TT NYHETSBYRÅN
Regelkrånglet

Lista: Nu kommer nya regelvågen – så drabbas du av krånglet

Regelkrånglet tappar inte tempo. Bakom hörnet väntar fler regler, högre kostnader och mer pappersexercis, framgår av en genomgång från fPlus.

Regelbördan pekas ut som ett av de främsta hindren för de svenska företagens konkurrenskraft. Under hösten gav sig näringsminister Ibrahim Baylans (S) ut på en förenklingsresa genom landet för att se vad som skulle kunna åtgärdats. Nu arbetar Tillväxtverket med att sammanställa och prioritera bland förslagen. Resan var ett välkommet initiativ då dagens regelbörda är för tung för de svenska företagen att bära, konstaterar Christer Östlund, ansvarig för regelförbättring på Svenskt Näringsliv.

– Sverige är på väg i fel riktning. Företagens regelkostnader har ökat årligen med i genomsnitt 1,2 miljarder kr sedan 2013. Samtidigt ser vi hur andra länder går före och arbetar aktivt för att sänka sina kostnader.

Hur påverkar det konkurrenskraften?

– Det är naturligtvis inte bra. De svenska företagen är utsatta för en stenhård konkurrens och då kan vi på sikt inte ha högre regelkostnader än i andra jämförbara länder.

Efter att näringsministern i höstas åkte runt i landet och lyssnade på företagen finns nu många konkreta förslag, konstaterar han.

– Nu hoppas vi på att det ska ge resultat. Tillväxtverket har på sig till sommaren att prioritera bland allt som spelades in och återkomma till regeringen med skarpa förslag på regelförbättringar.

Han menar vidare att initiativ, liknande näringsministerns förenklingsresa, är bra, men det räcker inte.

– Vi måste få till stånd en ny modell för hur regler skapas i Sverige som tar sin utgångspunkt i att minska regelkrånglet. Det handlar bland annat om att tydliggöra regeringens och myndigheternas ansvar, att stärka Regelrådet och att utveckla arbetet med konsekvensutredningar. Andra länder har gjort det så vi kan också. Om bara viljan finns, säger Christer Östlund. 

Nytt regelkrångel

Den 1 juli införs regler om obligatorisk upplysningsskyldighet för gränsöverskridande transaktioner.

De nya reglerna utgår från ett EU-direktiv om att införa en skyldighet för skatterådgivare, ekonomer och revisorer att rapportera till Skatteverket när ett företag vill genomföra transaktioner som inte följer standardmönstret och som sträcker sig utanför landets gränser. Hans Peter Larsson, skatteexpert på revisorernas branschorganisation FAR, berättar att det kommer att handla om cirka 95 000 upplysningar som svenska företag kommer att skicka in.

– Det här kommer att gälla alla EU-länder men känslan är att man i Sverige implementerar expansivt och det är inte för att vara en ’good guy’ utan det handlar om att man vill trålfiska för att få in massa upplysningar.

Dessutom, menar Hans Peter Larsson, finns det en risk att det blir en databas som inte ens används.

– Jag har räknat lite själv och kommit fram till att det skulle leda till att EU:s databas ska behandla cirka 4,5 miljoner upplysningar, hur man ska kunna analysera ett så stort antal återstår att se.

Kontroll och regelefterlevnad ökar, främst inom internationella koncerner

– Det här handlar om det internationella BEPS-arbetet där syftet bland annat är att motverka att vinster förflyttas mellan länder till följ av skatteplanering. Företagen vill undvika negativ medial uppmärksamhet och fokus handlar om att säkerställa lösningar som för med sig ett affärsmässigt gott.

Skatt på digitala tjänster

Konsekvensen kan leda till ”ett eldorado för skatterådgivare”, enligt Hans Peter Larsson. OECD har tagit fram ett förslag till en ny modell för bolagsbeskattning, som flyttar skatteintäkter till de länder där handeln sker.

– De som blir vinnare på detta är alltså länder med många konsumenter, det vill säga större länder. Förlorarna blir innovativa mindre länder som Sverige som har en stor exportmarknad men en relativt liten befolkning. Om inget radikalt händer så kommer skattepengar att försvinna från Sverige.

– Dessutom har vi redan sett ett antal länder som inför nationella digitala skatter. Till slut blir det lite ”hux flux” tre bolagsskatter: En vanlig bolagsskatt, en global digiskatt och en nationell digital skatt, menar han.

För ett företag som till exempel H&M kan detta leda till att de måste anpassa sin verksamhet till 10–15 olika skattemodeller bara inom EU, menar han.

Ändringar för företagare som driver enskild näringsverksamhet

Efter sommaren ska en nytillsatt utredning presentera förslag som berör periodiseringsfond, expansionsmedel och även positiv och negativ räntefördelning.

– Det berör cirka en miljon svenskar. Det är positivt att man talar om förenklingar men det finns en farhåga att det kommer att bli svårare att välja bolagsform framöver. Om det blir bättre att ha enskild näringsverksamhet – varför skulle man då ha ett aktiebolag?

Dessutom kommer nya regler för att underlätta för så kallade ”gig-företag” att utredas, berättar Hans Peter Larsson.

– Det kan absolut underlätta för vissa företagare, men det här riskerar ge en än mer svåröverskådlig helhet och även ytterligare skapa funderingar kring vilken typ av bolagsform som man ska välja. Det blir krångligare, helt enkelt.

Selektiva sänkningar av arbetsgivaravgifter

– Här kommer företagen att behöva råd för att veta vilka arbetsgivaravgifter som gäller för att anställa olika personer. När selektiva regler införs riskerar krångelfaktorn att öka.

Regeringen Löfven har länge lovat att lätta på regelbördan för företagen, men enligt Hans Peter Larsson går utvecklingen snarare åt helt fel håll.

– Jag tycker att man borde mäta företagens kostnader för att hantera skatteregler. Det skulle vara bra om lagstiftaren förstod regelkrånglets börda och kanske då skulle kunna undvika att gå åt fel håll.

En övergripande skattereform som skulle förenkla företagens regelbörda ser han dock som ganska osannolik.

– Men däremot skulle man kunna se över område för område. Man borde inse att företagen behöver långsiktiga spelregler, men tyvärr går det stick i stäv med den kvartalspolitik som vi ser i riksdagen i dag.

Att mycket av regelbördan kommer ifrån OECD och EU gör inte att den svenska inrikespolitiken kan slå ifrån sig ansvaret för det ökade krånglet för företagen, menar han.

– Ekonomin blir mer och mer globaliserad och därmed ser vi fler regelverk som kommer från internationellt håll. Men i Sverige införs det många selektiva regler som kan göra det krångligare för företagen.

Mer regelkrångel….

3:12 – utredningen som regeringen struntar i

Regeringen drar fötterna efter sig i frågan om enklare skatteregler för små företag. Enligt januariavtalet skulle en förenklingsutredning tillsättas under 2019, vilket dock inte har skett. Därför undrar nu många företagare om det över huvud taget blir några enklare skatteregler. Samtidigt oroas många företagare av de återkommande hoten från finansministern om högre skatter. För små och medelstora företag i hela landet är det nu väldigt viktigt att näringsministern vinner dragkampen om enklare skatteregler.

Ny regleringsfrenesi från Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket gör en översyn av sin regelstruktur, vilket innebär att de flesta regler är omskrivna. När de omsorterade reglerna börjar gälla i nya föreskrifter, i mars 2022, kommer alla nuvarande föreskrifter att upphävas. Det kommer att leda till ett stort stök för företagare. I omstruktureringen har också en genomgång av de allmänna råden gjorts, allmänna råd har omklassats till föreskrift, vilket leder till ökat ansvar för arbetsgivare. Arbetsmiljöverket skriver att översynen kan leda till kostnader på upp emot 700 miljoner kronor, men då får man ha i åtanke att en del av arbetet görs av företagen ändå, oavsett nyordningen. Arbetsgivare har till exempel en kostnad för att underhålla informationssystem och utbilda personal ändå.

Den krångligaste av krångliga skatter – ändå görs inget

Momsen överlag är det område som anses leda till störst regelbörda. Just nu är den frivilliga hyresmomsen för fastighetsägare ett stort problem. Den frivilliga hyresmomsen återfinns bland de mest komplexa och betungande reglerna, enligt företagarorganisationer som Svenskt Näringsliv. I svensk rätt är uthyrning av lokal som grundregel momsfri. Under vissa förutsättningar får dock en hyresvärd dock momsbelägga hyra. Förenklat gäller att på en uthyrd lokalyta, måste hyresgästen stadigvarande använda ytan i en momspliktig verksamhet, för att hyresvärden ska få lägga moms på hyran. Detta skapar många problem och mycket krångel. Till exempel kan man inte hyra ut till idrottsföreningar som vittnar om att de blir utslängda från lokaler. Ett annat krångligt momsområde är importmomsen. Här kan företag som gör mindre misstag vid import inte göra avdrag för importmoms. Ett exempel är när en lastbil av misstag passerar svensk gräns vid import från Norge utan att nödvändiga tullformaliteter är avklarade.

Mer momskrångel

Sedan 1 juli ifjol måste privata vårdföretagare betala moms för inhyrd personal. Även här handlar problematiken bland annat om att vårdföretagen måste betala moms men inte kan dra av för den på sin egen försäljning. Kostsamt och krångligt. I höstas meddelade regeringen att den ska tillsätta en utredning för att se över om lagar behöver ändras. Enligt källor till Dagens Medicin arbetar finansdepartementet just nu med att ta fram direktiven till utredningen. Men ännu har inget hänt.

Nyligen beslutat regelkrångel

Förmånsbeskattning av vårdförmåner.  En ny vårdskatt infördes 2018 som innebär att vårdförmåner som betalas av arbetsgivaren ska jämställas med andra löneförmåner och därmed förmånsbeskattas den anställde. För att arbetsgivaren ska kunna få uppgifter för att bestämma förmånsbeskattningen krävs individuppgifter från vårdgivaren. Men det stoppar patientsekretessen. Krångel, alltså.

Skyldighet för arbetsgivare att ta fram rehabiliteringsplaner

Regeringen återinförde skyldigheten för arbetsgivare att ta fram rehabiliteringsplaner senast dag 30 i sjukperioden för alla medarbetare som är inte förväntas vara tillbaka i arbete inom 60 dagar. De obligatoriska rehabplanerna avskaffades 2007 för att de uppfattades som svåra eller meningslösa att leva upp till. Återinfört krångel med andra ord.

Arbetsgivare har tidigare ofta bara haft tillgång till ett så kallat minimalt läkarintyg vid sjukskrivning. Genom att nödvändig information i intyget raderats har företagaren haft svårt att bedöma om medarbetarens arbetsförmåga är nedsatt och göra adekvata rehabinsatser. Nu har SKR stoppat det minimala läkarintyget, men samtidigt infört ett särskilt läkarintyg till arbetsgivaren vid sjukpenning. Inte heller det garanterar att arbetsgivaren får all nödvändig information. Det här skapar stor irritation bland arbetsgivare och krångel i kontakten med Försäkringskassan.

Obligatorisk ursprungsmärkning av kött och fisk på restaurang

I december 2020 ska Livsmedelverket att presentera sitt uppdrag från regeringen att ta fram underlag för en svensk anmälan till EU-kommissionen om nationella bestämmelser kring obligatorisk ursprungsmärkning av kött och fisk på restaurang. För besöksnäringen skulle ett krav på skriftlig ursprungsmärkning innebära betydande kostnader för hantering. För att inte riskera att behöva trycka om menyer, ändra hemsidor och andra kanaler är det troligt att företagare inom besöksnäringen väljer att köpa kött och fisk från stora producenter snarare än närliggande.

Regeringen går längre än EU-direktiv

När EU:s direktiv om otillbörliga handelsmetoder mellan företag i jordbruks- och livsmedelskedjan nu ska implementeras i svensk lagstiftning, föreslår regeringen att gå längre än direktivet kräver och förbjuda företag att sinsemellan komma överens om till exempel betalningstiden för fakturor. Visita har lämnat in ett remissyttrande mot detta och menar att dessa överenskommelser bör lämnas till företagen själva att avtala.

Nya snedvridande resepolicys

Flera kommuner och regioner har nyligen ändrat sina resepolicys kring tjänsteresor för anställda och förtroendevalda. Ofta missgynnas flyg även när restiden motiverar det. Restid har ett värde för både arbetsgivare och anställda som ibland förbises. Ett exempel på snedvridande styrmedel är att anställda och avdelningar som behöver flyga straffas med en intern avgift (t.ex. 1000 kr) som avsätts till en pott för att finansiera lokala miljö- och klimatprojekt. Pengar som istället kunde använts för att köpa biobränsle till flygresan. Minskad efterfrågan och sämre tillgänglighet riskerar även att negativt påverka näringslivet.

Dela

Öppna i ny flik

Relaterade ämnen

Regelkrånglet

Toppnyheter

Ann Linde.  TT
Coronavirusets spridning – globalt

Klart: UD förlänger avrådan om resor till hela världen – gäller nu till mitten av juni

UD:s avrådan om att undvika icke nödvändiga resor till hela världen förlängs till 15 juni. Det säger utrikesminister Ann Linde (S) till Ekot.

Linde säger att situationen fortfarande är orolig i många länder, och att det i många fall är mycket svårt att ta sig hem.

– När man kommer till länder sker det väldigt snabba svängningar av gränser och karantänsregler. Det kan till och med vara svårt att få mat på vissa platser, säger Linde.

2 tim
Graffiti i Los Angeles/LA-bor håller avståndet. TT
undefined

Amerikaner uppmanas: Distansera er mera

Deborah Birx, koordinator för Vita husets coronagrupp, tycker att USA:s invånare måste bli bättre på social distansering för att minska spridningen av coronaviruset. Det skriver Reuters.

Sedan mitten på mars uppmanas amerikaner att tvätta händerna regelbundet, inte samlas i grupper på fler än tio personer och att undvika restauranger och barer. Dessa rekommendationer har nu förlängts till slutet av april – och i nuläget är det enligt Birx inte tillräckligt många amerikaner som följer dem.

Folk som först nu börjat bli sjuka i covid-19 har alltså kunnat få viruset efter att Vita huset presenterade restriktionerna.

– Så det här är en uppmaning till handling, säger Deborah Brix.

2 tim
Läs mer om Coronavirusets spridning – globalt
Systembolagets nya golvmarkeringar Jessica Gow/TT / TT NYHETSBYRÅN
Coronavirusets spridning – Sverige

Systembolagets nya åtgärd: Börjar slussa in kunder

För att undvika trängsel och smittspridning börjar Systembolaget nu slussa in kunder i butikerna. 100 personer har rekryterats för att sköta slussning och möta den ökade kundtillströmningen. Systembolagets presschef Lennart Agén säger till TT att orsaken är omtanke om personal och kunder.

– Vi har valt att införa slussning när det är stor kundtillströmning till våra butiker för att möta Folkhälsomyndighetens föreskrifter, säger han.

Dessutom begränsas antalet köande per kassa till max tre till fem kunder. Butikerna har gjort golvmarkeringar med 1,5 meters mellanrum där kunderna ska stå och vänta.

3 tim
Fältsjukhuset som byggts i  Stockholmsmässan i Älvsjö Jonas Ekströmer/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Krisavtal för intensivvård aktiveras i Stockholm

Krislägesavtalet för intensivvården aktiveras i Region Stockholm, skriver Sveriges Kommuner och regioner i ett pressmeddelande.

– I Region Stockholm ser vi nu att alla befintliga möjligheter i det reguljära kollektivavtalet för att säkra bemanningen i intensivvården är uttömda, säger Joakim Larsson, ordförande i förhandlingsdelegationen i Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Det aktiverade avtalet innebär bland annat att den ordinarie arbetstiden höjs till 48 timmar per vecka. Särskild nödfallsövertid kan även tas ut och personalen ges en krisersättning vilket betyder att de får mer än fördubblad lön.

Idag 10:14
Bild från mönstring 2017.  Johan Nilsson/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Unga kallas till mönstring mitt under virusutbrottet

Rekryteringsmyndigheten har kallat 15 000 svenska ungdomar till mönstringen som är planerad att inledas i augusti, skriver TT. Detta trots att man för två veckor sedan stoppade mönstringen för drygt 1 000 unga.

Målsättningen är att 5 500 ska skrivas in för värnplikt. Tanken är också att verksamheten ska öppna som vanligt igen den 20 april.

Myndighetens kommunikationschef Marinette Nyh Radebo säger att beslutet om ett stopp fattades då man inte ansåg det vara ”etiskt korrekt” att kalla in ungdomar under coronakrisen.

2 tim
Läs mer om Coronavirusets spridning – Sverige
Dagens börs

Volatilt Wall Street vänder till plus – Tesla rusar

Wall Street öppnade ner, vände upp för att sedan ta sats neråt igen. Veckans sista handelsdag ser ut att bli volatil, men vid 17.30 står ledande index som följer:

  • S&P 500: -1,4 procent
  • Nasdaq: -1,24 procent
  • Dow Jones: -1,4 procent

Strax innan öppning kom dystra jobbsiffror, som pressar Wall Street. Sysselsättningen föll i USA för första gången sedan 2010 – antalet sysselsatta minskade med 701 000 personer i mars, enligt senaste statistiken. Analytikerna väntade sig ett tapp på 100 000.

Samtidigt hoppas investerare att oljepriskriget är på väg mot ett slut och priset på olja fortsätter upp då det finns indikationer på att Ryssland är redo att begränsa produktionen. På måndag kommer Opec+ att hålla ett extrainsatt krismöte.

På bolagsfronten rusar Tesla efter att ha släppt leveransstatistik som var över förväntan. Aktien är upp 8 procent.

3 tim
Illustrationsbild.  Richard Drew / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Stockholmsbörsen slutade på minus – H&M vände ner

Stockholmsbörsen åkte upp och ner runt nollstrecket under fredagen. Vid stängning var indexen:
• OMXSPI: −1,0%
• OMXS30: −1,6%
Dagens stora börshändelse var H&M:s rapport för det första kvartalet i det brutna räkenskapsåret. Rörelseresultatet kom in betydligt bättre än väntat, men klädjätten flaggar för att den närmaste tiden blir rejält tuff med en beräknad förlust i andra kvartalet. Aktien rusade runt 10 procent precis i öppningen, men stängde på minus 1 procent

I botten av OMXS30-listan finns Telia – som handlas utan rätt till utdelning – samt Kinnevik, Skanska och Securitas. Securitas fick under morgonen en sänkt rekommendation från Jefferies, medan Kinnevik fick sänkt riktkurs och upprepat köpråd från DNB.

På fredagsmorgonen kom även inköpschefsindex för den privata tjänstesektorn från Silf/Swedbank, som visade ett värde på 46,9 i mars. Det är den lägsta nivån sedan 2012 och nedgången är den största i indexets 15-åriga historia.

Oljan fortsatte att handlas uppåt under fredagen.

Idag 07:16
Illustrationsbild.  Eugene Hoshiko / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Stilla rörelser på Asiens börser efter oljerallyt

Det var relativt stillsamma rörelser på Asienbörserna i fredagens handel, efter gårdagens rally i oljepriserna och rekordusla arbetslöshetssiffror i USA. Vid stängning såg läget ut som följer:
• Nikkei: +/-0,0%
• Shanghai: −0,6%
• Shenzhen: −0,7%
• Hang Seng: −0,2%
• Kospi: +/-0,0%

TT noterar att det var en billigare yen som ligger bakom handlarnas relativa optimism i morgonhandeln.

Tidigt på morgonen släpptes inköpschefsindex för Kinas tjänstesektor, som kom in på 43,0 i mars. I februari var samma siffra 26,5. Det sammanvägda indexet steg samtidigt till 46,7, upp från 27,5. Ett värde under 50 indikerar kontraktion.

Under morgonhandeln backade oljepriserna något igen, efter gårdagens prisspik på närmare 25 procent för WTI-oljan. WTI-oljan handlades vid 10-tiden för runt 25,30 dollar per fat, upp 2,3 procent sedan handelsstarten. Brentoljan var samtidigt upp ungefär 4 procent och handlades för strax under 31 dollar per fat.

Idag 03:55
Läs mer om Dagens börs
Corona - tips och råd

Den nya Företagsakuten har öppnat för ansökningar

Regeringens nya Företagsakut, som innebär statliga garantier för lån till företag som drabbats av virusutbrottet, har nu öppnat för ansökningar.

Det meddelar Riksgälden i ett pressmeddelande. Företagsakuten innebär att staten tar huvuddelen av risken vid utlåning till företag som drabbas ekonomiskt av coronaviruset men som för övrigt är livskraftiga.

Att banker och andra kreditinstitut deltar i programmet och i vidare utsträckning beviljar lån till livskraftiga företag är nödvändigt för att stödet ska få effekt och bidra till att fler företag klarar krisen.

Från och med fredag är det möjligt för banker och andra kreditinstitut att ansöka om att få ta del av de statliga lånegarantierna.

– Företagsakuten kommer att vara en viktig pusselbit för att fler företag ska klara sig igenom pandemin, men det är bråttom om vi vill minska krisens långsiktiga effekter på ekonomin. Nu är det dags för bankerna att ansöka så att lån kan beviljas och pengarna kan komma till nytta, säger riksgäldsdirektör Hans Lindblad i pressmeddelande.

3 tim
undefined

Så hjälper du dina leverantörer i coronakrisen

De företag som tar samhällsansvar kommer att belönas efter coronakrisen, skriver Driva Eget och bjuder på 8 tips för hur du kan göra rätt nu.

Det första är att betala fakturor till andra småföretagare så snart du kan så de undviker likviditetsproblem. Ett annat tips är att handla av småföretagare nu – även sådant du behöver senare. Det kan vara en ny grafisk profil, ny inredning till kontoret, hjärtstartare eller mässmontrar. Och boka julfesten redan nu och betala i förskott, skriver Driva Eget och påpekar att en stor vinst på bekostnad av andra 2020 är inte klädsamt.

5 tim
Läs mer om Corona - tips och råd

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer
Arkivbild. Tomas Oneborg/SvD/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

H&M om permitteringarna: ”Kan inte ange exakt antal”

H&M bekräftar att man har inlett ett ”genomförande av korttidsarbete” på de marknader som berörs av coronakrisen. I samband med morgonens kvartalsrapport uppger bolagets nytillträdda vd Helena Helmersson – precis som DI rapporterade i går – att tiotusentals medarbetare kommer att beröras över hela linjen, men att ”ett exakt antal kan inte anges i dagsläget”.

”Vi ser också över behovet av eventuella uppsägningar”, skriver hon.

Dessutom ska lönerna för klädjättens ledning tillfälligt sänkas med 20 procent.

”I ljuset av detta välkomnar jag styrelsens beslut att föreslå årsstämman 2020 att ställa in aktieutdelningen och delar styrelsens övertygelse att det är det bästa att göra för att säkra vår fortsatta handlingsfrihet. För att utöka koncernens likviditetsbuffert utvärderas och förbereds också ett flertal finansieringskällor”, skriver hon.

Idag 06:12
TT NEWS AGENCY / TT NYHETSBYRÅN
undefined

H&M:s försäljning rasade – spår förlust i Q2

Hennes & Mauritz redovisar ett rörelseresultat på 2 690 miljoner kronor i det första kvartalet. Det är klart högre än analytikernas väntade 1 400 miljoner kronor.

Försäljningen i mars rasade med 46 procent samtidigt som onlineförsäljningen steg 17 procent i lokal valuta.

Klädjätten meddelar samtidigt att man räknar med att göra förlust i andra kvartalet eftersom "det kraftiga försäljningstappet inte kommer att kunna balanseras av nerdragningarna i rörelsekostnaderna", skriver vd:n Helena Helmersson i rapporten.

I slutet av mars var 3 778 av H&M:s totalt 5 065 butiker tillfälligt stängda på grund av coronautbrottet.

Bruttomarginalen blev 51,0 procent, jämfört med förväntade 50,1 procent.

Idag 06:01
Läs mer om Den svenska konjunkturen