Anna Sandberg Nilsson, expert mervärdesskatt på Svenskt Näringsliv. TT/Christian Gustavsson
Företagarjouren

Experten: Allt du behöver veta om momsen under coronakrisen

Hur påverkas egentligen momsen under coronakrisen? Momsexperten Anna Sandberg Nilsson reder ut.

Momsen är en konsumtionsskatt på varor och tjänster som vi privatpersoner ska betala. Men det är företagen som ser till att momsen kommer in till staten genom att lägga på momsen i ett kvitto eller i en faktura och sedan redovisa in skatten på mervärdet i varje försäljningsled. Momsen påverkar alla transaktioner, alla fakturor, varje dag och skatterisken kan bli stor om ett fel ackumuleras.

En rad olika frågor och behov av förändringar har lyfts med anledning av coronapandemin, Covid-19. Regering och riksdag har genomfört lagändringar för att underlätta för företagare och Skatteverket informerar om den praktiska tillämpningen på en särskild sida med coronainformation som uppdateras löpande. Skatteverkets Rättsliga vägledning har även en separat corona-sida med mer detaljerad rättslig information.

Anna Sandberg Nilsson, momsexpert på Svenskt Näringsliv, listar frågor som påverkar momsen under pandemin:

Tillfälliga anstånd med inbetalning av moms

Alla företag som redovisar moms, oavsett företagsform, kan få så kallat tillfälligt anstånd med betalningen på grund av coronapandemin. Företag som missköter sin ekonomi, är oseriösa eller har skatteskulder beviljas inte anstånd. De tillfälliga anstånden gäller för tre månader fram till september 2020 och de behöver inte vara i följd (för helårsmoms högst ett beskattningsår). Anstånd lämnas som längst för 12 månader. Reglerna gäller retroaktivt från 1 jan. 2020 till och med redovisningsperioden september 2020 (från 27 december 2019 för de som har helårsmoms). De första 6 månaderna tas en ränta på 1,25 % ut. Därefter tillkommer en anståndsavgift på 0,2 % per månad. Varken räntan eller avgiften är avdragsgill. För att kunna få anstånd måste deklaration ha lämnats för perioden, enklast är därför att söka anstånd i samband med inlämning av deklarationen.

Byte av redovisningsmetod och redovisningsperiod

Skatteverket anser att spridningen av coronaviruset är en extraordinär omständighet som innebär att ett företag kan byta redovisningsmetod och redovisningsperiod för moms. Den som redovisar moms när fakturor bokförs (faktureringsmetoden) kan byta till kontantmetoden (bokslutsmetoden) om företagets omsättning uppgår till högst 3 miljoner kronor per år. Byte av redovisningsperiod från en kortare till en längre kan ske om försäljningen minskar. Ändrad redovisning från t.ex. varje kalendermånad till kalenderkvartal kan göras om beskattningsunderlaget väntas minska till högst 40 miljoner kronor per år. Ändring från kalenderkvartal till helår kan göras om omsättningen väntas minska så den uppgår till högst 1 miljon kronor per år.

Kundförlust

För att momsen ska få korrigeras på grund av kundförluster anser Skatteverket normalt att det krävs att säljaren kan visa att det är sannolikt att betalning inte kommer att inflyta. Skatteverket anser att så normalt är fallet om köparen har gått i konkurs och när säljaren har överlämnat sin fordran till Kronofogden som upprättat en utredningsrapport. Skatteverket anser däremot inte att olika former av ackord eller beslut om skuldsanering är att anse som en konstaterad kundförlust som ger rätt till nedsättning av momsen. Skatteverket anser däremot att små fordringar (under 1000 kr) där indrivningsåtgärder kostar mer än själva fordran, kan korrigeras efter 8 månader.

Under pandemin har denna tillämpnings lämplighet ifrågasatts allt mer och Skatteverket har meddelat vissa lättnader. Skatteverket anser att det under coronapandemin kan antas att en köpare inte kan betala sin skuld om ett antal förutsättningar är uppfyllda. Anledningen är att företag i många branscher påverkas ekonomiskt av coronapandemin och därmed har fått eller kan komma att få betalningssvårigheter. 

Följande förutsättningarna som ska vara uppfyllda:

 • Köparen är en beskattningsbar person.
 • Fakturan för köpet ska ha utfärdats mellan 1 februari 2020 – den 31 december 2020.
 • Minst tre månader ska ha förflutit efter förfallodatumet.
 • Skriftlig betalningspåminnelse ska ha skickats ut.
 • Köparen och säljaren är inte i intressegemenskap.

Om detta är uppfyllt kan säljaren sätta ner momsen. Om säljaren senare får betalt från köparen, helt eller delvis, ska säljaren redovisa momsen på betalningen.

Momspliktig uthyrning av vårdpersonal trots coronapandemin

Utgångspunkten vid uthyrning av vårdpersonal är att detta är momspliktigt och inte ses som en momsfri sjukvårdstjänst. Skatteverket har meddelat att uthyrning av vårdpersonal enligt klausulen om ändrat beredskapsläge i avtal mellan vårdföretag och regioner inte anses vara en tjänst med nära anknytning till sjukvård som är momsfri därför är tjänsterna som utförs av vårdföretag enligt beredskapsklausulerna momspliktiga, enligt Skatteverket. Samma bedömning görs för sjuk- och tandvårdspersonal som hyrs ut till andra vårdmottagningar på grund av ojämn arbetsbelastning som en konsekvens av spridningen av coronaviruset.

Tillfälliga hyresrabatter för utsatta branscher

Hyresvärdar som sänker den fasta hyran för hyresgäster i vissa utsatta branscher under perioden 1 april till 30 juni 2020 kan få statligt stöd med maximalt halva hyresnedsättningen, som mest 25 % av den ursprungliga fasta hyran. Vilka som är de utsatta branscherna bedöms utifrån SNI-kod, exempel är restaurang och sällanköpshandeln. Stödet kan sökas från och med den 1 juli 2020. Skatteverket anser att stödet är ett bidrag direkt kopplat till priset vilket innebär att stödet ska räknas in i det underlag som används för att beräkna momsen.

Lån eller bidrags påverkan på momsen

Har lån tagits med anledning av coronapandemin påverkar det inte avdragsrätten för moms i verksamheten. Har bidrag istället mottagits kan det påverka om moms ska tas ut eller inte, samt om avdragsrätt för ingående moms föreligger eller inte. Det är typen av bidrag som är avgörande. Skatteverket redogör för ett antal olika fall i verkets coronainformation.

Tillfällig tull- och momsbefrielse vid import av varor för att bekämpa covid-19

Efter ett beslut från EU-kommissionen införs under en begränsad period en befrielse från tull och moms vid import av varor som används för att bekämpa spridningen av coronaviruset. Befrielsen gäller import som görs på uppdrag eller direkt av statliga organisationer, offentliga organ, offentligrättsligt reglerade organ som region eller kommun, katastrofhjälporganisationer samt andra välgörenhetsorganisationer och filantropiska organisationer som godkänts av Tullverket. Import som enligt bestämmelsen är tullfri är även momsfri och momsbefrielse ges om organisationen är momsregistrerad efter prövning av Skatteverket. För att undantaget från moms ska kunna nyttjas ska först ansökan om tullfrihet ske hos Tullverket. Möjligheten att ansöka om tullfrihet och därmed även befrielse från moms gäller retroaktivt för perioden 30 januari till 31 juli 2020.

Uthyrning av lokaler och hotellrum under coronapandemin

Under pandemin förekommer att användningen av lokaler tillfälligt ändras. Exempelvis kan lokaler tillfälligt nyttjas som fältsjukhus och hotellrum kan tillfälligt används för evakueringsboende, kontor eller restauranger mm. Detta kan få stora momseffekter. För att hyra ut lokaler med moms finns särskilda regler om s.k. frivillig skattskyldighet. Därutöver är det obligatorisk moms för uthyrning av lokaler i viss verksamhet som t.ex. i hotellverksamhet.

Det är viktigt att hyresmomsen fungerar. För många fastighetsägare är en fungerande moms en förutsättning som innebär momsavdrag på inköp, drift och investeringar. Om hyresmomsen inte fungerar försvinner momsavdraget och inköpet blir 25 procent dyrare. Dessutom måste stora belopp i investeringsmoms (avseende byggnation, ombyggnad m.m.) 10 år tillbaka i tiden återföras i delar. Skatteverket redogör för olika fall i coronainformationen när verket anser att viss ändring av lokalerna gör att momsen fortsatt kan hanteras som tidigare och när momsåterföring kan inträffa.

Arbete i hemmet leder inte till fast etableringsställe

Skatteverket anser att arbete i hemmet under pandemin inte leder till att fast etableringsställe finns i Sverige. Som exemplet nämns ett danskt företag som har anställda som bor i Sverige och normalt arbetspendlar till Danmark. Att anställda nu arbetar från Sverige ska inte medföra att det danska företaget i momshänseende anses ha en stadigvarande plats i Sverige från vilket det finns potential att sälja eller köpa varor och tjänster.

Uppehåll i verksamheten och påverkan på momsen

Den som tvingas pausa sin verksamhet på grund av att försäljning t.ex. uteblir men som har för avsikt att fortsätta bedriva verksamhet ska vara kvar som momsregistrerad. Momsdeklarationer ska lämnas som vanligt för varje redovisningsperiod så länge man är registrerad, även om ingen moms redovisas. Den som upphör med verksamhet och därmed inte har någon försäljning saknar avdragsrätt för moms. Upphör verksamheten så ska avregistrering från moms ske och ändras verksamheten till en annan typ av verksamhet så ska det anmälas till Skatteverket.

Toppnyheter

Sjukvårdspersonal på iva. Staffan Löwstedt/SvD/TT / TT NYHETSBYRÅN
Coronavirusets spridning – Sverige

Sveriges dödstal minskar: ”Skett en tidsförskjutning”

Det var en markant överdödlighet under det första halvåret i år. Nu har det vänt och det råder snarare en underdödlighet, enligt siffror från SCB, skriver Göteborgs-Posten. En hypotes är att det har skett en tidsförskjutning, menar Tomas Johansson som är befolkningsstatistiker.

– De som normalt skulle ha dött senare under året har gjort det tidigare som en följd av pandemin, säger han.

Under årets första sex månader dog 4 000 fler personer än under samma period de senaste åren. I början av juli började dödsfallen hamna på en normal nivå och från månadsskiftet juni/juli till och med början av augusti har 366 färre dött än ett vanligt år.

2 tim
Anders Tegnell. Fredrik Sandberg/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Tegnell om ändrade regler i Europa: Är förvirrande

Statsepidemiolog Anders Tegnell är kritisk till att flera länder i Europa ändrar sina reserekommendationer så frekvent, säger han i en intervju med DN.

Så sent som i dag meddelade Grekland att reglerna skärps för svenskar som vill in i landet. Och i går rekommenderade norska Folkhelseinstituttet att sex svenska regioner ska rödlistas.

Enligt Tegnell är det bättre att ha hållbara restriktioner under en längre tid än att ändra fram och tillbaka.

– Det blir komplicerat och förvirrande, säger han till DN.

2 tim
Per Engström under en pressträff. Henrik Montgomery/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Polischef: Jag tror att 50-personsgränsen ses över

Per Engström, nationell chef för polisens hantering av coronakrisen, tror att regeringen kommer att se över maxgränsen på 50 personer vid offentliga evenemang, rapporterar Sveriges Radio.

– Det finns ju otaliga exempel på där man kan säga att det kanske inte passar in att ha 50 som begränsning, säger Engström.

Han menar att nuvarande gränsen slår konstigt och nämner bland annat inställda orienteringstävlingar som skulle kunna genomföras på ett annat sätt. Engström spår att det kommer att ske en gradvis förändring av maxantalet.

1 tim
Läs mer om Coronavirusets spridning – Sverige
Helena Landstedt/TT / TT NYHETSBYRÅN
Dagens börs

Techjättarnas boom ger lyft åt svenska pensionsfonder

Den kraftiga börsuppgången för de amerikanska techjättarna gynnar också svenska pensionssparare, skriver SvD.

Flera svenska premiepensionsfonder har stora innehav i FAANG-bolagen (Facebook, Amazon, Apple, Netflix och Google) som varit de stora vinnarna i coronakrisen.

Bland fonderna som gynnats finns AP7 Såfa, det statliga förvalsalternativet, som bara i år stigit med 11 miljarder kronor, till 51 miljarder.

Apple är det enskilt största innehavet i Sjunde AP-fonden och värdet uppgår till 18,3 miljarder kronor. Det är en ökning med 3,3 miljarder sedan årsskiftet, enligt SvD.

1 tim
Gabrielle Lurie / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Källor: Airbnb nära att ansöka om börsnotering

Airbnb är nära att lämna in ansökan om börsnotering till värdepappersmyndigheten SEC, uppger källor för Wall Street Journal. Tidningen erfar att hemuthyrningsjätten planerar att göra ansökan i hemlighet redan i augusti. Uppgifterna bekräftas av en källa till CNBC.

Bolaget skulle kunna finnas på börsen före nyår, erfar Wall Street Journal.

Storbankerna Morgan Stanley och Goldman Sachs uppges ha anlitats för noteringen.

Airbnb värderades nyligen till 18 miljarder dollar, ner från en tidigare värdering på 31 miljarder dollar, skriver tidningen.

2 tim
Tillverkning vid SKF och Sandvik. Arkivbilder. TT
undefined

Börsen stängde på högsta nivån under coronakrisen

Stockholmsbörsen steg på bred front på tisdagen och stängde på nya toppnivåer sedan coronakrisen lamslog marknaden. De ledande indexen stängde enligt följande:
• OMXSPI: +1,5%
• OMXS30: +2,1%
Förhoppningar om ytterligare stimulanser i USA gav bränsle till uppgången liksom statistik från Kina som visade på en inbromsning av nedgången i landets producentpriser, skriver Direkt.

OMXS30 stängde på 1 786 punkter och OMXSPI på 703 punkter. Det är de högsta stängningsnoteringarna för indexen sedan det stora coronaraset som startade i slutet av februari.

Bäst gick Stockholmsbörsens industrijättar. Autoliv, Alfa Laval, Sandvik och SKF noterade samtliga uppgångar på över 4,5 procent. I botten av storbolagslistan hamnade Swedish Match med en marginell nedgång under nollan.

Spelstudion Paradox rapporterade på morgonen ett rörelseresultat som ökade med närmare 30 procent samt ökade intäkter med 20 procent under det andra kvartalet. Aktien steg drygt 2 procent.

Storytel rapporterade också under morgonen och redovisade en ökad omsättning och minskad rörelseförlust. Antalet abonnenter ökade med 102 000 användare vilket överträffade målet. Storytel föll nära 9 procent.

Även diamantproducenten Lucara Diamond var ned, aktien backade 3 procent efter förlust i andra kvartalet.

First North-bolaget Northbaze rasade också nära 9 procent efter att bolaget dömts till böter på 600 000 kronor av Stockholmsbörsens disciplinnämnd för att inte ha följt reglerna för informationsgivning.

4 tim
Läs mer om Dagens börs
Henrik Montgomery/TT / TT NYHETSBYRÅN
Debatten om inkomstskillnader

”Att skatten är 50 procent över en viss inkomstnivå bidrar ytterst lite till utjämning”

Tobias Wikström skriver i en DI-ledare att höga skatter inte leder till ökad jämlikhet. Jämlikhetskommissionen som presenterades nyligen är han inte nöjd med, menar att förslagen är en återgång till vad han betecknar som gammal politik.

”Många tankegångar är kloka, och det är viktigt att jämlikhet bör handla mer om välfärdens tjänster, att det finns god tillgång på sjukvård och andra samhällsinsatser till alla. Därför är det synd att Jämlikhetskommissionen tycks tro att skatter är ett bra instrument för fördelningspolitik, när det är så uppenbart att de inte är det. Att skatten är 50 procent över en viss inkomstnivå bidrar ytterst lite till utjämning. Men påverkar negativt och allvarligt incitamenten till ekonomisk aktivitet”, skriver han.

1 tim
Illustrationsbild. Mark Humphrey / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Jämlikhetsutredning ”ger 1980-talets svar på 2020-talets svåra frågor”

Martin Tunström luftar i en ledartext i Barometern sin besvikelse över den jämlikhetskommission som presenterades nyligen. Han anser att den andas ”socialdemokratisk tankekedja”.

Han kritiserar flera av förslagen. Bland annat ett förslag om att kommunerna ska erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid – dyrt, anser han – och slutsatserna om problemen i bostadssektorn. Han undrar om det är moraliskt rätt att beskatta egna hem som utredarna vill: ”Borde inte fler familjer få möjlighet att förverkliga villadrömmen – också med tanke på den forskning som visar att ägandet av bostad också bidrar till ökat medborgarengagemang”, skriver han.

Han är också kritisk mot att utredningen förslår återinförande av arv- och gåvoskatten och att utreda en återinförd förmögenhetsskatt.

”Den utredning som skulle kunna ha initierat ett välkommet samtal om social rörlighet och livschanser framstår istället som en resa långt bak i tiden. Den ger 1980-talets svar på 2020-talets svåra frågor”, skriver han.

7 aug
Läs mer om Debatten om inkomstskillnader
Demonstrationer i Belarus på måndagen. Sergei Grits / TT NYHETSBYRÅN
Valet i Belarus

EU kritiserar valet i Belarus – hotar med sanktioner

Presidentvalet i Belarus var inte demokratiskt. Det skriver EU-kommissionen i ett uttalande samtidigt som man fördömer våldet mot demonstranterna de senaste dagarna.

Kommissionen kommer nu att utvärdera relationerna med Belarus och utesluter inte sanktioner mot landet.

”Utan framsteg när det gäller mänskliga rättigheter och principen om att alla är lika inför lagen, kommer EU:s och Belarus relation att försämras”, skriver man.

2 tim
undefined

Tichanovskaja i ny video: Jag var orolig för mina barn

Oron för sina barns säkerhet fick oppositionsledaren i Belarus, Svetlana Tichanovskaja, att fly landet för Litauen. Det säger hon i en ny video som publicerats på hennes privata Youtube-konto, enligt BBC.

Tidigare på tisdagen publicerades en video där Tichanovskaja, enligt uppgift efter påtryckningar från Aleksandr Lukasjenkos regim, bad sina anhängare att godta resultatet i valet – som kraftigt har ifrågasatts av omvärlden och observatörer.

I den nya videon säger hon att beslutet att lämna landet var hennes eget.

– Många kommer att förstå mig, många kommer att fördöma mig, många kommer att hata mig. Gud förbjude att någon av er ställs inför samma val som jag.

4 tim
Skärmdump från videon / Bild från valmötet Twitter/TT
undefined

Tichanovskaja avrådde från protester: ”Tror att videon spelades in under press”

I en video som publicerats av Belarus statliga nyhetsbyrå Belta uppmanade oppositionsledaren Svetlana Tichanovskaja sina anhängare att ”respektera lagen” och inte bege sig ut på gator och torg för att protestera, rapporterar AFP.

I videon sitter Tichanovskaja i en soffa framför ett fönster med fördragna persienner och förefaller läsa innantill, skriver nyhetsbyrån.

– Vi tror att den här videon spelades in under press från rättsväsendet, säger Tichanovskajas medarbetare Maria Kolesnikova.

Linas Linkevicius, utrikesminister i Litauen dit Tichanovskaja flytt, säger till Expressen att han utgår från att videon spelades in när hon var gripen i Belarus.

Idag 13:07
Läs mer om Valet i Belarus
Norskt klassrum. Arkivbild. Heiko Junge/NTB scanpix/TT / TT NYHETSBYRÅN
Coronavirusets spridning – globalt

Norges klassrum fullsatta när skolorna öppnar igen

Norge kommer inte att införa några begränsningar för antalet elever per klass när skolorna öppnar igen nästa vecka, skriver TT. Däremot kommer elever och lärare uppmanas att ha begränsad kontakt.

Totalt 9 638 fall av covid-19 har bekräftats i Norge; endast 231 av dem är barn.

– Barn blir sällan sjuka av covid-19 och får milda symptom. Men även barn kan smitta andra när de blir sjuka, säger Line Vold, avdelningsdirektör på Folkhelseinstituttet.

3 tim
Turister och shoppare på Torggata i Oslo Lise Åserud / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Värre smittspridning i Oslo än i rödlistade svenska län

Antalet bekräftat smittade i Oslo har de senaste veckorna varit 22,49 per 100 000 invånare. Det betyder att staden ligger över den gräns på 20 smittade per 100 000 invånare som Norge använder för att bedöma om ett annat land eller utländskt område är säkert att resa till, skriver Verdens Gang.

Så sent som i går rekommenderade det norska folkhälsoinstitutet att sex svenska län bör rödlistas – bland annat Värmland med 20,2 smittade per 100 000 invånare.

– Mer covid-19 har upptäckts i Oslo än i röda länder och regioner i våra grannländer. När man ser bilder från Aker Brygge och Oslo där människor står nära varandra verkar det som om de gör narr av hela virusbekämpningen, säger Arnt Abrahamsen, borgmästare i norska Farsund, till Faedrelandsvennen.

Idag 10:09
Turister i Grekland. Thanassis Stavrakis / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Grekland skärper krav för svenskar – tvingas visa negativt test vid inresa

Grekland skärper kraven för turister från flera länder, däribland Sverige. Från 17 augusti kommer man att behöva visa upp ett negativt coronatest som inte är mer än 72 timmar gammalt för att få resa in i landet, rapporterar Reuters.

Förutom Sverige omfattas även Spanien, Tjeckien, Belgien och Nederländerna av de nya kraven.

I söndags rapporterade Grekland in 203 nya fall, den högsta dygnssiffran hittills. Totalt har 5 623 smittofall konstaterats i landet.

Idag 07:52
Läs mer om Coronavirusets spridning – globalt
Storsatsningen på elfordon

Här är elbilen som får räckvidd på över 80 mil

En elbil som kör 83 mil. Kan det vara möjligt? Nu kommer Lucid Motors i Kalifornien med en bil som ”håller i längden”, rapporterar flera medier. Bilen heter Lucid Air.

Lucid Air ska klara 0–100 km/tim på 2,5 sekunder, ha motorer kapabla att leverera upp till 1 000 hästkrafter och ett elsystem på 900 volt, vilket gör att det förmodligen går fort att ladda batterierna.

Enligt bolaget ska de första bilarna nå marknaden nästa år. Det går att förboka i Sverige. Vd:n Peter Rawlinson pekar på 100 000 dollar som riktmärke, skriver DI.

Premiären av Lucid Air är satt till 9 september i höst.

3 tim
Tomas Oneborg/SvD/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Nya elbilsvågen – modellerna som kommer 2021

Nästa år introduceras en mängd nya elbilar. Utbudet spås trefaldigas, skriver Allt om Elbil. Bakom modellerna står en mängd traditionella bilmärken. men även ett par nya.

 • Tyska BMW lanserar iVision Dynamic med en räckvidd på 480 kilometer. BMW lanserar även iNext.
 • I början av 2021 kommer Opels Mokka.
 • Dacia har målet att bygga Europas billigaste elbil med 200 km i räckvidd.
 • Lexus har presenterat sin första elbil som ska levereras i början av 2021. Elbilen har fått namnet Lexus UX 300e.
 • Renault planerar en uppföljare till Renault Zoe. Enligt Allt om Elbil lägger Renault mycket krut på hög räckvidd.
 • Skodas första ”familjeelbil” heter Enyaq.
 • Volkswagens har satsat på en en ”folk-elbil”, ID.3. Nu kommer den större ID.4.
 • Kinesiska Aiways SUV U6ion får en räckvidd på upp till 500 km.
 • Den kinesiska uppstickaren Byton bygger elbilen M-Byte.
4 maj
Elsparkcyklar Ørn E. Borgen / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Ny svensk app kan stoppa felparkerade elsparkcyklar

Appen Felsparkerad, vars mål är att råda bot på problemet med felparkerade elsparkcyklar, finns nu i hela landet där elsparkcyklar finns, skriver GP.

Användare av appen kan ange var en felparkerad elsparkcykel finns och vilket företag den tillhör. Därefter skickas en anmälan till stadens trafikkontor och elsparkcykelbolagen.

När appen lanserades i Stockholm kom det in 10 000 rapporteringar på bara några dagar, vilket gjorde att stadens trafikkontor drunknade i mejlanmälningar, skrev Mitt i härom veckan.

Idag 11:51
Läs mer om Storsatsningen på elfordon
Vladimir Putin meddelade i dag att Ryssland har tagit fram och godkänt världens första vaccin mot coronaviruset. Alexei Nikolsky / TT NYHETSBYRÅN
Jakten på ett coronavaccin

Analyser: ”Kan avskräcka människor i hela världen”

I Ryssland handlar jakten på ett vaccin mot coronaviruset inte bara om att begränsa pandemin och att läkemedelsföretag kan göra stora vinster – det handlar även om nationell prestige, skriver SVT:s Rysslandskorrespondent Bert Sundström i en analys.

”Chefen för den ryska fond som finansierar utvecklingen av vaccinet, Kirill Dmitrijev, har kallat det hela för ett ’Sputnik-ögonblick’. Han syftar på att hela världen togs på sängen när Sovjet 1957 sköt upp en satellit i rymden.”

Men att godkänna ett otillräckligt testat vaccin innebär stora risker – inte bara för Ryssland utan för hela världen, skriver DN:s medicinreporter Amina Manzoor.

”Om vaccinet skulle visa sig ge allvarliga biverkningar kan det också avskräcka människor i hela världen från att vaccinera sig med ett annat vaccin, som visat sig vara effektivt och säkert i studier.”

BBC:s hälsokorrespondent Fergus Walsh skriver att president Putin är ivrig att skicka ett tydligt budskap om Rysslands förmåga. ”Men att bara vara först räcker inte”, tillägger han.

6 tim
Coronavaccin som ska testas på en frivillig i London. Kirsty Wigglesworth / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Ryssland: En miljard doser har beställts av 20 länder

Ryssland hävdar att 20 länder har förbeställt en miljard doser coronavaccin som Ryssland har producerat, skriver AFP. Vaccinet har landet döpt till ”Sputnik” efter den sovjetiska satelliten.

Enligt landet ska en industriell produktion av vaccinet starta i september. Testningen ska däremot gå in i fas tre på onsdag.

Tidigare i dag meddelade president Vladimir Putin att han låtit vaccinera sin dotter. Enligt presidenten har landet producerat det första coronavaccinet i världen.

Idag 10:47
Matti Sällberg till höger. Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Vaccinforskaren: Man vet inte vilka risker som finns

Ryssland hävdar att landet tagit fram världens första coronavaccin och att 20 länder förbeställt totalt en miljard doser. Men den snabba utvecklingen har väckt frågor om landet prioriterar prestige före vetenskap och säkerhet, skriver DN.

– Man har ingen aning om det fungerar eller vilka risker som finns, säger vaccinforskaren Matti Sällberg till tidningen.

Enligt Ali Mirazimi, vaccinforskare vid Karolinska institutet, har insynen i de ryska vaccinationsprogrammen varit begränsad vilket gör informationen svårbedömd, skriver SvD.

Idag 10:52
Läs mer om Jakten på ett coronavaccin

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer
Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson. Jonas Ekströmer/TT / TT NYHETSBYRÅN
Den svenska utbildningen

Skolverket: Undervisning på distans inte huvudregeln

Distansundervisning ska ske undantagsvis och inte vara huvudregeln. Det var budskapet från Skolverket på dagens pressträff om viruset. Distansundervisning ska ske om lärare eller elever tillhör riskgrupper, om läraren uppvisar symptom eller om man befarar trängsel i kollektivtrafiken.

Myndighetens generaldirektör Peter Fredriksson säger att den svenska skolan hanterade virussituationen bra under våren. Resultaten till och med förbättrades, tillade han.

– Dock vet vi en sak, och det är att det bästa är om lärare och elever möts i skolan. Bildning handlar inte bara om att lära sig fakta och färdigheter, utan om att utveckla värderingar, samspela med andra och förstå andra och sig själv, säger Fredriksson.

Idag 13:26
Ebba Kock. Fredrik Sandberg/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Sveriges elevkårer: Otydliga besked från Skolverket

Dagens besked från Skolverket om skolstarten nästa vecka var otydlig. Det tycker Sveriges elevkårer, som organiserar gymnasieelever, rapporterar Sveriges Radio.

Ordförande Ebba Kock säger att flera kommuner inte har långsiktiga planer för höstens undervisning. Hon vill att det ska finnas en plan som gäller terminen ut.

– Så att det finns en tydlighet gentemot eleverna om hur länge deras schemaläggning till exempel kommer att sträcka sig, säger Ebba Kock.

Enligt Skolverket ska distansundervisning ske undantagsvis och inte vara huvudregeln.

4 tim
Illustrationsbild. TT
undefined

Lärosäten i Stockholm siktar på distansupplägg

Lärosätena i Stockholm vill minska trängseln och satsar därför stort på distansundervisning i höst, rapporterar SvD.

Hos Stockholms universitet kommer mer än 50 procent av undervisningen att ske på distans. Ett bidragande skäl till beslutet är att minska trycket på kollektivtrafiken.

– Vi vill inte ha för trångt i tunnelbanan. Vi och KTH (Kungliga tekniska högskolan) ligger trångt, säger Astri Muren, vicerektor vid universitetet.

Även Handelshögskolan, Kungliga tekniska högskolan och Karolinska institutet satsar på att blanda undervisning på plats med digitala lösningar.

Idag 11:09
Läs mer om Den svenska utbildningen