Henrik Montgomery/TT / TT NYHETSBYRÅN
5G-nätet

Nu slår Huawei-krisen mot Sverige

Delar av världen förbereder sig nu för att bannlysa Huawei från 5G-näten eller stänga ute företaget från vitala delar av den digitala infrastrukturen. Regeringen har i dagarna lagt ett förslag som ger Säpo och Försvarsmakten direkt makt över villkoren för utbyggnad och drift av Sveriges nya 5G-nät. ”Det vi står inför nu är inte som vid tidigare teknikskiften. Den här tekniken har en helt annan kritisk natur”, säger digitaliseringsexperten Patrik Sandgren till fPlus.

En ny generation datanät står för dörren. Med 5G-tekniken blir det möjligt att koppla upp flera saker samtidigt och snabbare. Nya användningsområden inom viktiga samhällsfunktioner, företag och i vardagslivet öppnas upp: allt ifrån distansvård, mobilspel till självkörande fordon.

Då tekniken är så kraftfull innebär det också att säkerhetsriskerna är större. Säkerhetsfrågorna har på senare tid aktualiserats mot bakgrund av USA:s och Kinas allt mer infekterade relation. USA har pekat ut den kinesiska telekomjätten Huawei som ett säkerhetshot med nära band till den kinesiska säkerhetstjänsten och staten och bland annat svartlistat företaget. Huawei har bland annat svarat med en ansökan om att ogiltigförklara handelsförbudet.

Den upptrappade konflikten länderna emellan har nu börjat spilla över också på Europa. Samtidigt närmar sig utrullningen av 5G-tekniken där Kina är en av nyckelspelarna. 2020 är året som många länder satt som mål för att kunna börja nyttja 5G.

Regeringen har i dagarna lagt ett förslag som ger Säpo och Försvarsmakten direkt makt över villkoren för utbyggnad och drift av Sveriges nya 5G-nät. ”Vi behöver den här säkerhetshöjningen alldeles oavsett vem som är leverantör eller vilket land de kommer ifrån”, kommenterade digitaliseringsminister Anders Ygeman till TT.

Förslaget, som hör hemma i en längre utredning, presenteras nära i tid med en annan deadline som EU-kommissionen satt till 30:e juni i år, där EU har efterfrågat medlemsländerna att genomföra en riskanalys för it-säkerheten i 5G-nät och uppdatera sina säkerhetsåtgärder.

fPlus har pratat med experter som beskriver vad som är unikt med 5G och varför så mycket handlar om säkerhet, liksom vad det kan betyda om Huawei utestängs från marknaden.

Huawei har snabbat på utvecklingen

Patrik Sandgren, som är digitaliseringsexpert på Teknikföretagen, tecknar bilden av en europeisk telekomindustri som står stark, men lyfter samtidigt att den kinesiska närvaron gett en prispress som ökat utvecklingstakten.

– Vi har en mycket stark telekomindustri i Europa. Den är starkare än USA:s och matchar konkurrensen mot Kina. Vi har det tekniska kunnandet, långt framtagna standarder och så vidare men där det brister är kring samordningen kring frekvenser. Problem uppstår när olika länder väljer olika frekvenser för 5G, om man kunde ena sig kring detta så skulle det underlätta utbyggnaden av 5G.

– Vi är inte beroende av kinesisk teknologi i Europa men gynnas av innovationskraften som finns i Asien, inte minst i Kina. En av fördelarna med att Huawei funnits med på den europeiska marknaden är att det gett en prispress - vilket gjort att industrin ökat utvecklingstakten och blivit snabbare på att ta fram produkter som kunderna efterfrågar, fortsätter Patrik Sandgren.

Sandgren menar att det inte finns någon bra översikt av hur konsekvenserna blir om Huawei skulle bannlysas från marknaden och lyfter hur de globala handelsflödena gör att frågan är långt ifrån enkel.

– I det korta perspektivet försvinner en konkurrent som står den kinesiska staten nära och därmed har finansiella fördelar, men det kan bli problem på andra områden, till exempel genom att Europa får stor brist på komponenter eller att de globala värdekedjorna bryts upp. En stor del av telekomindustrins utrustning tillverkas utanför Europa och är beroende av globala handelsflöden.  

5G kräver ett annat säkerhetstänk

– 5G har en helt annan inbäddad kraft och påverkan på samhällssystemet. Det vi står inför nu är inte som vid tidigare teknikskiften inom telekomindustrin.  Den här tekniken har en helt annan kritisk natur. Det är den insikten och de potentiellt stora konsekvenserna som gör att man redan från början måste tänka säkerhet, menar Sandgren.

Per Ödling, som är professor i telekommunikation och arbetar med 5G-standardiseringar på Ericsson, menar att 5G-näten är ett sannolikt mål för potentiella attacker.

– Ju högre upp i nätet det handlar om desto mer kritiskt blir det, för där passerar all trafik. Om det skulle sluta fungera i de centrala växlarna så skulle hela nätet gå ned ögonblickligen. Till exempel vid en informationsattack.

– Förr skickade man soldater om man ville slå ut ett land, nu hackar man infrastrukturen så den går ner eller befolkningen så den röstar antidemokratiskt. Det är helt enkelt mycket billigare och dessutom anonymare än soldater. 

Bengt Nordström, konsult som arbetar med både telekomleverantörer och bolag, menar att USA under en längre tid försökt övertyga flera västländer att inte använda kinesiska leverantörer.

– USA har bestämt att man inte ska använda kinesiska leverantörer för att bygga 5G och försökt övertyga västländer att göra detsamma under flera år.

– Hittills har Australien, Nya Zeeland och Japan följt rådet. Resten av västvärlden säger i princip ”vi hör vad ni säger, vi ska stötta sätta procedurer på plats men vi avser fortsätta att använda kinesisk teknologi framöver”. En del länder har sagt att man inte kommer använda de mest sårbara corenäten men att man kommer fortsätta att använda radionät.

– Kina börjar nu svara på det här, de har kritiserat USA hårt och verkar införa en blockad av sällsynta jordmetaller mot USA. Det kommer säkert att drabba den amerikanska ICT-industrin.

– Det här är en oroande upptrappning, säger Nordström.

Malin Nerby

Hur kommer Sverige att göra?

– Det är svårt att säga. Det finns två nivåer av det här. Det ena rör de direktiv som myndigheter ställer mot operatörer. Det kan vara på gång i Europa att införa förbud men det är svårt att säga var det landar. Regeringen föreslog i veckan att Säpo och Försvarsmakten ska få utökade möjligheter att påverka beslut som gäller 5G nät och leverantörer.

Det har luftats förslag om att ställa krav på Huawei att införa ”väggar processer och certifiering och skydd som ökar säkerheten. Men Bengt Nordström är tveksam till det.

– Det är ett väldigt ingenjörsmässigt synsätt.  Man får ju fråga sig om det kommer räcka för att göra Trump nöjd. Den amerikanska presidenten har mer geopolitiska perspektiv på hur Kina agerar i handelsdemokratifrågor samt kring vad utländska företag får göra och inte i Kina och tvärt om.

– Mot bakgrunden av det spelar det ingen roll om man skulle få granska Huaweis programvara, menar Nordström.

– Förslaget följer en ingenjörslogik men adresserar inte huvudproblemet.

Kan en sådan lösning bli aktuell för Sverige?

– Ja, det är så Tyskland och Storbritannien hittills resonerat. Storbritannien har sagt att man inte kommer släppa in Huawei för att använda corenäten men för basstationer och man kommer kräva certifieringar av olika slag i systemen. Tyskland har samma upplägg.

Nordström pekar på att telekomindustrin är den mest globalt utvecklade industrin i världen.

– Vi kommer sannolikt hamna på samma spår som resten av västvärlden.

Upp till operatörerna att själva välja

– Nästa nivå är hur operatörerna själva agerar, för även om det inte finns ett förbud så kan man välja bort kinesiska leverantörer. Alla leverantörer operatörer funderar på detta hur man ska gå vidare. Det är en svår fråga.

Huawei är en viktig leverantör och har den största forskningsbudgeten, beskriver Nordström och pekar på att operatörer vill ha konkurrens mellan leverantörerna. Om man gör sig av med en så försämras konkurrensbilden, menar han.

Nordström menar att det kommer att dröja innan man får svart på vitt hur operatörerna beslutat i leverantörsvalen då upphandlingar pågår hela tiden och ännu finns inte så mycket officiella resultat. 

5G ökar klyftan mellan stad och landsbygd

Utvecklandet av 5G ställer mycket av den globala teknikutvecklingen på sin spets och synliggör konkurrens och beroendeförhållanden.

Bredbandstekniksprofessor Per Ödling beskriver hur kostnaderna för teknikutvecklingen idag bärs gemensamt på att annat sätt länder emellan.

– Före globaliseringen byggde varje land sin egen teknik, då fanns ingen världsstandard. Telekomsystem är som bilindustrin, varje nytt system kostar ständigt mer än det förra att utveckla. Standardiseringen av tekniken blev ett sätt att slå ihop sina resurser för att dela på utvecklingskostnaderna.   

Samtidigt önskar Ödling ur ett utvecklingsperspektiv att det strikta urbana fokuset som omgärdar 5G kunde omprövas.

– 5G är huvudsakligen designat som en superurban teknik. Och den kommer att ge fina värdeökningar på platser som Stockholm och London. Steget mellan 4G och 5G är mycket större än det var från 3G till 4G och det innebär att de områden som redan är industrialiserade rycks upp ett hack till i utvecklingen medan gapet gentemot landsbygden, som redan är stort, blir ännu större, säger Per Ödling.

Tekniken borde designas först för att komma ut på landsbygden.

– 5G har egenskaper som gör den till en superb glesbygdsteknik, om man hade velat det, utvecklar han.

– Fördelarna med 5G är annars många, allt ifrån framtidens distansvård till att maskiner kommer att vara uppkopplade och att farliga och tråkiga jobb försvinner, påminner Ödling. 

– 5G är gjort för att koppla upp samhällskritisk infrastruktur. Jag själv tittar på att koppla upp självkörande fordon,  drönare, medicinsk utrustning för glesbygdsmedicin, betalningstjänster och små vattenkraftverk. Andra arbetar med tekniken för fabriker, sensorer för hemmen, gods och annat.

Osäkerheten som följer i kölvattnet av oron för säkerheten och frågetecken kring hur långt man vågar släppa in en aktör som Huawei skapar osäkerhet i en bredare bemärkelse. Patrik Sandgren menar att det knappast gagnar investeringar och utbyggnaden. 

– Det är inte bra att det skapas en massa osäkerhet, det gagnar inte investeringarna och främjar inte utbyggnaden av nya nät i Europa.

Sandgren menar även att frågeställningarna hänger ihop med att polisen och försvarets framtida behov och användning av privata mobilnät utreds.

– Det diskuteras om polisen och försvaret i större utsträckning borde använda privata mobilnät istället för att bygga egna nät -  eftersom det skulle ge effektivare och billigare kommunikationslösningar, i synnerhet då det redan råder brist på spektrum och många andra verksamheter står på tur och kommer vilja ha frekvenser. 

– Polisen och militären behöver garanter för att de kan ställa krav om så skulle behövas.

Med bara månader kvar till en lansering av 5G kan man undra hur det kommer sig att säkerhetsoron inte adresserats tidigare. Bengt Nordström, anser att frågorna hade kunnat lyftas i ett tidigare skede. 

– Väst har varit väldigt angelägna om sin exportaffär med Kina och man har låtit mycket passera för Kina, det är möjligt att man skulle tagit upp diskussionerna tidigare. Det blir lite intressant att det då är just Trump som tar upp frågan. I handelsdiskussioner skulle det kunna diskuterats långt tidigare.

Toppnyheter

Preemraff, Preems oljeraffinaderi i Lysekil. Thomas Johansson/TT / TT NYHETSBYRÅN
Klimatomställningen

Regeringen prövar Preems utbyggnad i Lysekil

Preems planerade utbyggnade av raffinaderiet i Lysekil kommer att prövas av regeringen, rapporterar SVT.

Både Länsstyrelsen i Västra Götaland och Naturvårdsverket har rekommenderat att regeringen ska pröva utbyggnaden. Regeringen tar därför över frågan i viss mån från Mark- och miljööverdomstolen, skriver SVT.

Utbyggnaden innebär att Preems utsläpp av koldioxid fördubblas och enligt SVT kommer de utsläppen att motsvara sex gånger de utsläpp som hela inrikesflyget står för.

Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) håller en pressträff om prövningen klockan 11.30.

2 tim
Norges statsminister Erna Solberg, Danmarks statsminister Mette Frederiksen, Islands premiärminister Katrin Jakobsdottir, Tysklands förbundskapten Angela Merkel, Finlands statsminister Antti Rinne och Sveriges statsminister Stefan Löfven poserar under en pressträff under de nordiska statsministrarnas årliga inofficiella sommarmöte på Island. Naina Helén Jåma/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Nordiska ledare vill skapa hållbara samhällen

De nordiska samhällena ska bli de mest hållbara i världen. Det lovar regionens statsministrar i en gemensam deklaration – som dock saknar konkreta detaljer, noterar nyhetsbyrån TT.

– Vi är mycket medvetna om att vi inte kan bekämpa klimatkrisen utan att också ta social rättvisa, jämställdhet och mänskliga rättigheter i beaktande, sade Katrín Jakobsdottír vid en presskonferens i Reykjavik tillsammans med de andra nordiska ledarna.

Sveriges statsminister Stefan Löfven tillade att de kommer att föra fram sitt budskap med gemensamma krafter på FN:s klimattoppmöte i New York den 23 september.

20 aug
Läs mer om Klimatomställningen
Pedro Ribas Alves från den brasilianska räddningstjänsten hjälper ett bältdjur att dricka/bränder rasar på tusentals plats i Amazonas. TT
Bränderna i Amazonas

”Vi förlorar miljontals och åter miljontals djur”

De rekordmånga bränderna i Amazonas sammanfaller med att regnskogen avverkas i en allt snabbare takt, vilket har skapat en hätsk debatt om skövling i Brasilien.

Roel Brienen, professor vid Leeds universitet i England, har studerat Amazonas i mer än 15 år. Han varnar för ett mardrömsscenario där Amazonas blir torrare, en savann, vilket vore ”game over” för kampen mot klimatförändringarna. Han understryker också hotet mot artrikedomen.

– Bränderna innebär att vi förlorar miljoner och åter miljoner djur.

Robin Chazdon, professor emeritus vid Connecticuts universitet, säger att man kan vänta sig negativa konsekvenser för den globala uppvärmningen eftersom bränderna bidrar till koldioxidutsläpp. Om regnskogen inte får återhämta sig kommer den inte att kunna fylla sin höga potential för lagring av koldioxid.

– Skogar kan växa upp igen efter bränder, men inte om bränderna återkommer var femte år och inte om marken anpassas till jordbruk, säger hon till NBC News.

3 tim
Jair Bolsonaro ADRIANO MACHADO / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Bolsonaros attack efter omvärldens oro: Kolonialt

Brasiliens president Jair Bolsonaro går till hårt angrepp mot den franske ledaren Emmanuel Macron, rapporterar internationella medier. Attacken kommer efter att Macron har satt frågan om bränderna i Amazonas på dagordningen för G7-mötet.

– Den franske presidentens förslag om att händelserna i Amazonas ska diskuteras vid G7-mötet, utan att länderna i regionen får delta, påminner om en kolonial mentalitet som inte hör hemma i det 21:a århundradet, sa Bolsonaro i ett tal som direktsändes på Facebook.

Idag 03:27
Flygbild tagen i regionen Mato Grosso den 20 augusti/Macron. TT
undefined

Världsledare oroade: ”Vårt hus brinner, bokstavligen”

Bränderna i Amazonas regnskogar väcker nu allt fler reaktioner på högsta internationella nivå. FN:s generalsekreterare António Guterres skriver på Twitter att han är ”djupt orolig”.

”När vi är mitt i en global klimatkris har vi inte råd med fler skador på en viktig källa till syre och artmångfald”, skriver han på Twitter och tillägger att ”Amazonas måste skyddas”.

Frankrikes president Emmanuel Macron kallar bränderna en ”internationell krissituation” och uppmuntrar de andra länderna i G7 att ha Amazonas högst på agendan när de möts på lördag.

”Vårt hus brinner, bokstavligt talat”, skriver han på Twitter.

Igår 19:55
Läs mer om Bränderna i Amazonas
Illustrationsbild.  Mark Lennihan / TT NYHETSBYRÅN
Dagens börs

Stockholmsbörsen öppnar uppåt – Mekonomen rusar

Stockholmsbörsen öppnar svagt uppåt på fredagen. I öppningen står de ledande indexen som följer:
• OMXS30: +0,9 %
• OMXSPI: +0,6 %
Volvo öppnar uppåt efter att Industrivärden köpt aktier för närmare 800 miljoner kronor. Mekonomens aktie stiger över 10 procent efter att bolaget presenterat en ökad omsättning med 90 procent i andra kvartalet. Även finansbolaget Catella stiger efter att ha ökat sitt rörelseresultat med 38 procent i andra kvartalet.

Swedbank meddelade på torsdagen att banken tar in en halv miljard dollar för att förbättra kapitalstrukturen. Swedbanks aktie stiger svagt på beskedet.

På eftermiddagen svensk tid håller den amerikanska centralbankschefen Jerome Powell tal, vilket många analytiker bedömer kommer att påverka kurserna.

Texten uppdateras.

2 tim
Vincent Yu / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Försiktiga uppgångar i Asien i väntan på Powells tal

Det var en blandad utveckling på Asiens ledande börser under fredagsmorgonen. Vid stängning låg de flesta ledande index på plus:
• Nikkei: +0,4 %
• Shanghai: +0,5 %
• Shenzhen: +0,01 %
• Hongkong: +0,5 %
• Kospi: - 0,14 %
Spänningarna mellan Japan och Sydkorea har ökat sedan det senare landet sagt att de avbryter ett underrättelsesamarbetet, skriver CNBC.

Investerarna såg också fram emot Federal Reserve-chefen Jerome Powells tal i Jackson Hole.

5 tim
undefined

Räntekurvan inverterad igen – Wall Street neråt

Det stora S&P 500-indexet i New York har haft svårt att hitta någon riktning under torsdagen. En stark rapport från detaljhandelsbolaget Nordstrom tillsammans med tecken på en stark arbetsmarknad ställdes emot andra siffror som visade att aktiviteten minskade i tillverkningssektorn. Efter att ha öppnat med måttliga uppgångar höll sig indexet kring nollan mot slutet av dagen.


• S&P 500: -0,1 %
• Nasdaq: –0,4 %
• Dow Jones: +0,2 %


Fokus har också varit på Fed-chefen Jerome Powells kommande tal i Jackson Hole i morgon. ”Marknaden tar en paus medan investerarna väntar på nyheter från Powell i morgon”, säger James Ragan vid D.A. Davidson till Reuters.

Bland bolagen sticker Boeing ut, aktien steg över 4 procent efter att Reuters rapporterat att man planerar att tillsätta flera tjänster inom bland annat underhåll och logistikförberedelser rörande det flygstoppade planet 737Max.

Dessutom steg flera detaljhandelsbolag. Dick’s Sporting Goods, Nordstrom och BJ’S Wholesale Club stiger alla efter bättre än väntade kvartalsrapporter.

Tesla steg också i öppningen efter uppgifter om att Volkswagens vd Herbert Diess vill köpa andel i elbilstillverkaren – men sjönk igen efter att Diess avfärdat dem som ”ogrundade spekulationer”, skriver Finwire. Vid stängning är aktien upp omkring 0,6 procent.

Igår 13:50
Läs mer om Dagens börs
Arkivbild. Hasse Holmberg / TT / TT NYHETSBYRÅN
Det svenska skattetrycket

Nya tusenlappar väntar Sveriges höginkomsttagare

Tjänar du 25 000 kronor i månaden får du 30 kronor i skattesänkning nästa år. Tjänar du 40 000 kronor får du 50 kronor. Tjänar du däremot 100 000 kronor blir skattesänkningen hela 2 460 kronor per månad, visar en genomgång som Swedbank gjort åt DI.

– Återigen ser det ut att bli ett år där höginkomsttagare får de största förbättringarna, både procentuellt och i kronor, säger Arturo Arques, privatekonom på Swedbank till tidningen.

Höginkomsttagarna gynnas mest av den aviserade slopningen av värnskatten men Swedbank har också tagit med förändringar i prisbasbelopp och skiktgräns i sina beräkningar.

16 min
Fredrik Sandberg/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Så påverkar skatteförändringarna din plånbok nästa år

Slopad värnskatt och höjd skiktgräns för statlig inkomstskatt väntas ge höginkomsttagare flera tusenlappar extra i månaden nästa år, skriver DI.

Vid en lön på 75 000 kronor blir skatteförändringen 1 210 kronor. För den som tjänar 100 000 kronor handlar det om hela 2 460 kronor i sänkt skatt per månad.

Beräkningarna, som har utförts av Swedbank gäller vid oförändrad kommunalskatt och tar också hänsyn till de förändringar som ett höjt prisbasbelopp leder till.

För vissa kan de positiva effekterna dock påverkas av höjda kommunalskatter. Branschorganisationen SKL räknar med att 40 kommuner behöver höja skatten nästa år, med hänsyn till demografiska utmaningar.

Positivt är dock att vi fortfarande har stark arbetsmarknad vilket fyller på lönekuverten. Det leder till att löneökningstakt nästa år väntas landa på 2,6 procent, enligt Swedbank.

En annan positivt faktor är de fortsatt låga boräntorna i skuggan av att Riksbanken väntas avvakta med räntehöjningar.

”Ser man till hur de disponibla inkomsterna har utvecklats under de senaste år är det höginkomsttagare som är vinnarna, medan exempelvis arbetslösa, studerande och sjukpensionärer har halkat efter”, säger Arturo Arques privatekonom på Swedbank.

1 tim
Läs mer om Det svenska skattetrycket

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer
Virginia Mayo / TT NYHETSBYRÅN
EU:s framtid

"Sverige betalar för lite till EU"

EU:s budgetförhandlingar är inne i ett intensivt skede, rapporterar SR. Under de senaste åren Sverige betalat mellan 24 och 44 miljarder kronor om året i EU-avgift och under samma period har Sverige fått tillbaka mellan 10 och 12 miljarder kronor om året, enligt Sveriges riksdags EU-information. Sverige betalar för lite, anser vissa.

– Sverige är ett av de rikaste EU-länderna och det är inte mer än rättvist att Sverige betalar sin del av EU-budgeten, säger Gert-Jan Koopman , generaldirektör på EU-kommissionen, till Sveriges Radio.

Enligt EU-kommissionen betalar Sverige mindre i medlemskapsavgift än genomsnittet inom EU 0,7 procent av BNP jämfört med 0,8 procent som är snittet. När Storbritannien lämnar EU föreslår EU-kommissionen att den svenska avgiften höjs med 40 procent de kommande år. Därmed skulle Sverige hamna på samma nivå som övriga EU-länder.

Men från svensk sida har förslaget fått kalla handen.

– När ett land lämnar, då måste budgeten krympa. På samma sätt som de har ökat, när EU har växt, sade finansminister Magdalena Andersson till SVT för en tid sedan.

Under vårens diskussioner var Liberalerna det enda parti som ställde sig bakom en höjning.
– Jag menar att det finns en stor ängslighet både bland regeringspartierna och övriga partier för det här med EU. Jag tycker det är uppenbart att vi måste samarbeta mer internationellt för att lösa stora problem, sade Jan Björklund (L) till SVT.

1 tim
Ursula von der Leyen, tillträdande ordförande för EU-kommissionen.  Francisco Seco / TT NYHETSBYRÅN/ NTB Scanpix
undefined

EU överväger ny jättefond för europeiska bolag

EU överväger att sjösätta en investeringsfond om 100 miljarder euro, motsvarande drygt 1 071 miljarder kronor, rapporterar Financial Times som tagit del av ett internt dokument.

Syftet med fonden är att stötta europeiska bolag inom strategiskt viktiga sektorer och ge dem en chans att konkurrera med globala jättar som Google, Apple, Alibaba och Tencent.

”Europa har inga sådana bolag. Det är en riskfaktor för tillväxt, jobb och för Europas inflytande i strategiska nyckelsektorer”, heter det i dokumentet, skriver FT.

Enligt tidningen är förslaget än så länge bara ett utkast men det ska ha presenterats för EU-kommissionens tillträdande ordförande Ursula von der Leyen.

3 tim
Läs mer om EU:s framtid