Foto: Zandra Erikshed
Kulturskillnader i Sverige

Forskare varnar för att trycka undan religionen i samhället

Världens mest sekulära land. Så beskrivs Sverige allt som oftast. Hur väl stämmer den beskrivningen egentligen? fPlus har pratat med teologen Joel Halldorf som menar att det är för enkelt att säga att religionen är på väg att minska sitt inflytande i samhället, snarare menar han att vi borde prata mer om hur man praktiskt kan hantera den nya mångfalden i Sverige.

Två grupper som har svårt att förstå varandra

Halldorf menar att man kan tala om två parallella trender i det svenska samhället som delvis är på kollisionskurs med varandra. Dels en tilltagande sekularisering – även om också svenskar som betraktar sig som sekulära har en del andliga föreställningar och går till kyrkan vid högtider. Dels en ”robust minoritet” av aktiva religiösa som inte visar några tecken på att förvinna. Där ingår bland annat frikyrkor och muslimska församlingar.

– De här grupperna har svårt att förstå varandra, förklarar Halldorf.

– Majoritetssamhället har svårt att förstå vad religion är. Religionsfrihet betraktas som en tankefrihet, i stil med att man får tänka och göra vad man vill hemma. Men religion är en social och praktiserad sak som tar sig ut i det offentliga rummet: i form av aktiviteter och politisk aktivism, firandet av helgdagar, genom kläder och matföreskrifter liksom barnuppfostran.

Det finns också en viss förvirring i debatten när det gäller begreppet ”sekulärt samhälle”.

– Ofta hör man politiker och andra säga att vi ska ha ett sekulärt samhälle, men det stämmer inte. Vi har en sekulär stat, men samhället präglas av mångfald. Så länge vi har religiösa i Sverige kommer religion att synas, ja det ska synas i samhället, hävdar Halldorf.

Jämfört med övriga Europa och världen, hur skiljer vi oss åt när det gäller religion?

– Sverige och svenskarna sticker ut i de stora värderingsmätningarna som World Values Survey. Vi har en hög grad individualism och har svårt att förstå kulturella kollektiva uttryck. Det gör att vi uppfattar kulturella gemenskaper som förtryckande eller hotfulla. Vi är rädda att gemenskaper ska hota vår individuella frihet. 

Halldorf beskriver det som att vi är ”blinda inför vår egen kultur”.

– Vi tror att vi är objektiva och vetenskapliga men det finns en distinkt svensk kultur – och det är inte självklart att alla människor omfamnar allt i den.  

Större acceptans på kontinenten

På kontinenten har man större förståelse för andra uppfattningar, där är man heller inte lika mycket präglad av den ”sociala ingenjörskonsten” som här, menar Halldorf som också lyfter USA som har en helt annan tradition av att bejaka mångfald.

Du hävdar att ”post-sekulär” är bättre beskrivning av Sverige än sekulär. Vad menar du med det?

– Även om en sekulariserad identitet dominerar kan man inte utgå från att religionen är på väg bort i Sverige. Därför borde vi prata mer om det som håller på att bli det nya normala. Hur kan vi hantera inslaget av praktiserande muslimer, judar, kristna av olika slag i samhället på ett konstruktivt sätt? 

Är det svårt att vara troende i det svenska samhället?

– Det finns en stor förföljelse av kristna i världen, vilket vi inte har i Sverige, här har troende ganska långt gående rättigheter. Men det finns ibland en mer subtil diskriminering av religiösa, där det sägs saker som att det inte är modernt eller att religion inte är förenligt med vetenskap. En del troende tonar därför ned och döljer sin trosuppfattning på arbetsplatser och svenska skolelever döljer sin religiösa identitet, säger Halldorf. 

Det finns företag som inrättar särskilda bönerum på arbetsplatserna och på flygplatser, sjukhus och universitet finns idag ofta också sådana rum. Kan man inte se detta som exempel på hur arbetsgivare och samhälle ändå anpassar sig efter troende?

– Jo, företag, organisationer och olika institutioner försöker ta hänsyn till den här dimensionen och synliggör att det finns människor som har det här behovet.

– Men det röjer ibland även en viss osäkerhet och tafflighet. Många diskussioner kring detta tenderar att handla om huruvida det ska möbleras eller om det ska vara kala rum, ifall folk ska få sätta upp sina egna saker och så vidare.

Halldorf menar att det här beror på att man tänker att mänskligheten kan delas i endast två kategorier: de sekulära och de religiösa. Men också de religiösa är mycket olika varandra sinsemellan.  

Religiöst engagemang – en tillgång för samhället

Religiöst engagemang kan ses som en tillgång för samhället, poängterar Halldorf, men pekar på att vi allt som oftast tenderar att tänka i termer av problem.

Hur hanterar svenska politiker dessa frågeställningar?

– Det finns en utbredd okunskap, bland politiker och man märker också att många är tondöva. På en nationell nivå ser man till exempel nästan aldrig några politiker som skickar en hälsning till svenska praktiserande muslimer.

– Kyrkorna är en kompetent kraft i civilsamhället, man skulle behöva utveckla relationen till staten och övriga samhället mer för att få del av den kraften – och också för att undvika att religionen trängs undan i ett hörn. Om man trycker undan och ignorerar den så riskerar man att marginalisera och skapa sekteristiska miljöer.

Påverkas det sekulära Sverige av att fler nyinvandrade har en religiös tro? Till exempel arbetsliv, samhällsliv och politik?

– Det behövs en kulturell kompetens hos arbetsgivare och allmänhet hur man hanterar mångfald. Ibland är det en tillgång med medarbetare som till exempel kan jobba klassiska kristna högtider. Men jag tror att man i arbetslivet tjänar att tänka på det som en praktisk fråga. Det vill säga, det är inte säkert att man kommer framåt om man tänker att man ska diskutera sig fram till enighet. Istället ska man försöka hantera de praktiska problem som uppstår på ett konstruktivt sätt, fortsätter Halldorf.

Det går att klara en ganska stor mångfald om man arbetar mot ett gemensamt mål, argumenterar han. I de fall det dyker upp svårigheter så bör man hantera det praktiskt, men inte abstrakt eller teoretiskt.

– Den amerikanska armén är ett intressant exempel på en organisation som rymmer mångfald, religion, klass och etnicitet men ändå har en god förmåga att samarbeta.

Medan en del beskriver religionens återkomst som ett hot mot demokratin skildrar du det ofta tvärtom, som vitaliserande. Kan du berätta mer?

– Demokratin består inte bara av att vi har vissa demokratiska lagar utan också ett ekosystem. Vi har ett aktivt civilsamhälle och rent sociologiskt är det detta som religionen bidrar till; föreningar på gräsrotsnivå som är demokratiskt fostrande. Det finns såklart undantag, en jihadistklubb är inte bra för demokratin, men de flesta religiösa gemenskaper är positiva bidrag.  

”Det muslimska civilsamhället saknar tydliga representanter”

Halldorf beskriver relationerna mellan olika religiösa samfund i Sverige som i huvudsak god. Samverkan mellan kristna kyrkor på lokal och nationell nivå är till och med ”väldigt god”. På nationell nivå finns det även en dialog som är positiv där man känner igen varandras behov och har en respekt för varandra vilket manifesteras i solidaritetshandlingar mellan kristna och judar som kippavandring i Malmö.

– Där relationen och utbytet kan vara svår är på lokal nivå mellan kyrkor och muslimer. Det muslimska civilsamhället är så svagt och saknar tydliga representanter, man vet nästan inte ens var de möts. I många svenska städer vill präster ha en dialog men vet inte hur de ska etablera kontakt med grupper där representanterna inte pratar svenska eller har en fast adress. Det är ett bekymmer.

Finns det någon lösning på osynligheten?

– Man behöver arbeta med att bygga upp relationer. Polisen behöver bygga upp närpolissystem i bostadsområden och föra dialog med religiösa auktoriteter. Samma sak med skolor och kuratorer. Politiker och tjänstemän behöver arbeta relationellt och långsiktigt. Det går inte att tro att man kan lösa saker bara genom att lagstifta nya saker. Den lokala dialogen är väldigt viktig.

Den svenska eller rent av europeiska demokratin vilar på en civilisationstanke som knyts nära kristendomens framväxt. Vilken betydelse har det när Sverige har en större andel invånare som är muslimer?

– I den kristna europeiska tanken har samvetsfriheten kommit i centrum, man värnar människans rätt att söka och finna sanningen vilket gör att man är principiellt öppen för mångfald. För islams räkning så har det funnits en helt annan koppling mellan politiken och religionen än den som utvecklats i Västeuropa, beskriver Halldorf.

– Det är upp till de muslimer som är i Europa att hitta ett sätt att fungera som en minoritet, och finns exempel där det fungerat: delar av Indien, England och USA, till exempel. Men det kan vara svårt om man kommer hit direkt från en majoritetskultur.

Kunskapsluckor om islam i Sverige 

Halldorf menar att det finns väldigt lite kunskap om islam i Sverige idag vilket bland annat beror på att de svenska universiteten har tappat sina starka forskare till utländska universitet och det görs för lite arbete på marken. 

– Islam är väldigt böjlig och har en flexibel identitet. Vi ser den ofta skildrad mest i sin starka och fanatiska form. Vad vi inte ser lika ofta är det uppskattade kommunalrådet i Linköping som är muslim och som går till moskén en eller par gånger om året.

Halldorf tror inte att Sverige kommer att påverkas rättsligt av att andra religioner och idétraditioner har en bredare representation.

– Det är svårt att sia om framtiden, men vi har ändå byggt upp en så pass stabil rättstradition som utvecklats under lång tid i väst som bygger på principer, förarbeten och grundlagar som både är svåra att ändra och som det finns lite stöd för att ändra. Många muslimer som kommer hit är inte heller praktiserande muslimer och har inget intresse av att förändra samhället på det sättet. En hel del har flytt från politiskt förtryck och har inget intresse av att upprätta det igen.

Toppnyheter

Diplomaten Bill Taylor vittnar inför kongressen. OLIVIER DOULIERY / AFP
Anklagelserna mot Trump

Analyser: Förhörsuppgifter om Sondland underminerar Donald Trumps påstående

Demokraten Adam Schiff, ordförande för representanthusets underrättelseutskott, är den som leder de första offentliga utfrågningarna i riksrättsprocessen mot Trump.

Fox News-ankaret Mark Levin kritiserar på Twitter Schiff för att ha gjort en mediacirkus av utfrågningarna och ifrågasätter att de vittnen som kallats inte har haft någon direktkontakt med Trump om Ukraina.

”De vittnar villigt om vad andra ska ha tänkt och sagt”, twittrar Levin.

CNN:s analytiker Stephen Collinson menar att det faktum att det över huvud taget pågår en riksrättsprocess är något av en nationell tragedi och påminner om att tidigare presidenten Richard Nixon valde att avgå innan han ställdes inför riksrätt.

”De kommande månaderna kommer ärra Amerika i år framöver” skriver Collinson.

Washington Posts Aaron Blake tar fasta på uppgifterna om Trumps kontakter med EU-ambassadören Gordon Sondland – de två ska ha talat i telefon om Ukraina.

”Det underminerar Trumps påstående i förra veckan om att han inte var närmare bekant med Sondland”, skriver Blake.

1 tim
Donald Trump. Yuri Gripas / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Trump: Jag är för upptagen för att se på ”häxjakten”

Amerikanska medier direktsänder de första offentliga förhören i kongressen gällande riksrättsprocessen mot Donald Trump och vad toppdiplomaterna Bill Taylor och George Kent säger analyseras av experter. Men presidenten själv följer inte de tv-sända utfrågningarna.

– Han har möten i ovala rummet. Han tittar inte. Han jobbar, säger Stephanie Grisham, talesperson för Vita huset, enligt AFP.

I en kommentar säger Trump att han är ”för upptagen” för att titta på ”häxjakten”.

Under förhöret har Bill Taylor bland annat sagt att enligt hans stabs uppgifter brydde sig presidenten mer om Biden-utredningen än om Ukraina.

I dag tar Trump emot Turkiets president Erdogan i Washington D.C. och väntas hålla en presskonferens under kvällen, svensk tid.

4 tim
 Bill Taylor. Alex Brandon / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Toppdiplomaten i förhöret: Trump är mer intresserad av Biden än av Ukraina

Just nu pågår de första offentliga förhören den amerikanska kongressen gällande riksrättsförfarandet mot president Donald Trump. Först frågades George Kent, toppdiplomat på utrikesdepartementet, ut. Efter det vittnade UD-tjänstemannen Bill Taylor.

Taylor säger bland annat att uppgifterna om att USA skulle ha hållit tillbaka bistånd till Ukraina i politisk syfte är ”galet”.

Han säger också att han var beredd att lämna sin tjänst som ansvarig för ambassaden i Ukraina om biståndet stoppades.

Knäckfrågan i förhören är om Trump gjorde något brottsligt när han bad Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj att utreda Joe Bidens son.

Bill Taylor berättar om händelser dagen efter Trumps samtal med Ukrainas president, då toppdiplomaten Gordon Sondland varit i kontakt med Taylors stab. Sondland ska då, efter ett samtal med Trump, sagt att presidenten var mer intresserad av Biden-utredningen än om den amerikanska ambassadens arbete i Kiev.

Samtidigt som förhören hålls tar Donald Trump emot Turkiets president Erdogan i Washington D.C.

6 tim
Läs mer om Anklagelserna mot Trump
Claudio Bresciani/TT / TT NYHETSBYRÅN
Framtidens arbetsmarknad

Ledare: ”EU:s sociala pelare är ett riktigt stolpskott”

När riksdagen höll EU-debatten i samband med medlemskapets 25-årsjubileum, borde politikerna ha lagt mer tid på att diskutera frågan om EU:s sociala pelare – en plan som åter är på tapeten när EU-kommissionens nya chef Ursula von der Leyen nu förespråkar europeiska minimilöner, skriver DN:s ledarredaktion.

Den här formen av EU-federalism riskerar att inskränka på den svenska arbetsmarknadsmodellen, byggd på överenskommelser mellan fack och arbetsgivare. En modell som gett landet stabilitet, få strejker och hygglig löneutveckling, heter det.

Samtidigt försöker statsminister Stefan Löfven sitta på båda stolar mellan EU och Sverige. Å ena sidan stod han värd för det sociala toppmötet i samband med EU-toppmötet i Göteborg 2017, trots att Sverige borde sagt nej. Å andra upprepade han flera gånger i debatten att den svenska modellen är bäst i världen.

1 tim
Lena Micko. Henrik Montgomery/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Ministern efter SCB-mötet: Misstag får inte upprepas

Misstagen i Statistiska centralbyråns statistikinsamling får inte upprepas. Det var civilminister Lena Mickos (S) budskap när hon träffade SCB:s generaldirektör Joakim Stymne i dag.

”Det här handlar om tilltron till myndigheten och en grundläggande utgångspunkt är att statistiken ska vara kvalitetssäkrad”, säger Micko i ett uttalande enligt TT.

Tidigare i veckan avslöjade Aftonbladet oegentligheter hos konsultbolaget Evry, vars felaktiga rådata låg bakom felen i arbetslösthetssiffrorna.

4 tim
Karin Wesslén / TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

”Ta SCB:s missar på allvar”

Efter haveriet när Statistiska centralbyrån, via konsultföretaget Evry, redovisat felaktiga arbetslöshetssiffror kvarstår frågetecken kring rutinerna gällande upphandling och kvalitetssäkring. Det skriver Sydsvenskans ledarredaktion.
”Visst slog myndigheten själv larm om de felaktiga siffrorna så snart de kom till dess kännedom, men trovärdigheten har tagit skada. En myndighet som jobbar med avancerade statistiska metoder och återger sina resultat på decimalen kan inte kosta på sig att förknippas med felaktigheter”, skriver de och varnar för att ett urholkat förtroende i det långa loppet kan bli ett demokratiproblem.

Idag 09:11
Läs mer om Framtidens arbetsmarknad

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer
Stefan Jerrevång/TT / TT NYHETSBYRÅN
Arbetskraftsinvandringen

”Låt inte LO diktera villkoren för arbetskraftsinvandring”

Socialdemokraterna ror dit LO:s vilja bor, skriver krönikören Birgitta Ohlsson i Arbetsmarknadsnytt. Hon oroas över att LO får allt för stort inflytande över arbetskraftsinvandringen i en tid där kompetensbristen är det största tillväxthindret bland småföretag.

”Icke-socialistiska partier – borgerliga, liberala, konservativa och gröna – måste visa större ideologiskt självförtroende än att låta LO diktera svensk arbetsmarknad. Och trots att socialdemokraterna i riksdagsutskott uttryckt en önskan om att kompetensutvisningar ska upphöra så händer ingenting”, skriver Ohlsson.

Hon fortsätter:

”Vill vi verkligen tillbaka till åren före 2008, då arbetstillstånd beviljades för personer från länder utanför EU endast i de yrken där LO definierade arbetskraftsbrist?”

Idag 13:53
M:s migrationspolitiska talesperson Maria Malmer Stenergard och Ulf Kristersson. Arkivbild. Jessica Gow/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Moderaterna vill strama åt arbetskraftsinvandringen

Moderaterna planerar att lägga ett förslag om att drastiskt minska arbetskraftsinvandringen, säger partiledaren Ulf Kristersson till DI.

Bland annat vill Kristersson se över regeln som innebär att en person kan komma till Sverige för ett deltidsjobb med 13 000 kronor i månadslön – och samtidigt ta med sina familjemedlemmar utan att de säkrat försörjning.

– Omedelbart får man till exempel se att det är försörjningskrav på anhöriga till arbetskraftsinvandrare som kommer hit, säger han.

Han anser också att enklare jobb som exempelvis bärplockning bör gå till personer som redan bor i Sverige.

5 tim
Sveriges regler om arbetskraftsinvandring infördes av Fredrik Reinfeldts alliansregering. Claudio Bresciani / TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Alliansens linje om arbetskraftsinvandring nära spricka

Det är inte bara KD som vill skärpa de liberala reglerna om arbetskraftsinvandring, även andra gamla allianspartier vacklar, skriver SvD.

Sveriges generösa regelverk för arbetskraftsinvandring infördes av regeringen Reinfeldt. Behovsprövningen mot arbetsmarknaden avskaffades och det är numera företagen själva som avgör om personal behöver rekryteras från utlandet. Medan flyktingpolitiken skärptes kraftigt i samband med den stora flyktingvågen 2015, har det liberala regelverket för arbetskraftsinvandring i huvudsak bestått, skriver SvD.

Vänsterpartiet och Socialdemokraterna är kritiska till systemet och justitieminister Morgan Johansson vill låta en utredning hitta lösningar på problemen.

Nu syns också en omsvängning hos den gamla Alliansen. KD och M vill skärpa de liberala reglerna för arbetskraftsinvandring. Liknande tankar finns hos L, skriver SvD.

10 nov
Läs mer om Arbetskraftsinvandringen