Pontus Lundahl/TT / TT NYHETSBYRÅN
Företagarnas villkor

Ännu en lättnad i korttidsarbetet – familjemedlemmar omfattas

Förra veckan aviserade finansminister Magdalena Andersson att det ska vara möjligt för företag att korttidspermittera personal. Detta innebär i praktiken att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften samtidigt som arbetstagaren får ut över 90 procent av lönen.

Men enligt de första direktiven så skulle detta inte gälla alla företagare.Men successiva lättnader har gjorts i regelverket. I måndags meddelades att även enmansföretagare med AB kan omfattas.

Nu kommer ännu en lättnad. Tidigare rådde oklarheter kring om anställda familjemedlemmar fick ta del av stödet, men enligt den senaste uppdateringen så ska det gälla även dem – i alla fall om arbetsgivaren inte är en enskild firma.

”Tillväxtverket gör här tolkningen att de enda arbetsgivare som kan anses ha en familj är enskilda näringsidkare eftersom endast dessa är fysiska personer. Det är en extensiv tolkning i ljuset av syftet med det nya systemet för korttidsarbete och den exceptionella situation som nu råder. Tolkningen innebär att även anställda ägare och anställda som tillhör dennes familj kan omfattas, med undantag för företagsformen enskild firma”, skriver Tillväxtverket på sin hemsida.

Även bemanningsföretag ska omfattas av möjligheten att söka stöd under perioden.

Soloföretagare som bedriver sin verksamhet som enskild näringsidkare kommer dock inte att få ta del av stödet.

Dessa omfattas av reglerna

  • Stödet gäller arbetsgivare som är juridiska personer eller som är fysiska personer och bedriver näringsverksamhet. Ägare/arbetsgivare som omfattas är exempelvis aktiebolag, handelsbolag, föreningar och stiftelser.

Stödet gäller dock inte 

  1. Staten, landsting, kommuner och kommunalförbund, 
  2. aktiebolag, handelsbolag, föreningar och stiftelser över vilka staten, landsting, kommuner och kommunalförbund har ett rättslig bestämmande inflytande, såvida inte verksamheten avser affärsverksamhet, och 
  3. arbetsgivare i fråga om verksamhet som huvudsakligen är finansierad av offentliga medel.

Omfattas ensamföretagare av stödet?

  1. Det aktuella stödet för korttidsarbete baseras på lagen om korttidsarbete som omfattar företag med anställda och täcker därmed inte egenföretagare utan anställda.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer