TT
De svenska krispaketen

Åtgärder mot permitteringsfusk rycker närmare: ”Inga signaler att det förekommer”

”Det ska finnas ett chockvärde”. Politikerna är redo att fatta beslut om mer ingående åtgärder för den som fuskar med permitteringsstödet. Samtidigt är förekomsten om eventuellt missbruk långt ifrån klarlagt. fPlus/Arbetsmarknadsnytt har pratat med arbetsgivare, fack och beslutsfattare om behovet av ordning och reda i kristider.

Sedan mitten av mars kan korttidspermittering användas när företag drabbas av tillfälliga ekonomiska problem. Det möjliggör för anställda att gå ned i arbetstid under en period. Staten ger då ekonomiskt stöd till arbetsgivaren och i praktiken till de anställda som får behålla en stor del av sin ordinarie lön under permitteringstiden.

Regeringens syfte med stödet är att ”drabbade företag ska kunna behålla sin personal istället för att säga upp dem och på så sätt kunna växla upp snabbt igen när läget vänder”. Både arbetsgivare och arbetstagare måste vara överens om om permitteringsåtgärden för att den ska vara verksam.

Den 14:e maj ska regeringen lägga fram förslag kring utökade korttidspermitteringar. Där ska det även framgå vilka typer av sanktioner som kan bli aktuella om en stödsystemet missbrukas.

Riksdagens näringsutskott är också nu enligt flera ledamöter ”enigt” om att det behövs straff för att stävja fusket. Men i vilken utsträckning det finns ett missbruk av permitteringsstödet vet ingen. Flera arbetsgivarorganisationer uppger att de inte fått några signaler på att det förekommer.

Johan Nilsson/TT / TT NYHETSBYRÅN

C driver frågan om skärpt regelverk

Niels Paarup-Petersen, Centerpartiets ledamot i näringsutskottet, säger att han personligen hör talas om exempel på missbruk av permitteringsstödet där anställda uppmanats att arbeta trots att de är permitterade.

Centerpartiet driver också aktivt på frågan nu om ett skärpt regelverk i regeringsförhandlingar.

– Det är inte acceptabelt att utnyttja ett stödsystem under en sådan allvarlig kris som denna, säger Niels Paarup-Petersen.

– Lika självklart som det är att företagen ska ha det här stödet, lika självklart ska det vara att skattebetalarnas pengar går till de som gör rätt, fortsätter han.

Både fackförbund och arbetsgivarorganisationer har i olika sammanhang lyft vikten av att regelverket respekteras. Och i sina respektive roller agerar de rådgivande åt medlemmar som behöver hjälp med att förstå vad man som arbetstagare respektive arbetsgivare tillåts göra inom ramen för det stöd som finns.

Torbjörn Granevärn, förhandlingschef på besöksnäringens arbetsgivarorganisation Visita, menar att det i dagsläget inte finns något konkret exempel på företag inom branschen som man känner till har misskött sig. Och Visita ligger inte heller i någon tvist som rör fusk kring korttidspermitteringar.

Samtidigt betonar Torbjörn Granevärn att fusk aldrig kan tolereras.

– Våra företag är i stort behov av stöd och systemet ska självklart användas korrekt.

Claudio Bresciani / TT / TT NYHETSBYRÅN

Inga ärenden om fusk

Vad gör Visita för att motverka att arbetsgivare missbrukar permittering?
– Vi har sedan den 16 mars när korttidspermittering infördes haft daglig kontakt med ca 450 av våra medlemsföretag. I dessa samtal uppfattar vi att våra medlemsföretag är väldigt måna om sina anställda och lägger mycket tid och kraft på att göra rätt gentemot både dem och mot Tillväxtverket.

Torbjörn Granevärn är inte förvånad över att det ibland kan uppfattas som att det förekommer fusk, även om det inte gör det.

– Det finns ett stort antal regleringar i kollektivavtalet som anger hur schemaläggning, arbete och vila ska ske.

Som exempel nämner han en reglering som säger att arbetstagare har rätt till ledighet varannan helg.

– I sådana lägen kan arbetsgivaren tvingas ta in extrapersonal under de helger som den ordinarie personalen måste vara ledig, säger Torbjörn Granevärn och uppmanar medarbetare att prata med sina arbetsgivare om de har funderingar.

– Våra medlemsföretag är väl införstådda över att deras rätt till stöd kan äventyras om de inte hanterar regelverket på ett korrekt sätt.

Kan bli aktuellt med uteslutning

Huruvida det idag finns tillräckligt med kontroll av hur stödet används är en senare fråga.

– Om Visita skulle få information om att medlemsföretag medvetet har fuskat kommer vi att agera genom att kontakta medlemmen och uppmana till rättelse. Ytterst kan Visita hantera detta genom uteslutning, men detta hoppas vi naturligtvis inte ska behöva bli aktuellt. Vi har stort förtroende för våra medlemsföretag och stor respekt för de utmaningar de möter nu.

Torbjörn Granevärn pekar på att hela besöksnäringen nu genomgår historiskt stora utmaningar.

– Även om reglerna om korttidspermittering inte är konstruerade för besöksnäringen så medför de ett viktigt stöd för många av våra medlemsföretag. Visita arbetar därför hårt med att möjliggöra för branschen att använda sig av verktyget kortidspermittering och det är därför viktigt att alla företag följer reglerna så att inte stödet äventyras. Håll ut och håll i!

Anders Wiklund/TT / TT NYHETSBYRÅN

Inte heller Svensk Handel hanterar idag något ärende som berör missbruk av permitteringsreglerna, berättar förhandlingschef Anna Nordin.

– Vi har i dagsläget inga ärenden som rör fusk och vi har heller inga signaler om att det förekommer.

Anna Nordin säger att det ”naturligtvis inte är okej att bryta mot reglerna” och att allt stöd som organisationen lämnar till företagen bygger på gällande regler.

– Det finns redan tydliga regler för detta som framgår av lagtexten. Om man fuskar så kan man bli av med hela permitteringsstödet.

Inte bara arbetsgivare men också arbetstagare har ett ansvar att följa reglerna. I det fall kollektivavtal saknas så måste minst 70 procent av de anställda ha gått med på permitteringsstöd.

”Om man jobbar mer än man ska så lurar man också sina medlemmar”

Hotell- och restaurangfacket, HRF, får frågor från arbetstagare om vad som gäller i nuvarande situation. Förbundssekreterare Malin Ackholt menar att det är myndigheternas ansvar att kontrollera huruvida det förekommer fusk vid permitteringar.

– De frågor vi som förbund får just nu är av olika karaktär. En del är mest av praktisk karaktär som handlar om att man jobbar för mycket utifrån permitteringsgrad eller att arbetsgivaren tar in extra personal.

Sören Andersson/TT / TT NYHETSBYRÅN

– Jag tycker inte att det är rimligt att skattebetalare ska betala permitteringsstöd samtidigt som arbetsgivare plockar in annan arbetskraft.

Malin Ackholt pekar på att det i regelverket finns olika avstämningstillfällen för hur mycket arbetstagare har arbetat.

– Där ska det vara tydligt om man arbetat för mycket. Om man jobbar mer än man ska så lurar man också sina medlemmar.

– Har ett företag för mycket att göra så kan man inte använda sig av permitteringsstödet.

Malin Ackholt vill dock inte säga något om vilka företag det handlar om utan hänvisar till samtal med berörda arbetsgivare.

– Om våra medlemmar jobbar mer än vad de ska då är det en fråga mellan oss och företagen och slutligen för kontrollerande myndigheter.

Kan finnas de som har missuppfattat regelverket

Åsa Eriksson (S), ledamot i näringsutskottet, menar även hon att det finns en enighet över partigränserna om att införa straffåtgärder mot de som missbrukar systemet men säger att det inte handlar om någon särskild bransch som är mer representativ utan att det förekommer exempel från hela landet och i olika sektorer.

– Att som näringsidkare sko sig på krisen är ynkligt och jag hoppas att den som gör det skäms.

Eriksson uppmanar den som har blivit uppmanad att hjälpa till att fuska att göra en anmälan via Tillväxtverket.

Vilka åtgärder som regeringen kan komma att lägga fram senare i maj har hon själv inte direkt insyn i.

– Magdalena Andersson har tidigt deklarerat att man kommer att vidta det som krävs för att stoppa fusket och de samtalen och förhandlingarna pågår just nu.

Vilka åtgärder anser du själv vore rimliga?

– Jag har sett att en del fackliga företrädare och vissa delar av politiken vill utfärda näringsförbud för den som fuskar och även om jag förstår frustrationen så får vi samtidigt inte göra förhastade åtgärder. Trots allt så kan det ju även finnas de som har missuppfattat regelverket. De vi ska komma åt är framförallt de som medvetet försöker sko sig på den här situationen.

Även Niels Paarup-Petersen menar att det kan finnas nyanser kring hur och varför reglerna inte efterlevs.

– Det kan vara så att det centralt sköts helt korrekt men att det finns exempel på lokala chefer som inte följer reglerna för att försöka få ihop vardagen.

Han menar dock att åtgärderna behöver vara tillräckligt kraftfulla för att verka avskräckande.

– De ska vara effektiva. I regel tycker jag inte att det ska behövas men i det här fallet så ska det även finnas ett chockvärde. I en situation där man utnyttjar att kontrollmekanismerna satts delvis ur spel så ska det vara kännbart ekonomiskt. Återbetalning är en självklarhet men det skall också straffa sig att göra fel i denna situation.

Stina Stjernkvist/TT / TT NYHETSBYRÅN

”De flesta vill göra rätt för sig”

Lars Hjälmered (M), ordförande i näringsutskottet, bekräftar bilden av ett samstämmigt utskott när det kommer till behovet av straff.

Han menar att det varit angeläget för Moderaterna att få på plats stöd till företag som hotas att gå under i krisen och lyfter även att det inte är läge att avvakta med ännu mera stöd till företagen som direktstöd.

I den nuvarande krisen är det svårt att ha kontroll i realtid men i efterhand kommer företagen att granskas.

– Ansökningar görs ju på heder och samvete så sökanden kan ju fällas för brott i efterhand.

Tillväxtverket, som tillsammans med Skatteverket är den myndighet som har i uppdrag att hantera och följa upp permitteringsstödet beskriver att myndigheten fram tills nu har mottagit 56 000 ansökningar varav dryga 41 000 har beviljats stöd 1280 avslag hittills. Det motsvarar 345 000 anställda och en summa om 18 miljarder har betalats ut. De som har fått stöd utbetalat kommer att följas upp om tre månader för att se om det preliminära stöd man fått motsvarade behovet. Myndigheten har även inrättat en tipsfunktion där den som misstänker fusk kan lämna anonyma tips. I skrivande stund finns det ingen tillgänglig uppgift om hur många anmälningar som inkommit.

– Vår bild är att de flesta företag vill göra rätt för sig, säger Niklas Kjellberg, presschef på Tillväxtverket.

Toppnyheter

Anders Björkman. KI/TT
Coronavirusets spridning – Sverige

Professor: Svensk lockdown hade inte gett färre döda

De höga svenska dödstalen under coronakrisen är inte en följd av att samhället inte stängdes ner i samma utsträckning som i vissa andra länder. Det säger Anders Björkman, professor i infektionsmedicin vid Karolinska institutet, till SvD.

Han har studerat pandemins utveckling i olika länder och drar slutsatsen att de hårda restriktionerna i många länder inte låg bakom att smittan stannade av.

Han menar att de höga svenska dödstalen i stället beror på att Sverige hade hunnit få en mer omfattande samhällsspridning innan åtgärder sattes in än exempelvis övriga Norden. Men varför det blev så har han inget svar på.

Han är dock kritisk till att Sverige inte lyckats få smittspridningen att minska lika snabbt som många andra länder.

1 tim
Illustrationsbild. ANDERS WIKLUND / TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Rekordmånga samtal till krisnumret under pandemin

Samtalen till SOS Alarms informationsnummer 113 13 har ökat rejält under coronakrisen, rapporterar Ekot. Hittills i år har numret använts över 400 000 gånger, jämfört med 10 000 gånger under hela förra året.

En undersökning visar också att 46 procent av svenskarna nu känner till numret, jämfört med 35 procent förra året.

Björn Skoglund, verksamhetsspecialist på 112 och krisberedskap på SOS Alarm, är nöjd med att fler känner till numret, eftersom det avlastar 112 och 1177.

– Vi ser det redan i dag, säger han.

4 tim
Läs mer om Coronavirusets spridning – Sverige
Andrzej Duda och Rafal Trzaskowski i sina respektive vallokaler.  TT
Valet i Polen

Dött lopp i polska presidentvalet – Duda i knapp ledning

Nationalkonservative sittande presidenten Andrzej Duda har en knapp ledning i det polska presidentvalet med 50,4 procent mot Rafal Trzaskowskis 49,6 procent.

Enligt Göran von Sydow, chef för Svenska institutet för Europapolitiska studier (Sieps) är det alldeles för jämnt för att utropa en segrare, skriver TT. Han menar att det visar på en splittring i det polska samhället.

– Det är verkligen två kontraster som har stått mot varandra, säger han.

Det står mellan den sittande nationalkonservativa presidenten Andrzej Duda som kritiserats för att ha upphävt rättstaten och den liberala mittenkandidaten Rafal Trzaskowski som vill närma sig EU.

18 min
Person som röstar. Petr David Josek / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Småbarnsföräldrar hoppas på Duda i polska valet

I den polska staden Pultusk hoppas många på den sittande nationalkonservative presidenten Andrzej Duda i söndagens val, rapporterar Sveriges Radio.

Ett stort skäl till att många på landsbygden vill ha kvar presidenten och hans parti Lag och Rättvisa är de sociala reformer som regeringen har genomfört.

– Nu finns det mer pengar i familjekassan, säger en av de boende Sveriges Radio har talat med.

Den liberala mittenkandidaten Rafal Trzachkowski har sagt att de extra bidragen till småbarnsföräldrar som regeringen infört kommer att vara kvar.

Den stora skiljelinjen i valet står mellan ett återupprättande av rättsstaten, eller nationalkonservatism som slår mot exempelvis homosexuellas rättigheter, menar experter.

3 tim
Väljare i Rybnik, Polen. Petr David Josek / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Jämnt resultat väntar när Polen går till presidentval

Vallokalerna i Polen öppnade klockan 07.00 på morgonen och stänger klockan 21.00. Då väntas också en vallokalsundersökning i det förmodat mycket jämna presidentvalet.

Valet står mellan den sittande konservative presidenten Andrzej Duda och Warszawas liberale borgmästare Rafal Trzaskowski.

Även om rollen som president till största delen är ceremoniell ses valet som ett riktningsval: Ska Polen vara fortsatt inriktad på nationalkonservatism i linje med styrande partiet Lag och Rättvisas politik, eller gå i riktning mot EU och liberala värden?

Idag 12:07
Läs mer om Valet i Polen
Besökare på Disneyworld.  Joe Burbank / TT NYHETSBYRÅN
Coronavirusets spridning – globalt

66 000 nya smittade i USA – sjukvården varnar

Antalet inrapporterade fall av covid-19 har nått en ny högsta siffra i USA, samtidigt som allt fler delstater lättar på restriktionerna, rapporterar Sveriges Radio.

Det senaste dygnet har 66 000 fall rapporterats in och värst är spridningen i Florida där flera sjukhus varnar för att de inte kan ta emot fler patienter för intensivvård. Andra delstater där smittan har en snabb spridning är Kalifornien, Arizona och Texas.

Fler än 134  000 personer har dött i smittan och de konstaterade fallen är uppe i 3,2 miljoner sedan pandemins början.

3 tim
Kvinnor spelar kort i Katalonien.  Emilio Morenatti / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Utegångsförbud i delar av Katalonien – smittan ökar

Delar av Katalonien återinför utegångsförbudet efter att över 800 nya fall har konstaterats under söndagen, rapporterar El País. Det är ett område i kring staden Lleida i nordöstra Spanien som sätts i karantän.

Man får varken resa in eller ut ur området med start vid midnatt ikväll. Katalanerna får däremot gå till sitt arbete och besöka banken eller uppsöka sjukvården, samt handla i mataffären.

Ett av sjukhusen i Kataloniens huvudstad Barcelona har rapporterat att man under förra veckan gick från 31 till 107 fall, skriver AFP. Staden är dock inte satt i karantän.

2 tim
Giannis Papanikos / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Virusuppgång i Östeuropa – masktvång och inresestopp

I flera länder i Östeuropa ökar nu antalet fall av coronasmitta vilket lett till nya restriktioner, skriver AP.

Ungern stoppar resenärer från Afrika och stora delar av Asien, med undantag för Kina och Japan. Även till flera europeiska länder är Ungerns dörr helt stängd. Det gäller Albanien, Bosnien och Hercegovina, Nordmakedonien, Kosovo, Belarus, Montenegro och Ukraina.

I Serbien larmar sjukhusen om att platserna nästan tagit slut på grund av den senaste uppgången i antal smittfall, och Kroatien gör det obligatoriskt att bära munskydd i offentliga miljöer.

6 tim
Läs mer om Coronavirusets spridning – globalt
Almegas vd Thomas Erséus.
Den svenska konjunkturen

Arbetsgivarorganisationer har fullt upp under krisen

Trycket är högt på flera arbetsgivarorganisationer till följd av coronakrisen, rapporterar DN.

– Vi får många frågor om uppsägningar och statliga stöd, säger Thomas Erséus, vd för Almega som samlar företag inom tjänstesektorn.

Trots att nära hundra medlemsföretag gick i konkurs eller lades ner under juni nådde Almega rekordhögt medlemsantal under månaden.

Även bland andra Svensk Handel har haft mycket att göra. Under vissa dagar har samtalen varit fem gånger fler än normalt enligt Katarina Kempe, kommunikationschef.

3 tim
Magdalena Andersson (S). Fredrik Sandberg/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Ledare: Sveriges plånbok är inte bottenlös

Staten har haft goda skäl att öppna plånboken under coronakrisen – men finansminister Magdalena Andersson (S) sitter självklart inte på hur mycket pengar som helst, skriver Sydsvenskans ledarsida.

Det kan behöva påpekas att hennes ”ymnighetshorn har en botten” och att devisen ”allt till alla” inte kan gälla nu, skriver man.

Aftonbladets Fanny Nilsson tror dock att coronakrisen kan bli vändpunkten för en segdragen debatt om välfärdens finansiering. ”Pengar i lador kan inte rädda liv, men människor kan”, skriver hon och frågar sig vad ett välfärdsland utan personal i välfärden egentligen är?

DN:s ledarsida vänder blicken mot EU och konstaterar att debatten om krispaket riskerar att skymma unionens viktigaste funktion – långsiktigt samarbete.

Idag 07:02
Läs mer om Den svenska konjunkturen
Jessica Rosencrantz (M) miljö- och klimatpolitisk talesperson Fredrik Sandberg/TT / TT NYHETSBYRÅN
Klimatomställningen

M: Sverige bör driva på för minimipris på utsläpp

FN:s kommande klimatmöte har skjutits upp på grund av coronapandemin. Den extra tiden bör Sverige använda för att initiativ till förhandlingar om ett globalt minimipris för koldioxidutsläpp, skriver Moderaternas miljö- och klimatpolitiska talesperson Jessica Rosencrantz på SvD:s debattsida.

Hon skriver att det är orimligt att bara ett 30-tal länder i dag har infört någon form av beskattning på koldioxidutsläpp. Ett globalt minimipris vore ett steg på vägen mot principen om att den som orsakar skador ska betala för dem, och skulle också förhindra att utsläpp flyttas mellan länder, enligt Rosencrantz.

4 tim
Illustrationsbilder, till höger en elefant som dött av torka i Zimbabwe. TT
undefined

Femårsprognosen: Värre torka och kraftigare regn

Att bromsa värmeökningen blir en svår uppgift för världens politiker. Det framgår av FN-organet Meteorologiska världsorganisationens femårsprognos, skriver TT.

Enligt prognosen är det sannolikt att årsmedeltemperaturen för vart och ett av de kommande fem åren ligger minst en grad högre än medelvärdet i förindustriell tid. Det är också 20 procents sannolikhet att medeltemperaturen för något enskilt av dessa år blir minst 1,5 grader högre, en sannolikhet som ökar över tid, enligt nyhetsbyrån.

I Västeuropa kommer det att bli fler stormar. I Australien, södra Afrika och norra och östra Sydamerika blir det torrare, medan områden närmare polerna får mer regn än tidigare.

Idag 12:57
Läs mer om Klimatomställningen

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer
Fredag den 17 juli blir intensiv: Då rapporterar Volvo, Telia, Saab och Ericsson – bland många andra.  TT
Den svenska ekonomin

Stort vinsttapp väntas: ”Aldrig sett liknande fall”

De svenska börsbolagen väntas rapportera ett 59-procentigt vinsttapp i det andra kvartalet jämfört med samma period i fjol. Det visar en sammanställning av analytikerprognoser som Infront gjort inför stundande rapportsäsong, skriver TT.

Det kan jämföras med finanskrisen då vinstfallet var 33 procent i fjärde kvartalet 2008 och 39 procent i det första kvartalet 2009.

Peter Malmqvist, oberoende aktieanalytiker, säger till nyhetsbyrån att kommande rapportflod blir ett av de sämre kvartalen han upplevt:

– Jämför man med finanskrisen så gick det sex kvartal innan det bottnade och det här är en typ av fall jag aldrig sett tidigare med en otroligt kraftig resultatnedgång.

Idag 11:31
Magdalena Andersson (S).  Jessica Gow/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

”Krisen har satt blixtbelysning på svagheterna i samhället”

Finansminister Magdalena Andersson (S) vill beskatta bankerna hårdare och höja skatten på kapital för att återuppbygga samhället efter coronakrisen. Det säger hon i en stor intervju med DI där hon bland annat berättar om tiden under den mest intensiva coronakrisen.

Enligt Andersson har krisen ”satt blixtbelysning” på samhällets svaga punkter och säger att hon hör många människor som vill att samhället och välfärden förstärks.

– En hög kvalitet på äldreomsorg, förskola, skola och sjukvård för alla, oavsett inkomst, där ligger den stora omfördelningen i samhället, säger hon till tidningen.

Igår 07:42
Mat delas ut till fattiga i Sydsudan. Kate Holt / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Ledare: ”Globalisering är viktigare än biståndsnivån”

De svenska ledarsidorna domineras fortsatt av coronapandemin och dess effekter på samhället.

DN skriver i en osignerad ledare att Sverige så snart som möjligt måste ta tag i många av de problem som följer i krisens spår. Alternativet är ett gigantiskt skuldberg orsakat av till exempel högre skolfrånvaro, inställda operationer och en ökad frekvens av sociala problem, hävdar tidningen.

Sydsvenskans ledarsida skriver att globalisering har varit långt mycket viktigare än bistånd för fattiga länders framsteg. Detta apropå nyheten om att det svenska biståndet till följd av coronakrisen väntas krympa nästa år. Tidningen skriver att det är viktigt att verka för fortsatt öppenhet och handel – ”nu när trenden går mot stängda gränser och nationalism”.

Expressens Anna Dahlberg tar upp Operation Rimfrost och uppmanar inrikesminister Mikael Damberg att erkänna att projektet varit ett misslyckande. Dahlberg skriver att det generellt inom svensk polis ”är för många projekt – Operation X och Operation Y – som dras i gång med trumvirvel och sedan läggs ned i tysthet”.

17 maj
Läs mer om Den svenska ekonomin