Magnus Hjalmarson Neideman / SvD / TT / TT NYHETSBYRÅN
Företagens miljöarbete

Geologisk lagring av koldioxid avgörande för cementindustrin

Tillverkning av cement står för ungefär sju procent av människans totala utsläpp av koldioxid. Nu är svensk cementindustri med om att utveckla en ny teknik som radikalt kan minska utsläppen.

Företaget Cementa är den största aktören på den svenska cementmarknaden och i gotländska Slite tillverkas ungefär två tredjedelar av all cement som används i Sverige.

Tillverkningen av cement är resurskrävande och det är en industri som står för relativt höga utsläpp av koldioxid. En tredjedel av utsläppen kommer från de bränslen som används vid tillverkningen, då en del av dem fortfarande är fossila. Två tredjedelar kommer från råvaran, kalksten, och kallas för processutsläpp.

Karin Comstedt Webb Ola Axman

– Vi har arbetat med frågan om hur vi ställer om från fossila till förnyelsebara bränslen sedan början av 90-talet, säger Karin Comstedt Webb, hållbarhetschef i Cementas moderbolag HeidelbergCement.

Hon har arbetat med hållbarhetsfrågor i företaget i drygt tio år, och har under den tiden sett hur klimatfrågan vuxit i relevans för att idag vara mer aktuell än någonsin.

Sedan dess har vi gjort en enorm resa och idag använder vi över 50 procent avfallsbaserade bränslen. Det innebär att mer än hälften av kolet är utfasat. Vår ambition till 2030 är att bli kvitt kolet i alla våra processer.

Klimatneutral betong på marknaden 2030

Malin Löfsjögård är vd på branschorganisationen Svensk Betong och berättar att hållbarhetsfrågorna är ett väldigt viktigt område för hela branschen och att stort fokus läggs på klimatfrågan.

– Betong- och cementindustrin har jobbat med hållbarhetsfrågorna väldigt länge, och de senaste fem åren har fokus skiftat till just koldioxidutsläppen.

Hon berättar om Betonginitiativet, ett samarbete mellan byggbolag, betong- och cementtillverkare, fastighetsbolag, myndigheter, forskare och några kommuner. Betonginitiativet har tagit fram en färdplan med målet att klimatneutral betong ska finnas på marknaden 2030 och att den används överallt år 2045.

– För att det här ska bli verklighet jobbar vi mycket med påverkansarbete gentemot politiker, men även aktörer i byggbranschen, både beställare och konstruktörer. Lagar, regler och arbetssätt behöver ändras för att vi ska lyckas med våra uppsatta mål.

Faktum kvarstår dock att kalkstenen är och kommer vara huvudråvara för cementtillverkningen under en överskådlig tid. Därför måste man hitta effektiva sätt att fånga in koldioxiden. Därefter behöver det säkerställas att koldioxiden inte når atmosfären. En avgörande lösning gör detta är geologisk lagring, vilket medger storskaliga lösningar på problemet. Karin Comstedt Webb förklarar:

– Det finns idag fullt möjlig teknik för att avlägsna koldioxid från våra processer och det finns realiserbara lösningar för geologisk lagring djupt ner i berggrunden under havsbotten i vårt närområde i Nordsjön. Tekniken heter Carbon Capture Storage, CCS. Lösningen är dock ännu inte fullt kommersiellt gångbar och vi står i ett läge där vi och andra aktörer väntar på hur stater tillsammans med näringslivet skall nå lösningar för hur fullskaliga lösningar ska finansieras.

Samfinansiering nödvändig

Det projekt som är aktuellt för Cementa och HeidelbergCement ligger i Norge och innefattar avskiljning av koldioxid från en av de norska cementfabrikerna och transport av koldioxid med båt och lagring i Nordsjön. Nu väntar man på den norska regeringens budgetbeslut till hösten eftersom en statlig finansiering är en nödvändighet för att påbörja etableringen av en fullskalig CCS-lösning. Norge har under lång tid byggt upp kompetensen och kunskapen om lagring av koldioxid och det finns en stor tillit mellan olika industrier och sektorer samt myndigheter i Norge. Dessutom finns det en förståelse för behovet av att bibehålla en stark industriproduktion samtidigt som man kan arbeta med en minskning av utsläppen.

– Om den norska regeringen ger klartecken till ett fullskaligt projekt skulle en lösning finnas på plats 2024, säger Karin Comstedt Webb. Det innebär att vi kommer avskilja hälften av koldioxiden från fabriken för lagring. Om detta går i lås kommer även andra norska aktörer etablera en infrastruktur för mottagning och lagring av koldioxid. Detta är angeläget för att även andra industrianläggningars utsläpp skall kunna omhändertas, exempelvis från anläggningar i Sverige.

Hon understryker att en hållbar lösning kräver en samverkan mellan politiska instanser i Sverige och Norge för att man ska kunna nå högt ställda klimatambitioner i Norden.

– Samfinansiering mellan det offentliga och industrin är en förutsättning för att få till stånd en lösning i Sverige. Det är en väldigt viktig fråga för oss, för det är med CCS-teknik som vi har störst möjlighet att bidra till det svenska nationella klimatmålet men också för att visa att vi inom nordisk industri kan gå i bräschen.

Enligt Karin Comstedt Webb ligger de största svårigheterna inte i att hitta tekniska lösningar utan snarare i att säkra finansiering, då både investerings- och driftskostnader för CCS- teknik är höga för enskilda aktörer, samtidigt som kostnadseffektiviteten knutet till klimatnyttan är hög ur ett samhällsperspektiv. Det innebär att det offentliga har en stor roll att spela eftersom kommuner, regioner och stat är direkt eller indirekt stora upphandlare av cement och betong, exempelvis genom att premiera betong som är tillverkad med en viss teknik som möjliggör ett klimatneutralt samhällsbyggande.

”Bara då klarar industrin omställningen”

Det handlar dessutom inte enbart om tekniska och finansiella lösningar utan också om att övriga förutsättningar för industriell verksamhet i Sverige måste vara trygga, såsom miljöprövning, miljötillsyn samt elförsörjning. Bara då kommer industrin att klara omställningen, menar hon.

– Intresset från branschen är stort och vi för en dialog med andra branscher som också tittar på CCS-lösningar för sina utsläpp. HeidelbergCements mål globalt är att  leverera klimatneutral betong 2050, och i Sverige har vi ambitionen att kunna göra det redan 2030. Det innebär att vi måste börja använda de lösningar som vi ser är möjliga redan nu. CCS-projektet är en strategiskt viktig del i det arbetet, säger Karin Comstedt Webb.

Malin Löfsjögård Boel Ferm

Svensk Betongs vd Malin Löfsjögård berättar att branschen vill nå en halverad klimatpåverkan inom fem år och att man därför har identifierat vad man kan göra redan nu. Klimatförbättrad betong finns redan idag och leder till minskad klimatpåverkan, exempelvis genom materialutveckling och användning av alternativa bindemedel.

– Framföra allt inom husbyggnation kan klimatpåverkan minskas kraftigt med klimatförbättrad betong. I en brokonstruktion ställs högre krav på materialet än i ett bostadshus, men utveckling sker även inom det området. Materialet är en del av lösningen för att få en långsiktigt hållbar konstruktion. 

Hon fortsätter:

– Det har gått från att betongen fått mycket kritik till att den är en del av lösningen. Här spelar Cementas arbete en stor roll, eftersom cementtillverkningen står för en stor del av betongens klimatpåverkan. Deras arbete med sin nollvision är viktigt för hela betongindustrins fortsatta hållbarhetsutveckling.

Fakta

Rapporten från den Klimatpolitiska vägvalsutredningen föreslår ett antal åtgärder för att minska utsläppen av koldioxid och nå målet om noll nettoutsläpp senast 2045, samt på sikt nå negativa utsläpp. För att nå målet om negativa utsläpp läggs stort fokus på satsningar för att fånga in koldioxid från atmosfären. Rapporten föreslår bland annat att Energimyndigheten ska få i uppdrag att handla upp lagrad koldioxid genom så kallad omvänd auktionering, för att ge en intäkt till ägaren av bio-CCS-anläggningen.

Rapporten rekommenderar inte lagring av koldioxid i Sverige utan föreslår istället lagring utomlands för att i närtid nå lösningar.

Fakta

I mer än två decennier har koldioxid lagrats i Nordsjön där den grundläggande kapaciteten för att hantera större delen av Europas utsläpp under mer än hundra år finns. Tekniken är väl beprövad och innebär att koldioxid trycks in djupt i berggrunden ett par kilometer ner under havsbotten i en bergart med något högre genomsläpplighet än det övre liggande täta berget. Koldioxiden låses både fysiskt och kemiskt fast i små porer i berget där den stegvis åter mineraliseras och blir bergmaterial. Tekniken möjliggör ett cirkulärt flöde för koldioxid och anses av FN:s klimatpanel som avgörande för att 1,5-gradersmålet ska nås.

Toppnyheter

Illustrationsbild. JONATHAN NACKSTRAND / TT NYHETSBYRÅN
Coronavirusets spridning – Sverige

Chartrat plan med kinesisk testutrustning landar på Arlanda i kväll

Ett specialchartrat SAS-plan med testutrustning från Kina för coronavården kommer att landa på Arlanda i kväll, erfar DI. Planet befinner sig vid 19-tiden över Ryssland och innehåller bland annat pipetteringsrobotar som kan fylla pipetter automatiskt, samt analyskit.

– Det kommer att fördubbla nuvarande testkapacitet, säger smittskyddsprofessorn Lars Engstrand vid Karolinska institutet till DI.

Utrustningen kommer att levereras till Biomedicum i Solna under torsdag förmiddag. Chartringen av planet finansieras av K.A. Wallenbergstiftelserna.

– Det är de här testkiten som hela världen har velat ha, säger Engstrand.

1 tim
Stockholm under onsdagen. JONATHAN NACKSTRAND / TT NYHETSBYRÅN
undefined

SVT/Sifo: Var tredje vill sätta Stockholm i karantän

Mer än var tredje tycker att Stockholm bör sättas i karantän för att minska smittspridningen. Det framgår av en undersökning som Sifo gjort för SVT:s program Sverige möts: Direkt.

Totalt har drygt 1 100 personer runt om i landet svarat på frågan. 36 procent av de tillfrågade ansåg att huvudstaden ska placeras i karantän. Bland de som bor i Stockholm är det däremot endast 18 procent som är av den uppfattningen. Av svarande utanför Stockholm vill hela 41 procent se huvudstaden i karantän

7 min
Läs mer om Coronavirusets spridning – Sverige
 Hangarfartyget USS Theodore Roosevelt. Nguyen Huy Kham / TT NYHETSBYRÅN
Coronavirusets spridning – globalt

Kapten på virusdrabbade fartyget vädjar om hjälp

På det amerikanska hangarfartyget USS Theodore Roosevelt står sjömännen inför en mardrömssituation. Virusspridningen som började förra veckan sker nu i allt högre takt, rapporterar flera medier. Mellan 150 och 200 personer ombord på marinfartyget, som ligger för ankar vid det amerikanska territoriet Guam, uppges nu ha smittats, skriver amerikanska medier.

Nu vädjar kaptenen ombord, Brett Crozier, till Pentagon om att besättningen ska tas ombord i omgångar och sättas i karantän. Vården i Guam som samtidigt tampas med egna sjuka invånare, har dock inte kapacitet att ta emot dem.

”Om vi inte agerar nu misslyckas vi med att ta hand om vår mest värdefulla tillgång – våra sjömän”, skriver Crozier i brevet till Pentagon, rapporterar TT.

Ombord på USS Theodore Roosevelt finns två kärnreaktorer som måste hållas under kontroll.

15 min
En polis i New Delhi bär ansiktsmask för att skydda sig mot luftföroreningar. Arkivbild. Danish Siddiqui / TT NYHETSBYRÅN
undefined

FN-organ: Krisen obetydlig för klimatet på lång sikt

Coronakrisens påverkan på klimatet kommer troligen vara högst temporär. Det menar FN-organet Meteorologiska världsorganisationen som höll presskonferens under onsdagen, rapporterar AFP.

Lars Peter Riishojgaard, från organets infrastrukturdepartement, menar att den effekt vi nu ser av att flyg- och biltrafik stannat av kommer att avta när krisen är över.

– Pandemin kommer att vara över vid något tillfälle och världen kommer att återgå till arbetet, med det kommer koldioxidnivåerna att öka igen, till samma nivå eller något under, säger Riishojgaard, enligt AFP.

Han hoppas dock på att de resultat som syns nu, i till exempel New Delhi där luftföroreningarna minskat rejält, ska få regeringar att tänka om när krisen är över.

1 tim
Läs mer om Coronavirusets spridning – globalt
Illustrationsbild.  Anders Wiklund/TT / TT NYHETSBYRÅN
Regelkrånglet

Småföretags regler utreds: ”Solnedgångsklausul”

Regeringen kommer i morgon att fatta beslut om ännu en utredning för att underlätta för småföretag, rapporterar DI. Utredningen är en del av januariavtalet och kommer fokusera på den börda olika regler kan utgöra för mindre företag.

– Storbritannien har till exempel en solnedgångsklausul där regler har en tidsbegränsning. Och om en ny regel kommer in ska två gamla ut, säger Martin Ådahl, arbetsmarknadspolitisk talesperson för Centerpartiet till DI.

Den första utredningen om de två överenskomna i januariavtalet startades i december förra året.

4 tim
undefined

Vart tredje företag upplever handläggning som rättsosäker

Var tredje företagare upplever att länsstyrelsens handläggning inte är rättssäker. Det visar en färsk företagsenkät från Svenskt Näringsliv.

Vidare upplever 38 procent av företagen att de inte får de råd och den vägledning som de önskar medan 34 procent svarar att handläggaren inte har förståelse för företagets ärende.

Det är allvarligt, menar Daniel Andersson, projektledare som nu efterfrågar att länssytrelserna blir mer serviceintriktade.

- Länsstyrelsen måste bli bättre på att lyssna, kommunicera råd och vägledningar så att företagen förstår dem, då ökar legitimiteten, säger Andersson.

11 feb
Läs mer om Regelkrånglet
FREDRIK SANDBERG / TT / TT NYHETSBYRÅN
Den svenska konjunkturen

Svenska startupföretag oroade för sin överlevnad

En majoritet av de svenska startupföretagen menar att deras överlevnad hotas av den rådande coronakrisen. Det visar en ny undersökning som sajten Startup Sweden har genomfört.

52 procent av de 667 tillfrågade säger att de redan upplever förändringar som drabbar deras verksamhet och drygt 20 procent förväntar sig att de kommer att drabbas framöver.

”Det faktum att 44 procent anger att de har planer på att minska sitt team under 2020 tyder på att många personer i Sveriges startupekosystem kommer att påverkas”, säger Tatjana Choudhary på Startup Sweden.

De största hoten som företagens pekar ut är förlorad inkomst till följd av minskad försäljning och problem med extern finansiering, säger Tatjana Choudhary till Startup Sweden.

2 tim
Foto: Mostphotos
undefined

”De första som synade bluffen var sömmerskorna”

Efterfrågan på produktion gör arbetet bättre, skriver Mattias Svensson i en krönika i Arbetsmarknadsnytt. Han vänder sig emot de som, i samband med coronakrisen, menar att arbete är värt att utföra utan att det finns en marknad.

”Vem vill vara en kock som lagar mat som ingen kommer och äter?” frågar sig Mattias Svensson och menar att verksamheters mening ofta kanaliseras genom dess efterfrågan.

Ekonomihistoriken Lena Andersson-Skog lyfter i sin bok Otyg en regionalpolitisk satsning på sömmerskejobb i Västerbotten på 1970-talet. Det egentliga syftet var dock att det ledande textilföretaget Algots skulle kunna plocka ut statligt stöd för att utbilda sömmerskorna.

Men utbildningen var bristfällig och maskinerna gammalmodiga. Det resulterade i en betydligt lägre produktion jämfört med andra fabriker i landet. De som först synade bluffen var sömmerskorna, återberättar Mattias Svensson.

”Företagsledningar, myndighetsansvariga och politiker kan vägledas av måldokument och visioner, medan de som utför arbetet snabbare märker att något är fel när efterfrågan och affärsmässigheten saknas”, skriver Mattias Svensson i Arbetsmarknadsnytt.

3 tim
Ylva Hedén Westerdahl, prognoschef vid Konjunkturinstitutet. Bezav Mahmod/SvD/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

KI varnar för ”synnerligen djup lågkonjunktur”

En synnerligen djup lågkonjunktur väntar Sverige i spåren av covid-19, skriver Konjunkturinstitutet i sin senaste prognos.

KI räknar med att BNP ska falla 6 procent i andra kvartalet. Samtidigt flaggar KI för att mer kortsiktiga prognoser är av begränsat värde på grund av det osäkra läget kring virusutbrottet.

KI skriver också att den relativt låga statsskulden ger stort utrymme för att stötta ekonomin.

– Att Konjunkturinstitutet varnar för en synnerligen svår lågkonjunktur är en tydlig larmsignal. Vi måste göra mer för att undvika företagsdöd och massarbetslöshet, säger Jan-Olof Jacke, vd på Svenskt Näringsliv, i en kommentar.

Han fortsätter:

– Vi håller med KI om behovet av mer kraftfulla åtgärder. Sveriges låga statsskuld gör att det finns ett stort utrymme för ytterligare insatser. Nu är det hög tid att använda den möjligheten. Det handlar om att lyfta bort kostnader från företagen och omgående förstärka systemet för korttidspermittering.

Idag 07:29
Läs mer om Den svenska konjunkturen
MANDEL NGAN / TT NYHETSBYRÅN
Dagens börs

Tunga fall på Wall Street efter Trumps varning

New York-börserna backar onsdagen efter dystra uttalanden från president Donald Trump. Vid 18.10-tiden står de ledande indexen som följer:
• S&P 500: –3,7 procent
• Nasdaq: –3,2 procent
• Dow Jones: –3,5 procent


Trump sa i går kväll att USA måste förbereda sig på ”två väldigt, väldigt smärtsamma” veckor till följd av virusspridningen. Vita huset spår att mellan 100 000 och 240 000 amerikaner kan dö i pandemin.

I går avslutade New York-börserna sitt sämsta kvartal sedan finanskrisen 2008. S&P 500 har backat 20 procent under årets första tre månader.

Doubleline Capitals vd Jeffrey Gundlac tror att börsen kommer att nå nya bottennivåer under april efter att ha studsat upp de senaste två veckorna.

– Marknaden har verkligen tagit sig tillbaka till en motståndszon. Men om vi faller under mars lägstanivå så kommer vi att få en mer utdragen nedgångsperiod, säger han till CNBC.

På bolagsfronten backar Xerox och HP 6 respektive 10 procent. Flera medier rapporterade i går att Xerox drar tillbaka sitt fientliga bud på HP till följd av coronakrisen.

Varuhusjätten Macy’s tappar 6 procent. Bolagets marknadsvärde har rasat med 70 procent på bara en månad till följd av butiksstängningar i spåren av coronaviruset. På grund av det låga börsvärdet kommer aktien nästa vecka att plockas bort från S&P 500-indexet.

4 tim
Arkivbild. Janerik Henriksson/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Stockholm rekylerade ner – telekom mot strömmen

Stockholmsbörsen vände ner efter gårdagens uppgångar. Vid stängning hade tappet tilltagit rejält:
• OMXS30: −3,4 procent
• OMXSPI: −3,8 procent
Medan nästan alla storbolag handlades upp i går lyste OMXS30 rött på onsdagen, med undantag för defensiva aktierna Tele2 och Telia, som steg runt 1 procent.

Verkstadsjättarna dominerade botten, med ras på nära 7 procent för Atlas Copco, 6,7 procent för Sandvik och 6,1 procent för SKF. Volvo och Autoliv tappade båda runt 5,5 procent.

Nordea som under gårdagskvällen tvärvände och pausade beslut om utdelning gick något bättre än index och tappade 2,9 procent.

Ilija Batljans SBB rasade 11,2 procent efter att den planerade fastighetsaffären värd 8 miljarder med Nyfosa sprack på tisdagskvällen.

Mekonomen rasade 17,7 procent efter att ha flaggat för ”väsentligt negativ påverkan” av coronaviruset och dessutom dataintrång.

Skistar tappade inledningsvis 6 procent efter att i går kväll ha meddelat att alla svenska anläggningar stängs. Men vid stängning var aktien ner 1,8 procent.

Illavarslande tecken för svensk ekonomi dominerade nyhetsflödet under morgonen.

Swedbank/Silfs inköpschefsindex över industrin föll brant i mars och noterade den största nedgången någonsin. Konjunkturinstitutet räknade i en ny men osäker prognos med att Sveriges BNP rasar 6 procent i andra kvartalet.

Idag 06:35
Illustrationsbild.  Vincent Yu / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Blandat på Asiens börser – Kina lyfter på ny data

Ledande Asienbörser avslutade onsdagens handel under nollstrecket:
• Nikkei: −4,5%
• Shanghai: −0,6%
• Shenzhen: −0,1%
• Hang Seng: −2,2%
• Kospi: −3,9%

De kinesiska indexen lyftes till en början av ett oväntat starkt inköpschefsindex för tillverkningsindustrin från Caixin/Markit, som visade ett värde på 50,1 – strax över gränsen för expansion. Analytikerna hade enligt Reuters väntat sig ett PMI på 45,5. Motsvarande siffra för februari, i spåren av coronakrisen, var 40,3.

Desto dystrare var utfallet i Bank of Japans industriindex för mars, som kom in på −8. Det var den lägsta nivån sedan mars 2013, enligt Reuters. Utfallet var däremot bättre än de −10 som analytikerna hade väntat sig.

I går stängde Wall Street sitt sämsta kvartal sedan finanskrisen i slutet av 2000-talet. Dow Jones la samtidigt sitt värsta Q1 någonsin till handlingarna.

Idag 03:39
Läs mer om Dagens börs

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer