TT NYHETSBYRÅN
Regelkrånglet

Lista: Nu kommer nya regelvågen – så drabbas du av krånglet

Regelkrånglet tappar inte tempo. Bakom hörnet väntar fler regler, högre kostnader och mer pappersexercis, framgår av en genomgång från fPlus.

Regelbördan pekas ut som ett av de främsta hindren för de svenska företagens konkurrenskraft. Under hösten gav sig näringsminister Ibrahim Baylans (S) ut på en förenklingsresa genom landet för att se vad som skulle kunna åtgärdats. Nu arbetar Tillväxtverket med att sammanställa och prioritera bland förslagen. Resan var ett välkommet initiativ då dagens regelbörda är för tung för de svenska företagen att bära, konstaterar Christer Östlund, ansvarig för regelförbättring på Svenskt Näringsliv.

– Sverige är på väg i fel riktning. Företagens regelkostnader har ökat årligen med i genomsnitt 1,2 miljarder kr sedan 2013. Samtidigt ser vi hur andra länder går före och arbetar aktivt för att sänka sina kostnader.

Hur påverkar det konkurrenskraften?

– Det är naturligtvis inte bra. De svenska företagen är utsatta för en stenhård konkurrens och då kan vi på sikt inte ha högre regelkostnader än i andra jämförbara länder.

Efter att näringsministern i höstas åkte runt i landet och lyssnade på företagen finns nu många konkreta förslag, konstaterar han.

– Nu hoppas vi på att det ska ge resultat. Tillväxtverket har på sig till sommaren att prioritera bland allt som spelades in och återkomma till regeringen med skarpa förslag på regelförbättringar.

Han menar vidare att initiativ, liknande näringsministerns förenklingsresa, är bra, men det räcker inte.

– Vi måste få till stånd en ny modell för hur regler skapas i Sverige som tar sin utgångspunkt i att minska regelkrånglet. Det handlar bland annat om att tydliggöra regeringens och myndigheternas ansvar, att stärka Regelrådet och att utveckla arbetet med konsekvensutredningar. Andra länder har gjort det så vi kan också. Om bara viljan finns, säger Christer Östlund. 

Nytt regelkrångel

Den 1 juli införs regler om obligatorisk upplysningsskyldighet för gränsöverskridande transaktioner.

De nya reglerna utgår från ett EU-direktiv om att införa en skyldighet för skatterådgivare, ekonomer och revisorer att rapportera till Skatteverket när ett företag vill genomföra transaktioner som inte följer standardmönstret och som sträcker sig utanför landets gränser. Hans Peter Larsson, skatteexpert på revisorernas branschorganisation FAR, berättar att det kommer att handla om cirka 95 000 upplysningar som svenska företag kommer att skicka in.

– Det här kommer att gälla alla EU-länder men känslan är att man i Sverige implementerar expansivt och det är inte för att vara en ’good guy’ utan det handlar om att man vill trålfiska för att få in massa upplysningar.

Dessutom, menar Hans Peter Larsson, finns det en risk att det blir en databas som inte ens används.

– Jag har räknat lite själv och kommit fram till att det skulle leda till att EU:s databas ska behandla cirka 4,5 miljoner upplysningar, hur man ska kunna analysera ett så stort antal återstår att se.

Kontroll och regelefterlevnad ökar, främst inom internationella koncerner

– Det här handlar om det internationella BEPS-arbetet där syftet bland annat är att motverka att vinster förflyttas mellan länder till följ av skatteplanering. Företagen vill undvika negativ medial uppmärksamhet och fokus handlar om att säkerställa lösningar som för med sig ett affärsmässigt gott.

Skatt på digitala tjänster

Konsekvensen kan leda till ”ett eldorado för skatterådgivare”, enligt Hans Peter Larsson. OECD har tagit fram ett förslag till en ny modell för bolagsbeskattning, som flyttar skatteintäkter till de länder där handeln sker.

– De som blir vinnare på detta är alltså länder med många konsumenter, det vill säga större länder. Förlorarna blir innovativa mindre länder som Sverige som har en stor exportmarknad men en relativt liten befolkning. Om inget radikalt händer så kommer skattepengar att försvinna från Sverige.

– Dessutom har vi redan sett ett antal länder som inför nationella digitala skatter. Till slut blir det lite ”hux flux” tre bolagsskatter: En vanlig bolagsskatt, en global digiskatt och en nationell digital skatt, menar han.

För ett företag som till exempel H&M kan detta leda till att de måste anpassa sin verksamhet till 10–15 olika skattemodeller bara inom EU, menar han.

Ändringar för företagare som driver enskild näringsverksamhet

Efter sommaren ska en nytillsatt utredning presentera förslag som berör periodiseringsfond, expansionsmedel och även positiv och negativ räntefördelning.

– Det berör cirka en miljon svenskar. Det är positivt att man talar om förenklingar men det finns en farhåga att det kommer att bli svårare att välja bolagsform framöver. Om det blir bättre att ha enskild näringsverksamhet – varför skulle man då ha ett aktiebolag?

Dessutom kommer nya regler för att underlätta för så kallade ”gig-företag” att utredas, berättar Hans Peter Larsson.

– Det kan absolut underlätta för vissa företagare, men det här riskerar ge en än mer svåröverskådlig helhet och även ytterligare skapa funderingar kring vilken typ av bolagsform som man ska välja. Det blir krångligare, helt enkelt.

Selektiva sänkningar av arbetsgivaravgifter

– Här kommer företagen att behöva råd för att veta vilka arbetsgivaravgifter som gäller för att anställa olika personer. När selektiva regler införs riskerar krångelfaktorn att öka.

Regeringen Löfven har länge lovat att lätta på regelbördan för företagen, men enligt Hans Peter Larsson går utvecklingen snarare åt helt fel håll.

– Jag tycker att man borde mäta företagens kostnader för att hantera skatteregler. Det skulle vara bra om lagstiftaren förstod regelkrånglets börda och kanske då skulle kunna undvika att gå åt fel håll.

En övergripande skattereform som skulle förenkla företagens regelbörda ser han dock som ganska osannolik.

– Men däremot skulle man kunna se över område för område. Man borde inse att företagen behöver långsiktiga spelregler, men tyvärr går det stick i stäv med den kvartalspolitik som vi ser i riksdagen i dag.

Att mycket av regelbördan kommer ifrån OECD och EU gör inte att den svenska inrikespolitiken kan slå ifrån sig ansvaret för det ökade krånglet för företagen, menar han.

– Ekonomin blir mer och mer globaliserad och därmed ser vi fler regelverk som kommer från internationellt håll. Men i Sverige införs det många selektiva regler som kan göra det krångligare för företagen.

Mer regelkrångel….

3:12 – utredningen som regeringen struntar i

Regeringen drar fötterna efter sig i frågan om enklare skatteregler för små företag. Enligt januariavtalet skulle en förenklingsutredning tillsättas under 2019, vilket dock inte har skett. Därför undrar nu många företagare om det över huvud taget blir några enklare skatteregler. Samtidigt oroas många företagare av de återkommande hoten från finansministern om högre skatter. För små och medelstora företag i hela landet är det nu väldigt viktigt att näringsministern vinner dragkampen om enklare skatteregler.

Ny regleringsfrenesi från Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket gör en översyn av sin regelstruktur, vilket innebär att de flesta regler är omskrivna. När de omsorterade reglerna börjar gälla i nya föreskrifter, i mars 2022, kommer alla nuvarande föreskrifter att upphävas. Det kommer att leda till ett stort stök för företagare. I omstruktureringen har också en genomgång av de allmänna råden gjorts, allmänna råd har omklassats till föreskrift, vilket leder till ökat ansvar för arbetsgivare. Arbetsmiljöverket skriver att översynen kan leda till kostnader på upp emot 700 miljoner kronor, men då får man ha i åtanke att en del av arbetet görs av företagen ändå, oavsett nyordningen. Arbetsgivare har till exempel en kostnad för att underhålla informationssystem och utbilda personal ändå.

Den krångligaste av krångliga skatter – ändå görs inget

Momsen överlag är det område som anses leda till störst regelbörda. Just nu är den frivilliga hyresmomsen för fastighetsägare ett stort problem. Den frivilliga hyresmomsen återfinns bland de mest komplexa och betungande reglerna, enligt företagarorganisationer som Svenskt Näringsliv. I svensk rätt är uthyrning av lokal som grundregel momsfri. Under vissa förutsättningar får dock en hyresvärd dock momsbelägga hyra. Förenklat gäller att på en uthyrd lokalyta, måste hyresgästen stadigvarande använda ytan i en momspliktig verksamhet, för att hyresvärden ska få lägga moms på hyran. Detta skapar många problem och mycket krångel. Till exempel kan man inte hyra ut till idrottsföreningar som vittnar om att de blir utslängda från lokaler. Ett annat krångligt momsområde är importmomsen. Här kan företag som gör mindre misstag vid import inte göra avdrag för importmoms. Ett exempel är när en lastbil av misstag passerar svensk gräns vid import från Norge utan att nödvändiga tullformaliteter är avklarade.

Mer momskrångel

Sedan 1 juli ifjol måste privata vårdföretagare betala moms för inhyrd personal. Även här handlar problematiken bland annat om att vårdföretagen måste betala moms men inte kan dra av för den på sin egen försäljning. Kostsamt och krångligt. I höstas meddelade regeringen att den ska tillsätta en utredning för att se över om lagar behöver ändras. Enligt källor till Dagens Medicin arbetar finansdepartementet just nu med att ta fram direktiven till utredningen. Men ännu har inget hänt.

Nyligen beslutat regelkrångel

Förmånsbeskattning av vårdförmåner.  En ny vårdskatt infördes 2018 som innebär att vårdförmåner som betalas av arbetsgivaren ska jämställas med andra löneförmåner och därmed förmånsbeskattas den anställde. För att arbetsgivaren ska kunna få uppgifter för att bestämma förmånsbeskattningen krävs individuppgifter från vårdgivaren. Men det stoppar patientsekretessen. Krångel, alltså.

Skyldighet för arbetsgivare att ta fram rehabiliteringsplaner

Regeringen återinförde skyldigheten för arbetsgivare att ta fram rehabiliteringsplaner senast dag 30 i sjukperioden för alla medarbetare som är inte förväntas vara tillbaka i arbete inom 60 dagar. De obligatoriska rehabplanerna avskaffades 2007 för att de uppfattades som svåra eller meningslösa att leva upp till. Återinfört krångel med andra ord.

Arbetsgivare har tidigare ofta bara haft tillgång till ett så kallat minimalt läkarintyg vid sjukskrivning. Genom att nödvändig information i intyget raderats har företagaren haft svårt att bedöma om medarbetarens arbetsförmåga är nedsatt och göra adekvata rehabinsatser. Nu har SKR stoppat det minimala läkarintyget, men samtidigt infört ett särskilt läkarintyg till arbetsgivaren vid sjukpenning. Inte heller det garanterar att arbetsgivaren får all nödvändig information. Det här skapar stor irritation bland arbetsgivare och krångel i kontakten med Försäkringskassan.

Obligatorisk ursprungsmärkning av kött och fisk på restaurang

I december 2020 ska Livsmedelverket att presentera sitt uppdrag från regeringen att ta fram underlag för en svensk anmälan till EU-kommissionen om nationella bestämmelser kring obligatorisk ursprungsmärkning av kött och fisk på restaurang. För besöksnäringen skulle ett krav på skriftlig ursprungsmärkning innebära betydande kostnader för hantering. För att inte riskera att behöva trycka om menyer, ändra hemsidor och andra kanaler är det troligt att företagare inom besöksnäringen väljer att köpa kött och fisk från stora producenter snarare än närliggande.

Regeringen går längre än EU-direktiv

När EU:s direktiv om otillbörliga handelsmetoder mellan företag i jordbruks- och livsmedelskedjan nu ska implementeras i svensk lagstiftning, föreslår regeringen att gå längre än direktivet kräver och förbjuda företag att sinsemellan komma överens om till exempel betalningstiden för fakturor. Visita har lämnat in ett remissyttrande mot detta och menar att dessa överenskommelser bör lämnas till företagen själva att avtala.

Nya snedvridande resepolicys

Flera kommuner och regioner har nyligen ändrat sina resepolicys kring tjänsteresor för anställda och förtroendevalda. Ofta missgynnas flyg även när restiden motiverar det. Restid har ett värde för både arbetsgivare och anställda som ibland förbises. Ett exempel på snedvridande styrmedel är att anställda och avdelningar som behöver flyga straffas med en intern avgift (t.ex. 1000 kr) som avsätts till en pott för att finansiera lokala miljö- och klimatprojekt. Pengar som istället kunde använts för att köpa biobränsle till flygresan. Minskad efterfrågan och sämre tillgänglighet riskerar även att negativt påverka näringslivet.

Dela

Öppna i ny flik

Relaterade ämnen

Regelkrånglet

Toppnyheter

Arkivbild från Malmö centralstation. Emil Langvad/TT / TT NYHETSBYRÅN
Coronavirusets spridning – Sverige

SJ tillåter färre personer på tågen efter trängselkritiken

SJ kommer fortsättningsvis bara att sälja biljetter för 65 procent av platserna ombord, i stället för dagens 75 procent, meddelar det statliga tågbolaget. Beskedet kommer efter kritik om trängsel på tågen.

– Nu har vi analyserat, dragit lärdom och gör om så det blir bättre för alla, säger SJ:s presschef Tobbe Lundell till TT.

Under våren var SJ:s tåg bara belagda till 50 procent, men efter att reserestriktionerna hävts gjordes 75 procent av biljetterna tillgängliga. Men nu tar bolaget alltså ett steg tillbaka.

1 tim
Turister i Gamla stan, juli 2020 Stina Stjernkvist/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

CBS: Avslappnade svenskar utgör ett dåligt exempel

Sveriges hantering av coronavirusutbrottet forsätter väcka uppmärksamhet internationellt. Senast ut är CBS News, vars korrespondent besökt Stockholm och förundras över hur ”relativt avslappnade” invånarna verkar.

”Sverige har blivit ett exempel på hur covid-19 inte ska hanteras”, lyder rubriken, och tv-kanalen pratar med flera svenskar som är kritiska till den svenska strategin.

En av dem är Nele Brusselaers, epidemiolog vid Karolinska Institutet, som oroar sig för hösten:

– Om det är något land i Europa som kommer få en andra våg är det med stor sannolikhet Sverige, för de gör fortfarande inte så mycket för att verkligen stoppa det, säger hon.

Folkhälsomyndighetens Karin Tegmark Wisell intervjuas också, och säger att planen för hösten är att hålla fast vid rekommendationerna och fortsätta följa forskningen.

33 min
Ibrahim Baylan under dagens pressfika med regeringen. Stina Stjernkvist/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Baylan: Missuppfattning att vi försökte rädda ekonomin

Regeringens första prioritet har alltid varit att begränsa smittan och rädda människoliv. Först därefter har politikerna försökt mildra effekterna på ekonomin under coronakrisen, säger näringsminister Ibrahim Baylan (S) till Expressen.

– Det finns en hel del missuppfattningar, säger Baylan.

– Vi har valt lite olika vägar. Vilken väg som senare visar sig ha varit rätt vet vi inte förrän i efterhand, fortsätter han.

Ministern menar också att han tror att andra ibland sprider en felaktig bild av den svenska strategin för att på så sätt visa att man själv har gjort rätt.

3 tim
Läs mer om Coronavirusets spridning – Sverige
Arkivbild. Dmitrij Peskov och Vladimir Putin. Alexei Nikolsky / TT / NTB Scanpix
Ryska säkerhetshotet

Kreml förnekar ryska hack mot vaccinforskning

Ryssland förnekar anklagelserna om att ryska hackare med koppling till säkerhetstjänsten skulle ha försökt komma åt forskning om ett vaccin mot coronaviruset. Det rapporterar AFP.

– Vi kan bara säga: Ryssland hade inget med de här försöken att göra. Vi accepterar inte sådana anklagelser, säger Kremls talesperson Dmitrij Peskov till statliga Tass, enligt AFP.

Tidigare under dagen gick den brittiska regeringen också ut och anklagade ”ryska aktörer” för att ha försökt påverka valet i Storbritannien 2019, något som Peskov också förnekar.

1 tim
Illustrationsbild. Johan Nilsson/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Ryska cyberattacker mot vaccinforskning i väst

En rysk grupp hackare med kopplingar till den ryska underrättelsetjänsten har utfört cyberattacker mot organisationer inblandade i utvecklingen av vaccin mot coronaviruset. Det hävdar den brittiska myndigheten UK National Cyber Security Centre, rapporterar CNN.

Attackerna har riktat sig mot aktörer i USA, Storbritannien och Kanada.

Hackergruppen, som är känd under namnet Cozy Bear, tros även ha varit inblandad i attacken mot Demokraternas nationella kommittés interna system i presidentvalet 2016.

2 tim
Dominic Raab/Illustrationsbild AP/TT
undefined

Raab: Ryska aktörer försökte påverka valet

Ryska aktörer försökte påverka utgången i det brittiska valet 2019. Det rapporterar Sky News med hänvisning till den brittiska regeringen.

Påverkansförsöket skedde bland annat genom att man publicerade läckta regeringsdokument på plattformen Reddit, skriver utrikesminister Dominic Raab i ett uttalande till det brittiska parlamentet.

Enligt Raab finns det inga bevis för att det ska ha pågått någon bred rysk kampanj, men ”alla försök att blanda sig i vår demokratiska process är helt oacceptabla”, tillägger han.

3 tim
Läs mer om Ryska säkerhetshotet
Statsminister Stefan Löfven och Spaniens premiärminister Pedro Sànchez i samband med ett möte i veckan. ERIK SIMANDER / TT NYHETSBYRÅN
EU:s stödfond

Löfven står fast vid svensk linje i EU: ”Krävs ändringar”

Statsminister Stefan Löfven håller fast vid att EU:s förslag om långtidsbudgeten och återhämtningspaketet efter coronakrisen är för kostsamma. Det säger han inför riksdagens EU-nämnd, skriver TT.

– En överenskommelse måste vara acceptabel för alla. För att komma dit krävs det ändringar i det som ligger på bordet nu, säger statsministern som väntar sig ett långt möte när statschefer inleder toppmötet i morgon.

Regeringen tycker bland annat att alla 750 miljarder euro i stödpaketet ska fördelas som lån, inte i huvudsak som bidrag.

Sverige tillhör tillsammans med Danmark, Österrike och Nederländerna kvartetten mer sparsamma EU-länder som kallas ”frugala fyran”.

1 tim
Stefan Löfven och Spaniens premiärminister Pedro Sánchez på Harpsund på onsdagen ERIK SIMANDER / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Löfven träffar Macron inför EU-toppmötet

I går träffade statsminister Stefan Löfven Spaniens premiärminister Pedro Sánchez och i dag ska Löfven träffa Frankrikes president Emmanuel Macron i Paris. Mötena sker inför EU-toppmötet i helgen där Reuters rapporterar att EU:s långtidsbudget och coronastödpaket ska diskuteras.

Sveriges Radios Sydeuropakorrespondent Margareta Svensson säger i P1-morgon att det varit ett intensivt resande de senaste veckorna för Frankrikes, Italiens och Spaniens ledare när de besökt olika ledare för de så kallade sparsamma länderna, där Sverige ingår.

– Det visar hur viktigt det här är för Frankrike och Tyskland som lagt fram paketet.

Idag 08:03
Arkivbilder: Alice Bah Kuhnke (vänster), Abir Al-Sahlani (vänster) TT
undefined

”EU-stöd får inte gå till att montera ner demokratin”

När EU-ledarna samlas för att diskutera stödpaketet i coronakrisens spår så får fokus inte flyttas från den viktiga frågan om våra skattepengar ska gå till länder som inte respekterar rättsstatens principer. Det skriver den centerpartistiska Europaparlamentarikern Abir Al-Sahlani på Aftonbladets debattsida. Hon nämner Ungern och Polen och skriver också att miljardbelopp försvinner varje år på grund av korruption och penningtvätt. Sverige får inte godkänna en ny EU-budget som möjliggör nedmonteringar i demokratin, menar hon.

Hon får medhåll från parlamentarikerkollegan Alice Bah Kuhnke (MP). Hon skriver i en debattartikel på ETC att EU-parlamentet nyligen tagit ett gemensamt ställningstagande om EU:s budget som går ut på att EU-pengar ska villkoras med demokratiska principer. Nu föreslår hon att Sverige och andra progressiva länder krokar arm med parlamentet och säkerställer att medlen går till länder som lever upp till EU:s grundläggande värden.

5 tim
Läs mer om EU:s stödfond
Demonstration mot Netanyahu i veckan (t v), Benjamin Netanyahu (t h). TT
Coronavirusets spridning – globalt

Israels coronastöd får kritik: ”Mutor till massorna”

Israels premiärminister Benjamin Netanyahu anklagas för att försöka ta fokus från kritiken mot honom genom sitt löfte om ekonomiska bidrag till alla som drabbats av coronavirusutbrottet, skriver flera medier.

Stödpaketet presenterades i går, och ska enligt Netanyahu öka konsumtionen och få fart på ekonomin snabbare. Men flera ekonomer och oppositionspolitiker beskriver det som en ineffektiv åtgärd, och tror att förslaget i stället är ett försök från Netanyahu att ta fokus från kritiken mot hans hanterande av pandemin och den pågående korruptionsrättegången mot honom.

Kolumnisten Ben Caspit i tidningen Maariv tar det ett steg längre och liknar förslaget med att ”dela ut mutor till massorna”, skriver The Guardian.

1 tim
Arkivbild: Ett barn i Pakistan väntar på att vaccineras Muhammed Muheisen / TT NYHETSBYRÅN
undefined

FN-organisationer varnar: Färre barn vaccineras

Coronapandemin har lett till att färre barn vaccineras för sjukdomar som mässling, kikhosta och stelkramp. Det visar en undersökning från WHO och Unicef.

– Lidandet och döden som orsakas av att barn inte får rutinmässiga vaccinationer och som hade kunnat undvikas riskerar att bli betydligt större än covid-19, säger WHO-chefen Tedros Adhanom Ghebreyesus enligt Reuters.

Unicefchefen Henriette Fore säger att trenden måste brytas, rapporterar BBC.

– Vi kan inte byta en hälsokris mot en annan.

Idag 04:23
Läs mer om Coronavirusets spridning – globalt
Magnus Andersson/TT / TT NYHETSBYRÅN
Migrationspolitiken i Sverige

Johansson: Tydligt att M inte vågar skilja sig från SD

När Moderaterna hoppade av samtalen om en migrationspolitisk överenskommelse skedde det 90 minuter efter att Sverigedemokraterna gått ut och sagt att de inte trodde på en bred överenskommelse, skriver justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) i på Aftonbladets debattsidor. ”Det är uppenbart att Moderaterna numera inte vågar skilja sig alltför mycket från SD, och att partierna samordnar sin politik i allt högre utsträckning”, fortsätter han.

Inlägget är ett svar till Maria Malmer Stenergard, migrationspolitisk talesperson för M, som tidigare i veckan skrev att det följer ett socialdemokratiskt mönster när Morgan Johansson tidigare inte velat debattera frågan med henne i SVT.

I sitt svar nu skriver Johansson att det är regeringen i dag som fått strama upp den generösa asyl- och arbetskraftsinvandringspolitiken som Tobias Billström (M) drev igenom under regeringen Reinfeldt.

4 tim
Stefan Löfven på Harpsund på onsdagen ERIK SIMANDER / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Löfven: Volymmål bryter mot moralisk princip

Statsminister Stefan Löfven står fast vid sin linje att säga nej till ett fast volymmål i migrationspolitiken. I en intervju med Aftonbladet säger han att ett volymmål bryter mot internationella konventioner.

– Dessutom bryter man mot en moralisk princip. Så det är inte aktuellt.

Frågan om ett volymmål har varit en av stötestenarna i migrationssamtalen mellan partierna. Moderaterna har velat se ett ett volymmål, med argumentet att det ger förutsägbarhet och långsiktig hållbarhet.

Idag 06:15
Nyamko Sabuni under en intervju i tisdags. Erik Simander/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Sabuni vill ha nya samtal om migration: Låt oss försöka

Att migrationsförhandlingarna bröt samman är ett stort nederlag och samtalen bör nu återupptas, skriver L-ledaren Nyamko Sabuni på DN Debatt.

”Min uppmaning till Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna är denna: Låt oss försöka på nytt”, skriver hon.

Annars, fortsätter Sabuni, är risken att Sverigedemokraterna eller Miljöpartiet kommer kunna styra villkoren efter nästa val. I stället borde de fem partierna som står för en ”stram men human flyktingpolitik” komma överens, tycker hon.

Igår 20:24
Läs mer om Migrationspolitiken i Sverige

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer
Johanna Norin/TT / TT NYHETSBYRÅN
Dagens börs

Sandviks vinst rasar – aktien föll efter rapport

Verkstadsjätten Sandvik rapporterar en nedgång på 43 procent i det andra kvartalets justerade rörelseresultat jämfört med i fjol. Resultatet var över analytikernas estimat.

Orderingången sjönk med 27 procent.

”Andra kvartalet 2020 var ett av de mest utmanande kvartalen i vår historia. Aldrig tidigare har vi upplevt en så signifikant nedgång i orderingången under en så kort tidsrymd, samtidigt som vi hanterat både frågor kring arbetsmiljö, hälsa och säkerhet och logistiska utmaningar på en global nivå”, skriver bolagets vd Stefan Widing i rapporten.

Och fortsätter:

”Om det inte blir nya nedstängningar borde vi ha det värsta bakom oss, men vi förväntar oss att återhämtningen blir långsam”.

Aktien föll nästan 6 procent.

4 tim
Tomas Oneborg/SvD/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Postnord vände resultat till vinst trots pandemi

Det svensk-danska statliga företaget Postnords resultat steg markant trots kraftigt förändrade förutsättningar, skriver Postnord i sin delårsrapport.

Anledningen är framför allt prishöjningar och ökad e-handel.

”Paketvolymerna ökade med hela 15 procent och totalt hanterades 49 miljoner paket under kvartalet, i nivå med rekordet i det säsongsmässigt starka fjärde kvartalet 2019”, skriver vd Annemarie Gardshol.

Men ”framtiden är ovanligt oviss” enligt Gardsol. Tidigare har Postnord vädjat om att de kommer att behöva statligt stöd då effektiviseringar och höjt porto inte räcker, skriver Expressens Dina Pengar.

4 tim
Jessica Gow/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Sats omsättning minskade en fjärdedel under coronakvartalet

Gymkedjan Sats ebitda-resultat minskade med 28 procent under det andra kvartalet, jämfört med samma period i fjol. Omsättningen minskade med 26 procent och antalet medlemmar med 5 procent. Det ska dock inte handla om att medlemmar lämnade gymkedjan i större utsträckning än i fjol utan att färre teckna medlemskap under perioden än tidigare.

"Kvartalet domineras av covid-19 och den nedstängning som pågått och avsevärt påverkat den finansiella prestationen”, står det i rapporten.

Antalet medlemmar var 652 000 vid utgången av andra kvartalet, en minskning från 687 000 medlemmar vid utgången av andra kvartalet i fjol.

4 tim
Läs mer om Dagens börs