Sören Andersson/TT
Klimatomställningen

Hassler: Oljan är inte problemet – lägg all kraft på kolet

Ekonomiprofessor John Hassler riktar hård kritik mot den svenska klimatpolitiken. ”Det internationella perspektivet måste komma först. Vi kan inte bara tänka på att städa vår egen bakgård”, säger han i en intervju med fPlus Hållbarhet. Han tonar också ned den konventionella oljans klimatpåverkan. ”All kraft måste läggas på kolet”.

Det bästa sättet att komma till rätta med det globala klimathotet är att följa marknadsekonomins fundamentala grundprinciper om utbud och efterfrågan.

Det menar John Hassler, professor vid Institutet för internationell ekonomi vid Stockholms universitet och ordförande för SNS senaste konjunkturrådsrapport: Svensk politik för globalt klimat.

Därför vill han sätta ett globalt och enhetligt pris på koldioxidutsläpp och slopa alla fossila subventioner Ett pris som är tillräckligt högt för att aktörerna väljer att strypa utbudet och snabbt satsa på hållbara tekniker.

Då slipper man även risken för det så kallade fripassagerarsyndromet, som alltid är en risk vid internationella avtal, eftersom länder kan frestas att inte uppfylla sina åtagande när de andra gör det åt dem, resonerar John Hassler.

– Våra uträkningar visar att även ett måttligt globalt pris på utsläpp får betydande positiva effekter.

En uppgift som han givetvis förstår inte är enkel.

– Nej, men det finns inga enklare alternativ. Hittills har denna fråga inte varit uppe till seriösa förhandlingar internationellt. Det beror bland annat på att ländernas finansministrar inte är med på förhandlingarna. Nu måste vi börja skicka dem till förhandlingsbordet.

Och det är åtgärder som bör tas i tu med så fort som möjligt om det inte ska bli för dyrt, samt garantera att så många länder som möjligt är med på tåget.

– Det vetenskapliga underlaget för frågan om hur mycket utsläppen av växthusgaser kommer att påverka jordens klimat, och vilka effekter det får på världens ekonomer, är mycket osäkert. Det finns till exempel inte något starkt stöd i forskningen för att vi skulle ha passerat, eller är på väg att passera, en global ”tipping point” där klimatförändringarna skenar. Men vi menar att det är absolut fel att vänta med åtgärder trots den osäkerheten.

– För om det, trots osäkerheten, skulle vara så att konsekvenserna blir så allvarliga som en del forskning indikerar, är det viktigt att börja i tid. De samhällsekonomiska vinsterna överväger då med råge de kostnader som är förknippade med en stor global omställning. Det är inte värt risken helt enkelt, fortsätter John Hassler.

Kolet måste stanna kvar i marken

Den viktigaste åtgärden som världen har framför sig förutom att globalt prissätta utsläppen är att hitta en metod så att kolet stannar kvar i marken. Den åtgärden överskuggar allt annat, som att få bukt med olja- och bensinkonsumtionen, menar John Hassler.

– För det första så är det helt centralt att få Kina att börja fasa ut kolet och att inte Indien och afrikanska länder tar upp deras strategi, som har varit att mer eller mindre gå ”all in” på kolet för att klara av sin tillväxt. För att åstadkomma det bör även ett pris sättas på att bryta kol och på så sätt göra det ointressant.

– Kol, till skillnad från konventionella olja, är väldigt priskänslig och redan dagens pris på utsläppsrätter inom EU, om det översätts till bensinskatt motsvarar en femtioöring per liter, gör kolkraften olönsam. När klimatskadan räknas in i kalkylen är alltså kolkraft olönsam.

Andra frågor som flygets och bilarnas användning av konventionell olja är sekundära problem och han ser egentligen inga problem med att fortsätta använda konventionell olja.

– Den är inte särskilt priskänslig. En skatt skulle visserligen drabba vinsterna i oljeproduktionen, men eftersom marginalerna är så pass stora så prisar, även en hög skatt inte ut konventionell olja.

– Detta betyder också att det är samhällsekonomiskt rätt att använda den konventionella oljan även när klimatskadan tas med i kalkylen. Den konventionella oljan kan och bör förmodligen användas till den tar slut.

Däremot är det en god idé att beskatta icke-konventionella fossila bränslen som till exempel arktisk olja och gas från så kallad ”fracking” eftersom den inte, när klimatskadan räknas, samhällsekonomisk lönsam. En skatt resulterar även i att den inte är företagsekonomisk lönsam eftersom vinstmarginalerna är låga.

Er rapport riktar kritik mot den svenska klimatpolitiken. Det finns för många målkonflikter, skriver ni i rapporten?

–Den är för inriktad på utsläpp inom Sveriges gränser. Åtgärder som kan vara bra för att nå de svenska målen behöver inte vara bra från perspektivet att de kan påverka det som händer i resten av världen. Vi vill att det internationella perspektivet måste genomsyra all klimatpolitik. Vi kan inte bara tänka på att städa vår egen bakgård. Det måste bli tydligt att de svenska klimatmålen är ett medel för att bidra till att världen blir klimatneutral.

– Sen är Sveriges styrmedelsflora vildvuxen. Skatter och styrsystem överlappar på ett oöverskådligt sätt och har lett till att vissa delar av omställningen är extremt dyr samtidigt som många billigare åtgärder inte kommer tillstånd. Det gör omställningen onödigt kostsam.

Har du några konkreta exempel på det?

– Ett dåligt exempel på klimatpolitik är målet om att växthusgasutsläppen från den inrikes transportflottan ska minska med minst 70 procent senast 2030. Det ger ett alldeles för ojämnt omställningstryck på den svenska ekonomin. I princip all ytterligare utsläppsminskning ska ske där, men ingen alls i resten av ekonomin. Det gör att omställningen blir mycket dyr och riskerar bli mer av avskräckande exempel än positiv förebild. Man borde därför överväga att omformulera eller avskaffa transportsektormålet.

Hassler pekar också på att åtgärder som generellt uppfattas som positiva kan få negativa effekter när det globala perspektivet tas med i bilden.

– Om målet med att minska utsläppen med 70 procent ska nås genom en snabb elektrifiering riskerar den fossilfria elexporten till länder som Polen och Tyskland med mycket kolkraft att minska.

– I det reformerade systemet för utsläppshandel i EU leder det till mer kolkraft och större utsläpp där. Klimattransportmålet kan också komma att kraftigt öka importen av biobränsle med tveksam klimatnytta.

Fel att försöka stoppa Preem

Ett annat exempel på dålig klimatpolitik är beslutet att låta Mark- och miljööverdomstolen se över möjligheten att stoppa bränsletillverkaren Preems planer på att utöka sin verksamhet.

– Sveriges klimatmål omfattar också de delar av utsläppen inom Sveriges gränser som sker inom EU:s utsläppshandel. Det kan komma att kräva att Sverige styr bort utsläpp från Sverige till andra EU-länder. Men detta flyttar bara utsläpp, men minskar dem inte. Ett aktuellt exempel på detta är bränsleföretaget Preems planer för ny raffinaderikapacitet i Lysekil. För klimatets skull är det irrelevant var utsläppen sker. Därför är också EU:s utsläppshandelssystem gränslöst. Det bör Sverige respektera.

Ni är också kritiska till subventioner för olika bränsleslag?

– De fungerar inte som ersättning för ett pris, och orsaken är att utan ett pris på utsläpp så kommer vi visserligen att konsumera mer av det subventionerade energislaget, men det leder inte till att den bruna energin, dvs att kolet konkurreras ut.

Kärnkraft lyft allt mer fram som fossilfritt alternativ som inte kan uteslutas om omställningen ska lyckas?

– Vi tycker, med en reservation från medförfattarna Åsa Romson och Thomas Sterner, att man ska snabbutreda de samhällsekonomiska konsekvenserna av att driva Ringhals 1 och 2 vidare. Det räcker inte med att notera att ägarna inte menar att driften är kommersiellt lönsam. Särskilt två viktiga aspekter skiljer den kommersiella och den samhällsekonomiska kalkylen.

– För det första kommer stängningen att minska elexporten till våra kolintensiva grannar. Ringhals bidrar till att tränga ut tysk och polsk kolkraft. Det har ett samhällsekonomiskt värde som inte finns med i Vattenfalls kalkyl. För det andra leder stängningen, allt annat lika, till högre svenska elpriser. Det är en pluspost i den kommersiella kalkylen men inte i den samhällsekonomiska.

Toppnyheter

TT
De svenska krispaketen

Tunga jurister: Utdelningsstoppet bryter mot grundlagen – ”Bedrövligt”

Att staten förbjuder krisande företag från att göra utdelningar bryter mot grundlagen, kränker äganderätten och strider mot grundläggande mänskliga rättigheter, enligt juridikexperterna Marie Karlsson Tuula och Claes Sjölin. Även tidigare Volvo-vd:n Sören Gyll är på krigsstigen. ”Okunnigheten är bottenlös hos ministrarna och vi har en justitieminister som inte kan juridik. Då blir det rätt igenom fel”, säger Claes Sjölin till fPlus.

16 min
Janerik Henriksson/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Utdelningsförbud kullkastar företagens krisplaner

Tillväxterkets skärpta utdelningsförbud tvingar företagen att riva upp sina krisplaner, skriver DI.

Ett av dem är it-konsultbolaget Biolit som innan utdelningsdebatten briserade permitterade sina anställda på 60 procent och samtidigt tog ut den minsta utdelningen på tre år.

– Tyvärr behöver vi hålla extra möten för att gå igenom uppsägningar. Vi måste se över lönsamheten eftersom permitteringsstödet dras in, säger Martin Östling, som är vice vd till tidningen.

Som sten på bördan gäller det indragna permittierngsstödet vid utdelningar retroaktivt från den 16 mars. Samtidigt förblir många frågor obesvarade. Tillväxtverket är exempelvis förtegna om företag fortfarande har rätt till stödet om man drar tillbaka utdelningarna.

Bemanningsföretaget Veterankraft, som har permitterat större delen av den fasta personalen, har också fått rita om krisplanerna. Peter Ahlberg, vd och grundare av bemanningsbolaget Veterankraft riktar skarp kritik mot regeringens kappvändning vad gäller företagsstöd.

– Våra politiker har begränsad insikt i och förståelse för hur det är att bedriva små och medelstora företag. Det är oerhört svårt att navigera i system, när det kommer nya besked efterhand, säger Ahlberg.

Igår 12:24
Ali Lorstani/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Ledare: Statens stöd till företagen är felkonstruerat

”Systemet med korttidspermittering spelar en avgörande roll för Sveriges möjligheter att ta sig ur krisen. Därför är det viktigt att diskutera det”, skriver Nima Sanandaji i ett gästinlägg på SvD:s ledarsida.

Han menar bland annat att systemet är krångligt samt att regeringen ”bestraffar” framgångsrika verksamheter då företag som gör utdelning inte får ta del av stödet.

Dessutom får enskilda näringsidkare endast begränsat stöd i Sverige, till skillnad från Tyskland, Nederländerna, Estland, Lettland, Litauen, Danmark och Norge.

”Systemet är kort och gott felkonstruerat. Staten behöver växla om till en konstruktiv ton, och i samråd styra upp så att korttidspermitteringen blir en bra lösning för alla företag”, konstaterar han.

Igår 13:58
Läs mer om De svenska krispaketen
Jonas Ekströmer/TT / TT NYHETSBYRÅN
Flygbranschens framtid

Experter: Dröjer flera år innan flyget återhämtar sig

Flygtrafiken kan halveras i år jämfört med 2019, och det kan dröja två–fem år innan vi är tillbaka på samma nivåer som före pandemin. Det säger Jean-Marie Skoglund, analytiker på Transportstyrelsen, till TT.

Hans Jørgen Elnæs, flyganalytiker på Winair, gör en liknande bedömning och spår en minskning i antalet flyglinjer och destinationer när bolagen måste lägga all fokus på lönsamheten.

– Det kommer att märkas av på alla typer av rutter och det kommer pågå i två till fyra år framåt, säger Elnæs.

Han tror också att vi kommer att få se en mängd konkurser de närmaste månaderna.

2 tim
Illustration. Luisa Gonzalez / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Flygjätte i Latinamerika ansöker om konkursskydd

Latinamerikas största flygbolag Latam Airlines ansöker om konkursskydd efter att ha tvingats ställa in 95 procent av flygningarna under coronakrisen, skriver Bloomberg.

– Extraordinära omständigheter har lett till en kollaps i den globala efterfrågan. Flygtrafiken har inte bara avstannat utan branschen har också förändrats under överskådlig framtid, säger vd:n Roberto Alvo.

Situationen förvärrades ytterligare när Donald Trump förra veckan införde inreseförbud från Brasilien.

Konkursskyddet ger flygbolaget andrum att försöka nå en överenskommelse med sina kredit- och långivare. Bolaget uppges ha 7 miljarder dollar i skulder och för nu även diskussioner med regeringarna i Chile, Brasilien, Colombia och Peru om eventuellt krisstöd.

42 min
Lufthansa Boris Roessler / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Lufthansa räddas av tyska staten – tar 20 procent

(Direkt) Flygbolaget Lufthansa bekräftar nu en överenskommelse med tyska staten värd 9 miljarder euro för att rädda bolaget ur pandemikrisen, framgår av ett pressmeddelande.

Avtalet, som läckte ut via den tyska nyhetsbyrån DPA tidigare under måndagen, innebär att staten tar en 20-procentig andel i Lufthansa.

Lufthansas aktie handlades upp med omkring 6 procent på måndagen, samtidigt som hela sektorn lyftes av att flera europeiska länder de senaste dagarna aviserat att gränser kommer att öppnas lagom till den mest intensiva turistsäsongen under sommaren.

Igår 19:44
Läs mer om Flygbranschens framtid
Mike Ryan/illustrationsbild. TT
Coronavirusets spridning – globalt

WHO varnar för omedelbar andra topp av coronaviruset

Världshälsoorganisationen WHO varnar för att länder med minskad smittspridning av coronaviruset kan vänta sig en ”omedelbar andra virustopp” om de släpper på restriktionerna för snabbt, rapporterar flera medier.

Organisationens krischef Mike Ryan säger att smittan kan blossa upp när som helst igen och att man inte ska förvänta sig att få månader av förberedelser inför en andra omgång.

– Vi kan få en andra topp på den här vågen.

USA och flera länder i Europa har de senaste veckorna börjat lätta på sina restriktioner.

2 tim
Barn leker i Lima. Rodrigo Abd / TT NYHETSBYRÅN
undefined

”Katastrofala effekter” väntar världens barn

Coronapandemin kommer få katastrofala konsekvenser för barns rättigheter världen över, varnar den nederländska organisationen Kids Rights i sin årliga undersökning.

– Krisen vrider tillbaka klockan för åratal av framsteg gällande barns välbefinnande, säger grundaren Marc Dullaert till nyhetsbyrån AFP.

Främst är det de ekonomiska effekterna av viruset som kommer drabba barnen, enligt Kids Rights. När skolorna stänger riskerar många att tvingas börja jobba eller gifta sig, samtidigt som miljoner kan hamna i extrem fattigdom.

2 tim
Gravplats i Brasilien.  Andre Penner / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Brasilien går emot WHO – fortsätter med malariakur

Brasilien ändrar inte sina rekommendationer om att använda malariamedicinen hydroxiklorokin vid coronasmitta trots WHO:s nya råd, rapporterar AFP.

Under måndagen meddelade Världshälsoorganisationen att man stoppar sin studie med hydroxiklorokin efter att tester visat att dödligheten ser ut att öka hos patienter som fått medicinen. Men Brasiliens hälsominister Mayra Pinheiro säger att landet inte kommer byta linje.

– Vi håller oss lugna.

President Jair Bolsonaro har också talat sig varm för de positiva effekterna av malariamedicinen.

1 tim
Läs mer om Coronavirusets spridning – globalt
Illustrationsbild.  TT
Den mördade 17-åringen

Polisen förbryllad över exets resa på mordkvällen

En resa som Wilma Anderssons mordmisstänkte pojkvän gjorde samma kväll som 17-åringen misstänks ha mördats har förbryllat polisen, skriver Aftonbladet.

Den 23-årige mannen köpte då en tågbiljett från Uddevalla till Göteborg, men hoppade av i Ljungskile och började sedan vandra norrut längs E6. Polisen fick in flera larm om mannens beteende och möttes av en lerig och tunnklädd man när de ryckte ut.

Mannen har i senare förhör pressats om sin resa och till slut sagt att han åkt mot Göteborg för att han trodde att Wilma kunde ha begett sig dit, men att han sedan trott sig se henne i Ljungskile och hoppat av.

3 min
Uddevalla tingsrätt/Wilma Andersson. TT/Privat
undefined

Nu inleds rättegången mot Wilma Anderssons pojkvän

I dag inleds rättegången mot den 23-åriga man som misstänks ha mördat 17-åriga Wilma Andersson i Uddevalla i november.

Mannen var Wilma Anderssons pojkvän och har nekat till anklagelserna ända sedan han först greps, fem dagar efter hennes försvinnande. Åklagaren Jim Westerberg anser dock att bevisläget är starkt, bland annat har en kroppsdel från Wilma Andersson i mannens lägenhet.

Pojkvännen är åtalad för mord och brott mot griftefrid. Som alternativ till rubriken mord har åklagaren i andra hand yrkat att 23-åringen fälls för grov misshandel och grovt vållande till annans död. Rättegången kommer att hållas under tio dagar.

38 min
Minnesceremoni för Wilma Andersson i Uddevalla. Adam Ihse/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Lapp i häktet nytt bevis mot misstänkte mördaren

När rättegången mot 17-åriga Wilma Anderssons misstänkte mördare inleds på tisdagen kommer en lapp han skrev i häktet att utgöra en del av bevisningen, rapporterar Expressen.

På lappen hade den 23-årige mannen skrivit ”Ni kommer aldrig lösa Wilmas mord”. Den låg i cellen samtidigt som den misstänkte själv hittades okontaktbar.

Enligt åklagaren är lappen ”till styrkande av att tilltalad benämner Wilmas död som ett mord och han förknippar detta (mord) med sin egen person”.

Mannen, som är Wilma Anderssons tidigare pojkvän, har hela tiden nekat till brott.

Igår 18:04
Läs mer om Den mördade 17-åringen
Vårdpersonal.  Magnus Andersson/TT / TT NYHETSBYRÅN
Coronavirusets spridning – Sverige

Hundratals i personalen smittade – facket kritiskt

Smittspridningen bland personalen på Akademiska sjukhuset i Uppsala har varit omfattande på flera avdelningar. Totalt har minst 440 anställda bekräftats smittade av coronaviruset, enligt regionens senaste siffror.

Nu får ledningen kritik av facken, rapporterar SVT. Skyddsnivån var för låg initialt, menar man.

– Man borde haft munskydd och visir från början, säger Knut Bodin, huvudskyddsombud vid fackförbundet Saco.

Först för två veckor sedan införde regionen nya rutiner som innebär ökad användning av visir i patientnära arbete.

1 tim
Tove Fall. SVT.
undefined

Epidemiolog vill se nytt mål: Dags att trycka ner smittan

Det faktum att färre i samhället tycks ha antikroppar mot coronaviruset än tidigare uppskattningar pekat på kan vara en indikation på att viruset är mindre smittsamt än befarat. Det säger epidemiologiprofessorn Tove Fall i Aktuellt. Hon säger att Sverige därför nu bör lägga om strategin i kampen mot viruset.

– Det är dags att vässa målet, inte bara satsa på att få precis under maxkapaciteten i vården utan faktiskt trycka ner smittan så långt det går, säger hon.

För att lyckas med det vill hon att alla som uppvisar symptom testas, att de som visar sig bära på viruset isolerar sig, och att deras kontakter spåras upp och testas.

– Varje bruten smittkedja betyder färre sjuka, säger Fall.

Igår 19:29
Illustrationsbild. Janerik Henriksson/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Covid-patienter svåra att väcka efter intensivvård

Flera läkare vittnar om att covid-patienter som sövts ner för att genomgå intensivvård är svårare att väcka än andra patienter, skriver SvD.

I normala fall burkar det ta en eller ett par dagar för en person som vårdats i respirator att vakna, men för covidpatienter kan det ta en vecka eller mer. Orsaken till detta är dock inte klarlagd.

En teori är att covidpatienterna behandlas med narkosmedel som är mer långtidsverkande, eftersom det råder brist på det vanligaste medlet, propofol. En annan teori är att det långsamma uppvaknandet har att göra med att patienterna har svårt att syresätta sitt blod.

En tredje teori är att en del patienter drabbas av mindre hjärnskador under narkosen, något som neurologer vid Karolinska nu undersöker närmare.

Igår 20:11
Läs mer om Coronavirusets spridning – Sverige

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer
Jill och Joe Biden på måndagen. Patrick Semansky / TT NYHETSBYRÅN
Amerikanska valet 2020

Biden syntes ute i det fria första gången sedan i mars

Joe Biden gjorde ett offentligt framträdande på måndagen, för första gången sedan mitten av mars, rapporterar flera amerikanska medier.

Tillsammans med sin fru Jill Biden besökte ex-vicepresidenten en militärkyrkogård i Delaware under högtiden Memorial Day, som uppmärksammar de amerikaner som stupat i krig.

Donald Trump närvarade vid en minnesceremoni i Baltimore och trotsade därmed stadens borgmästare som vädjat till presidenten att inte komma, skriver New York Times. Detta eftersom restriktionerna i staden fortfarande gör gällande att invånarna ska stanna hemma.

Igår 20:11
Republikanernas konvent i Cleveland den 21 juli 2016. Arkivfoto. John Locher / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Trump hotar flytta konvent om fulla läktare inte tillåts

Donald Trump hotar att flytta Republikanernas konvent i augusti från North Carolina. På Twitter skriver Trump att han älskar North Carolina men att guvernören, demokraten Roy Cooper, är ”på nedstängningshumör” och inte kan garantera full närvaro vid konventet.

”Med andra ord, vi spenderar miljoner för att arenan ska hålla en väldigt hög standard utan att veta om den demokratiske guvernören tillåter Republikanerna att uppta utrymmet”, skriver Trump.

Konventet, där Donald Trump formellt ska väljas som partiets presidentkandidat, ska hållas i Charlotte 24–27 augusti.

Igår 13:25
Läs mer om Amerikanska valet 2020