett nytt avtal, skriver Erik de la Reguera.

1 tim
Boris Johnson möter supportrar. Frank Augstein / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Torys ledning över Labour har skjutit i höjden

Storbritanniens premiärminister Boris Johnson och hans Toryparty leder med 18 procentenheter mot oppositionsledaren Jeremy Corbyn och hans Labour. Detta enligt en opinionsmätning från Kantar, skriver Reuters.

Stödet för Torypartiet ligger nu på 45 procent, en ökning med 8 procentenheter på en knapp vecka. Labour ligger kvar på 27 procent.

Enligt Kantar är det Nigel Farage och hans Brexitpartis förtjänst att Boris Johnsons ledning ökat så mycket, efter att man tidigare lovat att inte utmana Torypartiet i dess starkaste fästen.

3 tim
Labours hemsida. TT NYHETSBYRÅN
undefined

Labour använder billigt cyberskydd – trots attack

När brittiska Labours digitala plattformar utsattes för en ”sofistikerad och storskalig” cyberattack förra veckan använde partiet ett billigt cyberskydd för motsvarande 250 kronor i månaden. Enligt internmejl som Reuters tagit del av kommer Labour inte att uppgradera tjänsten, trots att nivån på dagens skydd inte rekommenderas till organisationer som löper stor risk att utsättas för attacker.

Ett par dagar efter cyberattacken tog den ökända hackergruppen Lizard Squad på sig ansvaret för den.

3 tim
Läs mer om Valet i Storbritannien
Henrik Montgomery/TT / TT NYHETSBYRÅN
Klimathotet

Professor: ”Att reducera fossila utsläpp är inte tillräckligt”

Att lösa klimatproblemen enbart genom att skära ned på koldioxidutsläppen är orealistiska och blundar för hur jordens energiförsörjning faktiskt ser ut idag och för en överskådlig framtid, skriver Lennart Bengtsson, professor i dynamisk meteorolog, på SvD:s debattsida.

”Vad som i stället behöver prioriteras är att ta itu med de konkreta utmaningarna på energiområdet. Vetenskapliga och tekniska ambitioner måste öka för att finna realistiska lösningar på jordens energiproblem.”, skriver han.

Som möjliga lösningar nämner han att integrera elförsörjningen över stora områden för att jämna ut väderberoendet från vind- och solenergi och att från solenergi producera vätgas eller alkoholer som metanol.

3 tim
Malin Björk i EU-parlamentet och en potatisplockare i Italien. TT
undefined

V: Jordbrukspolitiken i EU en korrupt klimatkatastrof

EU:s jordbrukspolitik är korrupt och en klimatpolitisk katastrof, skriver EU-parlamentarikern Malin Björk (V) på debattplats i Göteborgs-Posten. Förutom att stödet belönar storskaligt jordbruk och kemikalieanvändning visade en New York Times-granskning nyligen att systemet missbrukas genom att EU-pengar också går till regeringschefers bekanta.

Helt oacceptabelt, skriver Björk, som vill att Sverige visar framfötterna när EU:s nästa långtidsbudget nu förhandlas.

”Regeringen måste vara glasklar i förhandlingarna och kräva att EU:s jordbrukspolitik både minskar och reformeras radikalt”, skriver hon.

På sikt vill Vänsterpartiet att jordbrukspolitiken ska avgöras på nationell nivå.

Idag 10:22
Läs mer om Klimathotet
Boeings försäljningschef Stanley Deal med kazakiska Air Astana-chefen Alma Aliguzhinova.  Jon Gambrell / TT NYHETSBYRÅN
Dagens börs

Glädjen kom av sig på Wall Street

Wall Street nådde nya rekordnivåer i tisdagens inledande handel. Men vid stängning hade två av indexen vänt till minus:
• S&P 500: –0,1%
• Nasdaq: +0,2 %
• Dow Jones: –0,4%
Både Kohl’s och Home Depot levererade rapportbesvikelser under dagen. Den sistnämnda varuhuskedjan föll 5,4 procent och tyngde Dow Jones enligt CNBC. Kohl’s föll närmare 20 procent.

Hälsosektorn gick bäst på Wall Street under tisdagen och steg med 0,7 procent. Sämst gick energibolagen – den sektorn backade 1,5 procent.

Wall Streets huvudindex har gått starkt i år och S&P försöker fortfarande hitta nya sätt att stiga, säger investeringschefen Mark Newton vid Newton Advisors.

– Tills trenden visar tecken på försvagning kommer tjurarna verkligen att hålla sig på den uppåtgående stigen, säger Newton och syftar på att det är bull market.

2 tim
TT
undefined

Bankerna steg på lugn börs – Odd Molly rusade rejält

Stockholmsbörsen steg tydligt på tisdagsförmiddagen, men vände sedan neråt. Vid stängning låg indexen som följer:
• OMXSPI: +/–0 %
• OMXS30: –0,1 %
Före börsöppningen meddelade SEB att Uppdrag granskning ställt frågor om 194 företagsnamn inför sitt program om misstänkt penningtvätt. Enligt SEB är dessa namn i huvudsak hanterade av banken sedan tidigare och 95 procent av kundrelationerna uppges vara avslutade. Aktien steg 0,8 procent.

Swedbank stängde upp 0,9 procent efter ett inledande tapp. SVT utlovar att morgondagens Uppdrag granskning innehåller nya avslöjanden om banken. Även Nordea och Handelsbanken stängde på plus.

Dagens vinnare bland OMXS30-bolagen blev SSAB som steg knappt 2 procent efter att ha meddelat att ett dotterbolag ska skära ner 250 tjänster i Skandinavien.

Getinge tappade 4,9 procent sedan FDA meddelat att de fått in rapporter om dödsfall som eventuellt kan kopplas till ett dotterbolags ballongpumpar.

Saab steg 1,8 procent efter att Förenade arabemiraten gjort en tilläggsorder för övervakningssystemet Globaleye. Det potentiella ordervärdet uppgår till nästan 10 miljarder kronor.

Vitvarukedjan Electra handlades upp 7,8 procent efter att ha rapporterat en vinstökning på 26 procent.

Odd Molly rusade 24,8 procent efter att ha meddelat att de köper en plattform för seconhand-mode. I samband med en emission som Odd Molly gör för att finansiera ett fastighetsköp blir miljardären Ilija Batljan största ägare i klädbolaget.

Idag 07:53
Erik Simander / TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Swedbank förlorare när Kina-pessimism sänkte börsen

Stockholmsbörsen tog en klar sväng neråt på nya uppgifter om Kina-pessimism kring handelskriget. Vid stängning låg indexen som följer:
• OMXSPI: -0,5 %
• OMXS30: -0,7 %
Börsen handlades närmare nollan men vände klart neråt strax vid 14-tiden då CNBC:s redaktionschef Eunice Yoon twittrade att Kina är pessimistiskt kring möjligheterna att nå ett handelsavtal.

Swedbank tappade runt 2,3 procent efter att Estlands finansinspektion sagt att de i sin utredning sett tecken på att storbanken agerat kriminellt i arbetet mot penningtvätt. Bara Sandvik och Autoliv gick sämre bland OMXS30-bolagen – de backade båda runt 2,5 procent.

Bäst i indexet gick Kinnevik och Securitas som steg 2,1 respektive 1,6 procent.

Catena Media rapporterade ett sjunkande rörelseresultat som var något lägre än analytikernas estimat. Samtidigt uttryckte vd:n optimism inför nästa kvartal. Aktien rasade 13,2 procent.

Recipharm har lagt ett bud på brittiska Consort Medical, som tillverkar inhalatorer. Budet är värt cirka 6,3 miljarder kronor, vilket motsvarar en premie på 39 procent mot fredagens stängningskurs. Recipharms aktie föll 4,6 procent.

Catellas aktie backade runt 1,7 procent efter att vd:n Knut Pedersen meddelat styrelsen att han önskar lämnat sitt uppdrag.

Fingerprint föll över 10 procent efter att bland annat UPS upprepat sin säljrekommendation för aktien. Nedgången var en fortsättning på förra veckans rapportras.

Igår 08:09
Läs mer om Dagens börs

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer
Donald Trump. Evan Vucci / TT NYHETSBYRÅN
Anklagelserna mot Trump

Trump: Riksrättsprocessen är en skam för nationen

USA:s president Donald Trump kallar den pågående riksrättsprocessen mot honom för en skam för nationen – och säger att det amerikanska folket får lita till sitt eget omdöme om vittnesmålen i kongressen, skriver Reuters.

Överstelöjtnant Alexander Vindman, en av få som faktiskt hört Trumps samtal med Ukrainas president, har förhörts igen under tisdagen. Donald Trump har tidigare kallat honom för en ”Never Trumper”, det vill säga antytt att han skulle vara partisk mot USA:s president.

4 tim
Donald Trump, Jennifer Williams överst tv, Timothy Morrison överst th, Alexander Vindman under tv och Gordon Sondland under th.  TT/AP
undefined

Analys: Häpnadsväckande vittnesmål kan avgöra allt

Riksrättsprocessen går in i den mest kritiska fasen i och med de nya vittnesmål som ska höras offentligt nu i veckan, skriver Stephen Collinson i en analys. Det gäller både för demokrater som vill peta Donald Trump från sitt ämbete, och för republikaner som vill rädda presidenten. TV-sändningarna under de kommande tre dagarna väntas visa på häpnadsväckande vittnesmål – vilka kan avgöra om Trump missbrukade sin makt för att pressa Ukraina, skriver han.

Riksrättsprocessen handlar varken om sanning eller rättvisa, säger Fox News Sean Hannity i sitt program. Demokrater som driver på tillsammans med mediamobben kan inte inse att de förlorade valet 2016. ”Ända sedan dess har de varit ute efter hämnd”, säger han.

Idag 13:15
Jennifer Williams, säkerhetsrådgivare till Mike Pence, ska höras i riksrättsutredningen.  J. Scott Applewhite / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Två nyckelfigurer vittnar om Ukrainasamtalen i dag

Två av Donald Trumps säkerhetsrådgivare som lyssnade på det så kallade Ukrainasamtalet ska vittna i riksrättsutredningen i dag, skriver AP. Förhören är offentliga.

Den ena är överstelöjtnant Alexander Vindman som var säkerhetsrådgivare till den amerikanska presidenten. Dessutom hörs Jennifer Williams, säkerhetsrådgivare till vicepresident Mike Pence. De båda uppges ha uttryckt oro angående Trumps samtal med Ukrainas president Volodomyr Zelenskyj, där presidenten ska ha uppmanat till utredning av den politiska rivalen Joe Bidens son.

Ytterligare två personer vittnar senare under dagen: USA: specialsändebud till Ukraina, Kurt Volkner, och Timothy Morrison på USA:s säkerhetsråd.

Idag 05:51
Läs mer om Anklagelserna mot Trump
Polisen har spärrat av ett skogsområde. Adam Ihse/TT / TT NYHETSBYRÅN
Den försvunna 17-åringen

Misstänktes pappa: Lovade att han inte gjort något

Den man som anhållits misstänkt för mord på försvunna Wilma Andersson, 17, vädjade själv på sociala medier om hjälp att hitta henne, skriver Expressen. Mannen är i 20-årsåldern och har en relation med Wilma Andersson.

Mannens pappa säger att sonen berättade att paret hade tjafsat innan försvinnandet.

– Han sa pappa, jag lovar jag har inte gjort någonting, berättar pappan.

En granne till den misstänkte mannen berättar för Aftonbladet att han träffat både mannen och Wilma Andersson flera gånger.

– De har alltid varit väldigt artiga och trevliga, säger grannen.

2 tim
Wilma Andersson. Privat/Missing People
undefined

Jacka som liknar Wilmas hittad under sökandet

Under tisdagskvällen hittades en jacka i samband med sökandet efter försvunna Wilma Andersson, 17, rapporterar Expressen.

– Vi vet att det finns en liknande kappa som Wilma hade på sig vid försvinnandet, säger Jesper Söder, insatsledare hos sökorganisationen FIKK.

Sökandet har under eftermiddagen utvidgats från Uddevalla till trakterna runt Ljungskile. Tidigare under sökandet har skor och ett par glasögon hittats. Polisen skriver på sin hemsida att sökandet avslutades vid 22.30-tiden och ska återupptas på onsdagsmorgonen.

En man i 20-årsåldern som har en relation med Wilma Andersson sitter anhållen, skäligen misstänkt för mord. Han förnekar enligt sin advokat all inblandning.

1 tim
Adam Ihse/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Mordmisstänktes advokat: Förnekar helt och hållet

Den man som under dagen gripits och anhållits misstänkt för mord på försvunna Wilma Andersson, 17, förnekar brott. Det säger hans advokat Beatrice Rämsell till SVT Väst. Mannen är i 20-årsåldern och har en relation med Wilma Andersson.

– Han förnekar brott helt och hållet. Något mer kan jag inte berätta eftersom jag fått de instruktionerna från min klient, säger hon.

Mannen har under dagen förhörts av polis. Polisen vill emellertid inte gå in på vad som ligger bakom att mannen greps.

– Vad vi har för information och vad vi har för underlag för gripande, det är polisens sak att behålla i förundersökningen, säger polisens presstalesperson Stefan Gustafsson.

4 tim
Läs mer om Den försvunna 17-åringen